121-0327/01 – Standard Language and its Culture II (SJJK II.)

Gurantor departmentDepartment of Economics JournalismCredits3
Subject guarantordoc. PhDr. Eva Jandová, CSc.Subject version guarantordoc. PhDr. Eva Jandová, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year1Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2007/2008Year of cancellation2016/2017
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
GIB15 Ing. Jana Gibarti, Ph.D.
JAN67 doc. PhDr. Eva Jandová, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit 1+1

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Give flexible and rigid lexical types Describe changes in the current Czech vocabulary Explain the creation of a simple and compound sentence, and a complex sentence Clarify peculiarities and irregularities in sentential units Use the current Czech vocabulary in the creation of journalistic texts

Teaching methods

Lectures
Seminars

Summary

1. Změny v současné české slovní zásobě. Obohacování české slovní zásoby, způsoby tvoření slov. Psaní slov přejatých, jejich ohýbání. 2. Morfologická rovina, ohebné a neohebné slovní druhy. 3. Formální tvarosloví - skloňování a časování, současná norma. 4. Věta a výpověď. Věta jednoduchá, složená a souvětí. 5. Polovětné konstrukce; větné ekvivalenty a fragmenty. 6. Slovosled, principy českého slovosledu. 7. Zvláštnosti a nepravidelnosti ve větných celcích. 8. Komunikace - základní pojmy. 9. Komunikace psaná vs. mluvená. 10. Řečnický styl a řečnické dovednosti 11. Jazyková kultura. 12. Vývojové tendence současné češtiny I. 13. Vývojové tendence současné češtiny II.

Compulsory literature:

DANAHER, D. S. Translating Havel: Three key words (domov, svědomí, and klid). Slovo a slovesnost, roč. 71, 2010, s. 250-259.

Recommended literature:

COCKCROFT, R., COCKCROFT, S. Persuading People. An Introduction to Rhetoric. New York 2005.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

bez dalších požadavků na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Changes in the current Czech vocabulary; Enhancement of the Czech vocabulary; Ways of words creation; Writing of loanwords, their inflection 2. Morphologic level, flexible and rigid word kinds 3. Formal morphology - declension and conjugation, the actual standard 4. Sentence and its informative contents; Simple and compound sentence, sentential units 5. Half-sentential construction; sentential equivalences and fragments 6. Word order, principles of the Czech word order 7. Peculiarities and irregularities in sentential units 8. Communication - the basic concepts 9. Written communication vs. spoken communication 10. Rhetoric style and rhetorical skills 11. Language culture 12. Development tendencies of the current Czech language I 13. Development tendencies of the current Czech language II

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester, validity until: 2016/2017 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation Credit 85 (85) 0 3
        Other task type Other task type 85  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2016/2017 (B6202) Economic Policy and Administration (7202R020) Economics Journalism P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2015/2016 (B6202) Economic Policy and Administration (7202R020) Economics Journalism P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2014/2015 (B6202) Economic Policy and Administration (7202R020) Economics Journalism P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2013/2014 (B6202) Economic Policy and Administration P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2013/2014 (B6202) Economic Policy and Administration (7202R020) Economics Journalism P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2012/2013 (B6202) Economic Policy and Administration P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2011/2012 (B6202) Economic Policy and Administration P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2010/2011 (B6202) Economic Policy and Administration P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2010/2011 (B6202) Economic Policy and Administration (7202R020) Economics Journalism P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2009/2010 (B6202) Economic Policy and Administration P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2009/2010 (B6202) Economic Policy and Administration (7202R020) Economics Journalism P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2008/2009 (B6202) Economic Policy and Administration (7202R020) Economics Journalism P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2008/2009 (B6202) Economic Policy and Administration P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction2016/2017 Summer
2015/2016 Summer
2010/2011 Summer
2009/2010 Summer