121-0303/02 – Linguistics and Semiotics (JS)

Gurantor departmentDepartment of Economics JournalismCredits2
Subject guarantordoc. PhDr. Eva Jandová, CSc.Subject version guarantordoc. PhDr. Eva Jandová, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year2Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2005/2006Year of cancellation2011/2012
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
JAN67 doc. PhDr. Eva Jandová, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit 1+1

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Describe language typology Explain language plans Characterize differences in language plans Discuss dimensions of semiotics Clarify semiotic elements in the communication of animals and in the development of language and scripts

Teaching methods

Lectures

Summary

Jednosemestrální cyklus přednášek a seminářů. Obsahem přednášek je uvedení obecné jazykovědy a do problematiky nauky o znacích a jejich fungování ve společnosti, dále nástin vzniku a vývoje sémiotických teorií, a to především ve vztahu k lingvistickým disciplínám (stylistice, sémantice) i k některým oborům příbuzným (literární vědě, dějinám umění atd.) a pomezním (teorii textů, teorii komunikace). V navazujících seminářích jsou analyzovány vybrané znakové systémy v historickém i současném pohledu, přičemž si studenti osvojí metodologické a pojmové instrumentarium sémiotiky pro další odbornou práci.

Compulsory literature:

Literatura: BARTHES, R. Nulový stupeň rukopisu: základy sémiologie. Praha: Čs. spisovatel, 1967. ČERMÁK, F. Jazyk a jazykověda. Přehled a slovník. Praha 1997. ČERNÝ, J. Dějiny lingvistiky. Olomouc: Votobia, 1996. ČERNÝ, J.: Úvod do studia jazyka. Olomouc 1998. Encyklopédia jazykovedy. Bratislava 1993. Encyklopedický slovník češtiny. Red. K. Karlík, M. Nekula a J. Pleskalová. Praha/Brno 2002. ERHART, A.: Základy jazykovědy. 2. vyd. Praha 1990. HAWKES, T. Strukturalismus a sémiotika. Brno: Host, 1999. HOFFMANNOVÁ, J. Stylistika a..... Praha: Trizonia, 1997. Lingvistické čítanky I/I – Sémiotika 1. Praha: SPN, 1973. Lingvistické čítanky I/II – Sémiotika 2. Praha: SPN, 1970. PALEK, B. Sémiotika. Praha: Karolinum, 1997. PALEK, B.: Základy obecné jazykovědy. Praha 1989. PANOV, J. N. Znaky, symboly, jazyky. Praha: Panorama, 1987. VOIGT, V. Úvod do sémiotiky. Bratislava: Tatran, 1981. doporučené studijní materiály: Znak, struktura, vyprávění. Výbor z prací francouzského strukturalismu. Brno: Host, 2002 KRISTEVA, J. Slovo, dialog a román. Texty o sémiotice. Praha: SOFIS: Pastelka, 1999. další doporučená literatura: BENOIST, L. Znaky, symboly a mýty. Praha: Victoria Publishing, 1995. BENSE, M. Teorie textů. Praha: Odeon, 1967. DOUBRAVOVÁ, J. Dialog a imaginace. Interpersonální diagnóza umění(m). Praha: Editio Supraphon, 1998. ECO, U. Hledání dokonalého jazyka. Praha: Lidové noviny, 2001. ECO, U. Skeptikové a těšitelé. Praha : Svoboda, 1995. ECO, U. Umění a krása ve středověké estetice. Praha: Argo, 1998. CHA JIRÁNEK, J. Hudební sémantika a sémiotika. Olomouc : UP, 1996. de SAUSSURE, F. Kurs obecné lingvistiky. Praha: Odeon, 1996. TONDL, L. Dialog. Sémiotické rozměry a rozhraní dialogu. Praha : Filosofia, 1997. TONDL, L. Mezi epistemologií a sémiotikou. Praha : Filosofia, 1996.

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

nejsou další požadavky

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1.Audio and graphical aspect of the language, division and modulation of continuous speech 2. Principles of orthoepy 3. Functions and principles of spelling 4. A word and the basic concepts from lexicology 5. Enlargement of the Czech vocabulary, ways of words construction 6. Changes in the current Czech vocabulary 7. Formal accidence - inflection, the current standard 5. Formal accidence - conjugation, the current standard

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation Credit 85 (85) 0
        Other task type Other task type 85  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2011/2012 (B6202) Economic Policy and Administration (7202R020) Economics Journalism P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2010/2011 (B6202) Economic Policy and Administration (7202R020) Economics Journalism P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2009/2010 (B6202) Economic Policy and Administration (7202R020) Economics Journalism P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2008/2009 (B6202) Economic Policy and Administration (7202R020) Economics Journalism P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner