120-0537/09 – Politika soudržnosti EU (EUCP)

Garantující katedraKatedra mezinárodních ekonomických vztahůKredity5
Garant předmětuIng. Lukáš Melecký, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Lukáš Melecký, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
STA579 doc. Ing. Michaela Melecká Staníčková, Ph.D.
MEL24 Ing. Lukáš Melecký, Ph.D.
OST0032 Ing. Jana Ostárková
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

1. Identifikovat a popsat základními determinanty (dimenze) politiky hospodářské a sociální soudržnosti EU a programování strukturální pomoci v ekonomickém rozvoji regionů. 2. Vysvětlit metodiku přípravy programových dokumentů fondů EU v rámci regionálního a místního rozvoje z pohledu teorie i ověření na praktických příkladech a případových studiích. 3. Aplikovat poznatky na řešení problémů v rámci politiky hospodářské a sociální soudržnosti EU v ČR v programovém období 2021-2027.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět seznamuje posluchače se základními determinanty (dimenzemi) Kohezní politiky Evropské unie (politika hospodářské, sociální a územní soudržnosti Evropské unie) a programování strukturální pomoci v ekonomickém rozvoji regionů Evropské unie. Předmět seznamuje posluchače se strukturou a obsahem programových dokumentů užívaných pro řízení regionálního rozvoje s využitím fondů EU, s metodikou přípravy programových dokumentů regionálního a místního rozvoje z pohledu teorie i ověření na praktických příkladech a případových studiích. Důraz je položen na konkrétní programové dokumenty fondů EU v ČR v aktuálním programovém období a postupy nárokování finanční pomoci pro projekty spolufinancované z fondů EU.

Povinná literatura:

BACHTLER, J., P. BERKOWITZ, S. HARDY and T. MURAVSKA. EU Cohesion Policy. Reassessing Performance and Direction. New York: Routledge, 2017. ISBN 978-1-138-22464. BACHTLER, J., J. OLIVEIRA-MARTINS, P. WOSTNER and P. ŻUBER. Towards cohesion policy 4.0: structural transformation and inclusive growth. Abingdon, Oxon: Taylor & Francis, 2019. Regional studies policy impact books, volume 1 (2019). ISBN 978-0-367-24367-8. LUX, Gábor a Gyula HORVÁTH, ed. The Routledge Handbook to regional development in Central and Eastern Europe. London: Routledge, Taylor & Francis Group, 2018. Routledge handbooks. ISBN 978-1-4724-8571-7.

Doporučená literatura:

EUROPEAN COMMISSION. Cohesion in Europe towards 2050. Eighth report on economic, social and territorial cohesion. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2022. 353 p. ISBN 978-92-76-46649-9. EUROPEAN COMMISSION. European Structural and Investment Funds 2022 Summary report of the programme annual implementation reports covering implementation in 2014-2020. COM(2023) 39 final. Brussels, 2023. KRISTENSEN, Iryna, A. DUBOIS and J. TERÄS, ed. Strategic approaches to regional development: smart experimentation in less-favoured regions. London: Routledge, Taylor & Francis Group, 2019. Regions and cities, 134. ISBN 978-1-138-08435-3.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Zápočet – aktivní účast na cvičeních, prezentace, zápočtový test Zkouška – písemná

E-learning

Kurz je umístěn v systému LMS Moodle. Studijní opory TpB: https://lms.vsb.cz/course/view.php?id=87980

Další požadavky na studenta

Další požadavky na studenta nejsou vyžadovány.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod do předmětu. Teorie regionálního rozvoje. Teoretické přístupy k regionálnímu rozvoji a regionálním disparitám. Trendy v regionální politice. 2. Soudržnost a konvergence v EU. Teoretické vymezení konceptu soudržnosti. Hospodářská a sociální soudržnost EU. Územní soudržnost. Soudržnost a udržitelný růst. Soudržnost a konvergence členských států EU. 3. Regionální disparity a hodnocení hospodářské, sociální a územní soudržnosti EU I. Legislativní zakotvení hodnocení politiky soudržnosti. Kohezní zprávy v EU. 4. Regionální disparity a hodnocení hospodářské, sociální a územní soudržnosti EU II (statistická analýza). Metody měření a hodnocení regionálních disparit a soudržnosti členských států EU. 5. Politika soudržnosti EU a její vývoj. Hlavní milníky vývoje politiky soudržnosti EU. Architektura politiky soudržnosti EU v programovém období 2021–2027. 6. Východiska programování strukturální pomoci v EU. Zaměření pomoci v programovém období 2021–2027. Základní pojmy a legislativní rámec programování strukturální pomoci v EU. 7. Logika programování strukturální pomoci v EU I. Logický rámec programování. Hierarchie cílů a vazba na ukazatele programů. Intervenční logika. 8. Logika programování strukturální pomoci v EU II. Logický rámec programování. Ukazatele programů fondů EU. 9. Implementace programů fondů EU a jejich hodnocení. Instituce pro řízení programů fondů EU. Instituce pro implementaci (realizaci) programů fondů EU. Finanční řízení a kontrola programů fondů EU. Publicita a hodnocení programů fondů EU. 10. Finanční perspektiva a nástroje politiky soudržnosti EU. Finanční perspektiva a typologie nástrojů politiky soudržnosti EU. Fond soudržnosti EU. 11. Finanční nástroje politiky soudržnosti EU. Finanční nástroje jako forma návratné pomoci. Typologie finančních nástrojů v kontextu politiky soudržnosti EU. Zvláštní nástroje podpory a jejich typologie. Využití finančních nástrojů v EU a ČR. 12. Politika soudržnosti EU v ČR. Rámec politiky soudržnosti EU v ČR pro programové období 2021-2027. Struktura programových dokumentů fondů EU v ČR. Institucionální zabezpečení implementace fondů EU v ČR. Finanční rámec politiky soudržnosti EU v ČR. 13. Politika soudržnosti EU v ČR (I) - strategické a operační programové dokumenty fondů EU. Dohoda o partnerství ČR. Národní operační programy v ČR. Programy přeshraniční spolupráce, nadnárodní a meziregionální spolupráce. Finanční a věcný pokrok implementace Dohody o partnerství ČR. 14. Politika soudržnosti EU v ČR (II) - Národní operační programy v ČR. Programy přeshraniční spolupráce, nadnárodní a meziregionální spolupráce. Finanční a věcný pokrok implementace Dohody o partnerství ČR. Strategické a operační programové dokumenty fondů EU po roce 2027.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  20
        Zkouška Zkouška 65  31 3
Rozsah povinné účasti: Povinná účast na cvičeních (50 %).

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Zápočet - min. 20 bodů, max. 35 bodů. Detailní rozpis aktivit ve cvičení uveden v LMS Moodle Zkouška - min. 31 bodů, max. 65 bodů. Detailní popis podmínek zkoušky uveden v LMS Moodle. Účast ve výuce dle individuální domluvy s pedagogem.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0311A050013) Aplikovaná ekonomie (S02) Mezinárodní ekonomické vztahy P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0311A050013) Aplikovaná ekonomie (S02) Mezinárodní ekonomické vztahy P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0311A050013) Aplikovaná ekonomie (S02) Mezinárodní ekonomické vztahy P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0311A050013) Aplikovaná ekonomie (S02) Mezinárodní ekonomické vztahy P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0311A050013) Aplikovaná ekonomie (S02) Mezinárodní ekonomické vztahy P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N0311A050013) Aplikovaná ekonomie (S02) Mezinárodní ekonomické vztahy P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.