121-0320/01 – Onomastics (ONM)

Gurantor departmentDepartment of Economics JournalismCredits2
Subject guarantorMgr. Jaroslav David, Ph.D.Subject version guarantorMgr. Jaroslav David, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year3Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2008/2009Year of cancellation2011/2012
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
DAV0006 Mgr. Jaroslav David, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit 0+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Define exonyms, endonyms, agronyms, hydronyms, oronyms Clarify the basic terms associated with onomastics Explain the function of anthroponyms in the artistic text Use of onomastic terms in journalistic texts creation

Teaching methods

Seminars

Summary

Absolvování předmětu, realizovaného formou semináře, uvádí studenta do onymického plánu jazyka. Student se seznamuje s dějinami onomastiky jako lingvistické disciplíny, jsou mu objasněny základních termíny a teorie, ale především na základě onymického materiálu proniká do onymického parasystému jazyka. Vedle antroponym a toponym je upozorněno na systém etnonym a chrématonym, který zvláště v dnešní době prochází bouřlivým vývojem a představuje tak zdroj živého materiálu pro aplikaci teoretických poznatků. Pozornost je věnována i interdisciplinárním přesahům (funkce jména v uměleckém a žurnalistickém textu, frazeologická antroponymie, proměny systému českých jmen, fungování jmen v reklamě).

Compulsory literature:

Literatura: doporučené studijní materiály: BENEŠ, J. Německá příjmení u Čechů I-II. Ústí nad Labem 1998. BENEŠ, J. O českých příjmeních. Praha 1962. BLANÁR, V. Teória vlastného mena. Bratislava 1996. DAVID, J. K lokalizaci několika zaniklých osad na česko-moravském pomezí (Plechácko, Kuděrovsko, Raškov, Touškov, Mittelberg). Acta onomastica, 2001, roč. 41, č. 1, s. 43-49. DAVID, J. Petr Dolan, Paula Wild a ti druzí (nejen o jménech pornohvězd). Jazykovědné aktuality, 2003, roč. XL, č. 1-2, s. 34-41. HARVALÍK, M. Synchronní a diachronní aspekty české onymie. Praha 2004. HODROVÁ, D., aj. – na okraji chaosu: poetika literárního díla 20. století. Praha 2001. KNAPPOVÁ, M. Jak se bude Vaše dítě jmenovat? Praha 1996. KNAPPOVÁ, M. Příjmení v současné češtině. Liberec 1992. KNAPPOVÁ, M. Rodné jméno v jazyce a společnosti. Praha 1989. kol. Systěmy ličnych imen u narodov mira. Moskva 1988. KOPEČNÝ, F. Průvodce našimi jmény. Praha 1974. LUTTERER, I.-KROPÁČEK, L.-HUŇÁČEK, V. Původ zeměpisných jmen. Praha 1976. LUTTERER, I.-MAJTÁN, M.-ŠRÁMEK, R. Zeměpisná jména Československa. Praha 1982. LUTTERER, I.-ŠRÁMEK, R. Zeměpisná jména v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Havlíčkův Brod 1997. MAJTÁN, M. Názvy obcí na Slovensku (vývin v rokoch 1773-1997). Bratislava 1998. MAJTÁN, M. Z lexiky slovenskej toponymie. Bratislava 1996. MATÚŠOVÁ, J., aj. Slovník pomístních jmen v Čechách I (A). Praha 2005. MOLDANOVÁ, D. Naše příjmení. Praha 2004. NEKUDA, V. Zaniklé osady na Moravě v období feudalismu. Brno 1961. OLIVOVÁ-NEZBEDOVÁ, L.-MALENÍNSKÁ, J. Slovník pomístních jmen v Čechách. Úvodní svazek. Praha 2000. OLIVOVÁ-NEZBEDOVÁ, L., aj. Pomístní jména v Čechách. O čem vypovídají jména polí, luk, lesů, hor, vod a cest. Praha 1995. PLESKALOVÁ, J. Tvoření nejstarších českých osobních jmen. Brno 1998 PLESKALOVÁ, J. Tvoření pomístních jmen na Moravě a ve Slezsku. Jinočany 1992. PROFOUS, A.-SVOBODA, J. Místní jména v Čechách IV. Praha 1957. PROFOUS, A. Místní jména v Čechách, jejich vznik, původní význam a změny I- III. Praha 1947, 1949, 1951. PROFOUS, A. O jménech pomístných, jich významu a sbírání. Praha 1920. RAMEŠ, V. Po kom se jmenujeme. Praha 2000. ROUBÍK, F. Soupis a mapa zaniklých osad v Čechách. Praha 1959. SEDLÁČEK, A. Snůška starých jmen, jak se nazývaly v Čechách řeky, potoky, hory a lesy. Praha 1920. SVOBODA, J.-ŠMILAUER, V. Místní jména v Čechách V. Dodatky k dílu A. Profouse. Praha 1960. SVOBODA, J. Staročeská osobní jména a naše příjmení. Praha 1964. ŠMILAUER, V. Osídlení Čech ve světle místních jmen. Praha 1960. ŠMILAUER, V. Příručka slovanské toponomastiky. Praha 1970. ŠMILAUER, V. Úvod do toponomastiky. Praha 1963. ŠMILAUER, V. Vodopis starého Slovenska. Bratislava - Praha 1932. ŠMILAUER, V., aj. Základní soustava a terminologie slovanské onomastiky. Zpravodaj Místopisné komise, 1973, roč. XIV, s. 30-218. ŠRÁMEK, R. a HOSÁK, L. Místní jména na Moravě a ve Slezsku I-II. Praha 1970, 1980. ŠRÁMEK, R. Úvod do obecné onomastiky. Brno 1999. další doporučená literatura a zdroje: ČERNÝ, E. Zaniklé středověké osady a jejich plužiny. Praha 1979. ČERNÝ, F.-VÁŠA, P. Moravská místní jména. Brno 1907. DAVID, J. Brod Smilův, Německý nebo Havlíčkův? Havlíčkobrodsko, 2001, č. 16, s. 192-197. DAVID, J. Lidová etymologie a vulgarismy v toponymech. Jazykovědné aktuality, 2001, roč. 38, č. 3, s. 34-39. DAVID, J. "miesto pusté a diel lesem zarostlé" (k zaniklým osadám *Darov a Osralov někdejšího Čáslavského kraje). Sborník Havlíčkobrodské společnosti pro povznesení regionálně-historického povědomí, 2001, s. 21-23. DAVID, J. Několik poznámek k toponymům odvozeným z apelativ "kobyla" a "kůň" na území Čech. Acta onomastica, 2001, roč. 41, č. 1. s. 34-42. DAVID, J. Odraz těžby a zpracování rud, především stříbra, v toponymii užšího Havlíčkobrodska. Acta onomastica, 2002, roč. XLIII, s. 7-18. DAVÍDEK, V. O názvech a jménech Těšínska. Opava 1949. HANKS, P.-HODGES, F. A Dictionary of First Names. Oxford 1990. HANKS, P. -HODGES, F. A Dictionary of Surnames. Oxford 1988. HOSÁK, L. Historický místopis země Moravskoslezské. Praha-Brno 1938. HOSÁK, L. Moravské a slezské místní jméno jako historický pramen. Acta UP-řada Historica III. Praha 1962, s. 141-182. MALICKI, J. Nazwy miejscowe Śląska w jezyku czeskim. Wroclaw 2002. MRÓZEK, R. Nazwy miejscowe dawnego Śląska Cieszyńskiego. Katowice 1984. MUSIL, F. Osidlování Poorlicka v době předhusitské. Ústí nad Orlicí 2002. OLIVOVÁ-NEZBEDOVÁ, L. K lidovým výkladům pomístních jmen. Zpravodaj Místopisné komise, 1980, roč. XXI, s. 532-542. POSPELOV, J. M. Geografičeskije nazvanija mira. Moskva 1998. POSPELOV, J. M. Imena gorodov: včera i segodnja (1917-1992). Moskva 1993. ROSPOND, S. Slowiańskie nazwy miejscowe z sufiksem -j6. Wroclaw 1983. RYMUT, K. Nazwy miast Polski. Wroclaw 1987. SEMOTÁNOVÁ, E. Mapy Čech, Moravy a Slezska v zrcadle staletí. Praha 2001. SCHWARZ, E. Die Ortsnamen der Sudetenländer als Geschichtsquelle. München 1961. ŠIMÁK, J. V. Středověká kolonizace v zemích českých. Praha 1938. WOODS, R. Hispanic First Names. Chicago 1984. Studie v periodikách Acta onomastica (dříve Zpravodaj Místopisné komise, později Onomastický zpravodaj), Naše řeč, Historická geografie. http://web.mvcr.cz/rs_atlantic/ftp/adresa/index.html - oficiální seznamy uličních názvů http://www.icosweb.net - the International Council of Onomastic Sciences http://oldmaps.geolab.cz - digitalizované mapy www.ujc.cas.cz - Ústav pro jazyk český AV ČR http://www.mujweb.cz/www/toponyms - stránky Jaroslava Davida věnované onomastice

Recommended literature:

Common optional components are not offered, students of special interest can participate in departmental activities or can arrange consulting hours with lecturer.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

nejsou další požadavky

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Introduction to the field; Literature (Palacký, Sedláček, Profous, Šmilauer, Šrámek, Lutterer, Olivová-Nezbedová, Pleskalová, Beneš, Knappová, Moldanová, Harvalík); Terminology 2. A so-called onym parasystem; Traditional approach and model theory; Relation and words creation models; Language specificities of toponymy; People's etymology 3. Exonyms and endonyms; Geographical names on maps; Honorific toponymy 4. Local names; History of settlement and onomastics; Development of the north Moravia and Silesia settlement 5. Extinct settlements; Research and localization 6. After local names; Agronyms, hydronyms, oronyms 7. Street names; Urbanonymum and urbonymum 8. Language characteristic of anthroponomy 9. Personal name as a societal value. Social working of anthroponomy; Taboo

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation Credit 85 (85) 0
        Project Project 85  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2011/2012 (B6202) Economic Policy and Administration (7202R020) Economics Journalism P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2010/2011 (B6202) Economic Policy and Administration (7202R020) Economics Journalism P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2009/2010 (B6202) Economic Policy and Administration (7202R020) Economics Journalism P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2008/2009 (B6202) Economic Policy and Administration (7202R020) Economics Journalism P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner