121-0314/01 – Language Analysis of the Current Journalism (JASŽ)

Gurantor departmentDepartment of Economics JournalismCredits2
Subject guarantordoc. PhDr. Eva Jandová, CSc.Subject version guarantordoc. PhDr. Eva Jandová, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year2Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2006/2007Year of cancellation2011/2012
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
JAN67 doc. PhDr. Eva Jandová, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit 0+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Define the basic concepts from lexicology Describe changes in the current Czech vocabulary Explain functions and principles of spelling Discuss sound and graphic aspects of the language Explain the principles of orthoepy Clarify inflection and conjugation according to the current Czech language standard Clarify a word order and the principles of Czech word order Analyze both written and spoken journalistic texts

Teaching methods

Seminars

Summary

Při analýze konkrétních žurnalistických textů (psaných i mluvených) se procvičí a rozšíří znalosti studentů v jednotlivých jazykových plánech českého jazyka (foneticko-fonologickém, morfologickém, syntaktickém a lexikálním). Důraz se klade na to, aby se studenti orientovali ve využívání jazykových prostředků na osách spisovnost – nespisovnost, neutrálnost – příznakovost.

Compulsory literature:

Akademický slovník cizích slov. Praha: Academia, 2000. ČECHOVÁ, M. a kol. Čeština - Řeč a jazyk. Praha: ISV, 2000. ČECHOVÁ, M. a kol. Stylistika současné češtiny. Praha: ISV, 1997. Praktická cvičení z českého jazyka. Ostrava: FF OU, 2005. Dodatek k Pravidlům českého pravopisu. Praha: Academia, 1994. HUBÁČEK, J. a kol. Čeština pro učitele. Opava: Vademecum, 2002. Pravidla českého pravopisu. Praha: Academia, 1983. Pravidla českého pravopisu. Praha: Academia, 1993. Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. Praha: Academia, 1994. doporučené studijní materiály: další doporučená literatura: ČECHOVÁ, M. Komunikační a slohová výchova. Praha: ISV, 1998.. ČMEJRKOVÁ, S. a kol. Čeština, jak ji znáte i neznáte. Praha: Academia, 1996. DANEŠ, F. a kol. Český jazyk na přelomu tisíciletí. Praha: Academia, 1997. HOFFMANNOVÁ, J. Stylistika a ? Praha: Trizonia, 1997. ŠEBESTA, K. Od jazyka ke komunikaci. Didaktika českého jazyka a komunikační výchova. Praha: ISV, 1999.

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

nejsou další požadavky

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Forms of the Czech national language; literacy and non-literacy in the public communication 2. Audio and graphical aspect of the language, division and modulation of continuous speech 3. Principles of orthoepy 4. Functions and principles of spelling 5. A word and the basic concepts from lexicology 6. Enlargement of the Czech vocabulary, ways of words construction 7. Changes in the current Czech vocabulary 8. Formal accidence - inflection, the current standard 9. Formal accidence - conjugation, the current standard 10. Sentence and its informative contents; a simple sentence, complex/compound sentence 11. Half-sentential construction; sentence equivalents and fragments. Peculiarities and irregularities in sentence units 12. Word order, principles of the Czech word order 13. A simple sentence and constituents 14. A compound sentence and its kinds

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation Credit 85 (85) 0
        Written exam Written test 85  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2011/2012 (B6202) Economic Policy and Administration (7202R020) Economics Journalism P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2010/2011 (B6202) Economic Policy and Administration (7202R020) Economics Journalism P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2009/2010 (B6202) Economic Policy and Administration (7202R020) Economics Journalism P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2008/2009 (B6202) Economic Policy and Administration (7202R020) Economics Journalism P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (B6202) Economic Policy and Administration (7202R020) Economics Journalism P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner