121-0318/01 – Introduction to Social and Science Issues (USVP)

Gurantor departmentDepartment of Economics JournalismCredits2
Subject guarantorPhDr.Mgr. Vojtěch BednářSubject version guarantorPhDr.Mgr. Vojtěch Bednář
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year3Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2006/2007Year of cancellation2011/2012
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
BED069 PhDr.Mgr. Vojtěch Bednář
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit 2+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Describe the modern and late modern society Explain a growing impact of economics on social and political life Discuss economic globalization and its social and cultural consequences Compare particular conceptions of modern societies Mention the differences between classical sociology and postmodern relativism Give characteristic features of modern and late modern society

Teaching methods

Lectures

Summary

Předmět nabízí studentům vhled do hlavních trendů sociálně-vědního myšlení o současné společnosti. Jedná se o shrnutí a propojení dosavadních poznatků z absolvovaných předmětů obecného základu (sociologie, sociální komunikace, politologie, filozofie, aplikovaná psychologie, aplikovaná sociologie médií, dějiny ekonomického myšlení a dějiny národního hospodářství a evropské hospodářské dějiny) a budování základních konceptů, teorie a metod práce v sociálních vědách jako předpoklad pro studium ve studijních programech Sociální vědy a Mediální a komunikační studia v navazujícím magisterském studiu na vysokých školách v ČR (s možnou perspektivou vybudovat vlastní teoreticky a sociálně-vědně orientovaný magisterský obor „Sociální a ekonomická studia“.

Compulsory literature:

Eco, U.: Skeptikové a těšitelé. Praha, Svoboda 1995. Keller, J.: Politika s ručením omezeným: proměny moci na prahu 21. století. Praha, Evropský literární klub 2001. Keller, J.:Dějiny klasické sociologie. Praha, Sociologické nakl. 2004. Marcuse, H.: Jednorozměrný člověk: studie o ideologii rozvinuté industriální společnosti. Praha, Naše vojsko 1991. McNair, B.: Sociologie žurnalistiky. Praha, Portál 2004. Postman, N.: Ubavit se k smrti: veřejná komunikace ve věku zábavy. Praha, Mladá fronta 1999. Riesman, D.: Osamělý dav: studie o změnách amerického charakteru. Praha, Mladá fronta 1968. Thompson, J. B.: Média a modernita: sociální teorie médií. Praha, Karolinum 2004. Tosqueville, A de: Demokracie v Americe. Praha, Academia 2000. Další doporučená literatura Arendtová, H.: Krize kultury (čtyři cvičení o politickém myšlení). Praha, Mladá fronta 1994. Beck, U.: Riziková společnost: na cestě k jiné moderně. Praha, Sociologické nakl. 2004. Habermas, J.: Strukturální přeměna veřejnosti. Praha, Filosofia 2000. Hroch, M.: Pohledy na národ a nacionalismus. Praha, Sociologické nakl. 2003. Gasset, Ortega Y.: Vzpoura davů. Praha, Naše vojsko 1993. Marx, K.: Komunistický manifest. Praha, nakl. Otakar II. 2000.

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

nejsou další požadavky

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Modern and late modern societies and their internal dynamics and contradictions 2. Conception of modern societies: "mass societies", "information society", "postindustrial society" 3. Frankfurt school: Mass culture, cultural industry and consumer society 4. Birmingham school: ethnographic turning point and cultural studies 5. Ulrich Beck and "risk society" 6. Economic globalization and its social and cultural consequences 7. States with "limited liability" (weakening of national states) 8. Communication and its psychological and social (power) dimension 9. Communication and its technological dimension 10. Social and scientific thinking I (classical sociology from Marx to Weber) 11. Social and scientific thinking II (critical social sciences from Frankfurt school to Chomsky) 12. Social and scientific thinking III (post modernistic relativism as apologetics of the consumer society) 13. Economization of the social and political life

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation Credit 85 (85) 0
        Project Project 85  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2011/2012 (B6202) Economic Policy and Administration (7202R020) Economics Journalism P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2010/2011 (B6202) Economic Policy and Administration (7202R020) Economics Journalism P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2009/2010 (B6202) Economic Policy and Administration (7202R020) Economics Journalism P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2008/2009 (B6202) Economic Policy and Administration (7202R020) Economics Journalism P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner