120-0570/01 – Economics of International Trade (EIT)

Gurantor departmentDepartment of International Economic RelationsCredits5
Subject guarantordoc. Ing. Michaela Melecká Staníčková, Ph.D.Subject version guarantordoc. Ing. Michaela Melecká Staníčková, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year2Semesterwinter
Study languageEnglish
Year of introduction2019/2020Year of cancellation
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesFollow-up Master
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
KAN03 Ing. Radomír Kaňa, Ph.D.
LAN075 Ing. Eva Kovářová, Ph.D.
STA579 doc. Ing. Michaela Melecká Staníčková, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+1

Subject aims expressed by acquired skills and competences

- To describe the principle of advanced theories of international trade. - To identify the influence of production factors on international trade. - To analyse trade flows. - To interpret the data and results of trade analyses.

Teaching methods

Lectures
Tutorials

Summary

The subject develops the practical knowledge of students from the area of international trade to the level of a wider theoretical knowledge connected with the international exchange and the movement of production factors in order to carry out their own empirical analysis and the deductions of conclusions with respect to the position of countries in world trade in the future.

Compulsory literature:

DUNNE, T., M. KURKI a S. SMITH. International Relations Theories: Discipline and Diversity. Oxford: Oxford University Press, 2021. 400 s. ISBN 978-01-9870-756-1. KRUGMAN, P. R., OBSTFELD, M. and M. MELITZ. International Economics: Theory and Policy. 12th Global Edition. London: ‎ Pearson, 2023. 804 s. ISBN 978-1-292-40971-9. ZENKYNA, Elena. International Competitiveness in the New Economy: Currency and financial aspects. Lancaster: Our Knowledge Publishing, 2021. 240 s. ISBN ‎ 978-62-0347-509-8.

Recommended literature:

COHN, C. Theodore. Global Political Economy: Theory and Practice. London: Routledge, 2016. 448 s. ISBN 978-11-3895-874-6. CHACHOLIADES, Miltiades. The Pure Theory of International Trade. London: Routledge, 2017. 447 s. ISBN 978-1138538030. FEENSTRA, Robert C. and Alan M. TAYLOR. International Economics. New York: Worth Publishers, 2019. 936 s. ISBN ‎ 978-13-1929-236-2.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

Credit - thematic correspondence tasks. Exam - written.

E-learning

E-Learning course is accessible in LMS Moodle system.

Other requirements

Other requirements are not required.

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1.Mezinárodní obchodní toky v globalizované ekonomice - vývoj a skladba obchodních toků, nominální vs. reálné veličiny, globální hodnotové řetězce, vnitroodvětový a meziodvětvový obchod. 2.Podstata teorií mezinárodních hospodářských vztahů a příčiny existence mezinárodního obchodu - vymezení základních pojmů, teoretické přístupy a koncepce ke zkoumání mezinárodního obchodu. 3.Mezinárodní obchod a vybavenost země výrobními faktory - specifikace výrobních faktorů a jejich výskyt, výrobní faktor jako základní předpoklad mezinárodní směny, teoretické přístupy ke zkoumání pohybu výrobních faktorů. 4.Neoklasický model všeobecné rovnováhy a protekcionismus - všeobecná rovnováha v uzavřené a otevřené ekonomice, specifikace výhod volného obchodu. Neoklasický model a protekcionismus, clo v malé a velké ekonomice. 5.Diverzifikace ekonomiky a problém tzv. holandské nemoci - projevy a příčiny holandské nemoci, prevence a řešení negativních projevů holandské nemoci, kvantifikace úrovně specializace, resp. diverzifikace zemí v mezinárodním obchodě. 6.Keynesiánské teorie a přístupy k mezinárodnímu obchodu - Keynesův model rovnováhy v mezinárodním obchodě, důchodový vyrovnávací mechanismus. Linderova teorie poptávky a problematika vnitroodvětvového obchodu. 7.Mezinárodní obchod a technologický pokrok - technologický pokrok a inovace jako základní předpoklad pro výrobu a obchod výrobků s vyšší přidanou hodnotou, základní a pokročilé teorie odrážející vliv technologického pokroku na mezinárodní obchod. Obchodní aspekty práv duševního vlastnictví. 8.Teoretické modely celní ochrany a protekcionismu - ekonomická podstata cla a celní politiky, politické aspekty cla a vznik obchodních válek, teoretické přístupy k celní politice, optimální clo. Ekonomická podstata subvencí. 9.Protekcionismus a rozvojové země - vymezení a klasifikace rozvojových zemí, význam mezinárodního obchodu pro rozvojové země, teoretické přístupy a ochranářské teorie. 10.Nová teorie mezinárodního obchodu - Krugmanův model mezinárodního obchodu, model recipročního dumpingu a nová hospodářská geografie. 11.Regionální obchodní dohody a rovnovážné modely mezinárodního obchodu - konstrukce jednoduchého rovnovážného modelu, analýza nevyužitého obchodního potenciálu zemí při bilaterálním obchodě. Dopravní náklady v mezinárodním obchodě, koncept ledovcových nákladů. 12.Nová „nová“ teorie mezinárodního obchodu - Melitzův model mezinárodního obchodu, zkoumání mezinárodního obchodu na firemní úrovni. 13.Konkurenceschopnost v mezinárodním obchodě - vymezení vnější (exportní) konkurenceschopnosti země, faktory determinující vnější konkurenceschopnost země. Tendence ve vývoji vybraných zemí. 14.Zhodnocení aktuálních trendů ve vývoji světového obchodu.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 2019/2020 Winter semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Credit and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Credit Credit 35  20
        Examination Examination 65  31 3
Mandatory attendence participation: Compulsory participation in the seminars (80%)

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP: Credit - min. 20 points, max. 35 points. Detailed breakdown of the activities in the exercises given in LMS Moodle Exam - min. 31 points, max. 65 points. A detailed description of the exam conditions is given in LMS Moodle. Participation in classes according to individual agreement with the teacher.

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2024/2025 (N0311A050013) Applied Economics (S02) International Economic Relations IA P English Ostrava 2 Compulsory study plan
2024/2025 (N0311A050013) Applied Economics (S01) Economic Development ER P English Ostrava 2 Compulsory study plan
2023/2024 (N0311A050013) Applied Economics (S02) International Economic Relations IA P English Ostrava 2 Compulsory study plan
2023/2024 (N0311A050013) Applied Economics (S01) Economic Development ER P English Ostrava 2 Compulsory study plan
2022/2023 (N0311A050013) Applied Economics (S02) International Economic Relations IA P English Ostrava 2 Compulsory study plan
2022/2023 (N0311A050013) Applied Economics (S01) Economic Development ER P English Ostrava 2 Compulsory study plan
2021/2022 (N0311A050013) Applied Economics (S01) Economic Development ER P English Ostrava 2 Compulsory study plan
2021/2022 (N0311A050013) Applied Economics (S02) International Economic Relations IA P English Ostrava 2 Compulsory study plan
2020/2021 (N0311A050013) Applied Economics (S01) Economic Development ER P English Ostrava 2 Compulsory study plan
2020/2021 (N0311A050013) Applied Economics (S02) International Economic Relations IA P English Ostrava 2 Compulsory study plan
2019/2020 (N0311A050013) Applied Economics (S02) International Economic Relations IA P English Ostrava 2 Compulsory study plan
2019/2020 (N0311A050013) Applied Economics (S01) Economic Development ER P English Ostrava 2 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.