121-0310/01 – Stylistics in Journalism (SVŽ)

Gurantor departmentDepartment of Economics JournalismCredits4
Subject guarantordoc. PhDr. Hana Srpová, CSc.Subject version guarantordoc. PhDr. Hana Srpová, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year2Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2006/2007Year of cancellation2012/2013
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
SRP01 doc. PhDr. Hana Srpová, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 1+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Explain the basic concepts of stylistics Describe the development of functional styles theories Explain the difference between particular functional styles Characterize the most frequent faults in writing news communications Clarify the principles and rules of stylization in news programs and journalism Use stylistic procedures and stylistic formations in the creation of journalistic genres

Teaching methods

Lectures
Seminars

Summary

Cílem přednášek je podat informace o základních pojmech stylistiky, metodách stylistického výzkumu, subjektivních i objektivních stylotvorných faktorech, a to především se zřetelem na stylovou oblast žurnalistickou. Na ni je soustředěna také klasifikace výrazových prostředků stylistického ztvárnění textu v rovinách hláskové, morfologické, syntaktické, lexikální i textové zároveň s přihlédnutím k mimojazykovým (nonverbálním, grafickým) výrazovým prostředkům. Pozornost je rovněž věnována kompozici textů, jejich tektonice i architektonice. V průběhu cvičení se studenti učí jednak kritické analýze výše uvedených textů, jednak srovnávání odborných názorů na sledovanou problematiku. Důraz je kladen na tvůrčí využívání dosavadních vědomostí z lingvistických disciplín při kritické analýze modelových textů.

Compulsory literature:

BLAKE, G. – BLY, R. W. The Elements of Copywriting. New York: MacMillan, 1997.

Recommended literature:

SPARKS, C. (2005). The Media and Globalization. London: Sage Publications.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Are not next requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Mass media/means of mass information and propaganda 2. The basic concepts of stylistics; methods of stylistic analysis. Stylistic factors; stylish area, layer, norm, type 3. Theory of functional styles - functional artistic style, normally communication style, expert and administrative, rhetoric and journalistic style, their formations and means. Principles of mutual influencing and permeation 4. Differentiation and stratification of the national language from the view of stylistic use in journalistic genres. 5. Stylish characteristics of phonetic and lexical, words creating and morphologic means 6. Stylish characteristic of synthetic means; the roles and principles of word order. 7. Journalistic genres. Stylistic procedures and stylistic formations 8. Principles and rules of stylization in news and journalism 9. The most frequent drawbacks in writing of news communiqué I 10. The most frequent drawbacks in writing of news communiqué II 11. The basic structure of news genres I 12. The basic structure of news genres II 13. Principles of work with information sources 14. Stylistic analysis of the text (micro- and macro-composition)

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2009/2010 (B6202) Economic Policy and Administration (7202R020) Economics Journalism P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2008/2009 (B6202) Economic Policy and Administration (7202R020) Economics Journalism P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2007/2008 (B6202) Economic Policy and Administration (7202R020) Economics Journalism P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner