121-0305/01 – Standard Language and its Culture (SJJK)

Gurantor departmentDepartment of Economics JournalismCredits3
Subject guarantorFiktivní UživatelSubject version guarantorFiktivní Uživatel
Study levelundergraduate or graduate
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2008/2009
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesBachelor
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit 1+1

Subject aims expressed by acquired skills and competences

xxxx

Teaching methods

Lectures

Summary

Disciplína je zaměřena na vymezení jazykové kultury ve vztahu ke spisovné češtině. Opírá se o klasické teze Pražského lingvistického kroužku a sleduje dynamickou povahu jazykové kultury v současnosti. Předpokládá se, že se u studentů rozvine na základě praktických ukázek schopnost posuzovat, co je a co není jazykově správné v závislosti na typu projevu, a schopnost vnímat správnost jevů v kontextu vývojových tendencí češtiny.

Compulsory literature:

Literatura: Aktuální otázky jazykové kultury. Praha: Academia, 1979. BARTOŠEK, J. Kultura věcné jazykové komunikace. Olomouc: UP, 1996. CUŘÍN, F. – NOVOTNÝ, J. Vývojové tendence současné spisovné češtiny a kultura jazyka. Praha : SPN, 1987. ČERNÁ, A., a kol. Na co se nás často ptáte. Praha: Scientia, 2002. HAUSENBLAS, K. O kulturu řeči. NŘ 3, 1991, s. 113-123. HOLASOVÁ, T. Umíte dobře mluvit? Praha: H&H, 1992. KARLÍK, P. – KRČMOVÁ, M. (eds.) Jazyk a kultura vyjadřování. Sborník MU, Brno 1998. KULDANOVÁ, P. – SVOBODOVÁ, J. Jazyková kultura dnešních dní. Ostrava: OU, 2003. Readings in Linguistics I. Ed. Joos, M. 4 ed. Chicago – London: Univ. of Chicago Press, 1968. SEDLÁČEK, M. K vývoji jazykové kultury češtiny v letech 1918 - 1945. NŘ 1991, č. 4-5. Spisovná čeština a jazyková kultura. Praha: Melantrich, 1932. STICH, A. K pojmu jazykové kultury a jeho obsahu. In Aktuální otázky jazykové kultury. Praha : Academia, 1979. VACHEK, J. Prolegomena k dějinám pražského školy jazykovědné. Jinočany: H&H, 1999. doporučené studijní materiály: DANEŠ, F. a kol. O češtině pro Čechy. Praha : Orbis, 1963. NOSEK, J. Vilém Mathesius a počátky Pražského lingvistického kroužku. XXI. ročenka Kruhu moderních filologů, s. 8-13. Praha 1997. VACHEK, J. Some Basic and Less Known Aspects of the Prague Linguistic School. Praha : Academia, 1983. WELLEK, R. Vilém Mathesius (1882 - 1945). Founder of the Prague linguistic circle. In L. MATEJKA, Sound, Sign and Meaning. New York : Routledge, 1978, s. 6-14. další doporučená literatura: DAVIS, P. W. Modern Theories of Language. New Yersey: Prentice Hall 1973. DE SAUSSURE, F. Kurs obecné lingvistiky. Praha : Odeon, 1989. DOKULIL, M. - SGALL, P. Anketa o jazykové kultuře. NŘ 4, 1992, s. 169-174. Dynamika současné češtiny z hlediska lingvistické teorie a školské praxe. Sborník PdF UK, Praha 1988. GARVIN, P. L. Method and Theory in Linguistics. Hague – Paris : Mouton, 1970. STEINER, P. The conceptual basis of Prague structuralism. In L. MATEJKA Sound, Sign and Meaning. New York : Routledge, 1978, s. 351-385.

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Language, language sign, purism and polishing 2. PLK - the main principles, the main ideas; Members of PLK and its followers, PLK and the present time 3. Definition and stratification of the national language; Structural and non-structural formations 4. Attitudes to the written language and language culture (development and changes of opinions in the course of the 20th century); Language structure and its elements 5. Development of the Czech language culture between 1918 and 1945, understanding of language culture nowadays 6. Concepts: standard, substandard, variant and variety; Structural, style and communication standards 7. Development of opinions on the standard and codification; Retrospectives and prospective depth of codification, dynamics of literary language, variant and standard, variability and codification; Codification procedure 8. Development in literary language, current development tendencies 9. Opposition, antimony working in the literary language; Intellectualization vs. democratization; internationalization versus nationalization; rationalization vs. ways of emotionalizing; terminology vs. de-terminology, formality vs. looseness, automation vs. updating 10. Topical (theoretical as well as practical) issues of the language culture (e.g. superstitions about the language) 11. Attitudes of the public to the language 12. Language consultancy and relationship of the public to the language culture 13. Media and the language culture 14. The future of literary language and the prospects of language culture

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation Credit 85 (85) 0
        Other task type Other task type 85  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.FormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2008/2009 (B6202) Economic Policy and Administration (7202R020) Economics Journalism P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (B6202) Economic Policy and Administration (7202R020) Economics Journalism P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner