121-0333/01 – Ekonomika médií (EM)

Garantující katedraKatedra ekonomické žurnalistikyKredity4
Garant předmětuIng. Jana Gibarti, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Jana Gibarti, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2009/2010Rok zrušení2016/2017
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
GIB15 Ing. Jana Gibarti, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

posoudit ekonomickou situaci médií porovnat formy konkurence na mediálním trhu zhodnotit vliv financování na chování médií v tržním prostředí provést kritiku nabízených mediálních produktů

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Ostatní aktivity

Anotace

Předmět Ekonomika médií si klade za cíl seznámit studenty s ekonomickou problematikou médií, utřídit a prohloubit ekonomické poznatky související s působením médií v tržním prostředí. Studenti získají znalosti o poptávce a nabídce mediálních produktů, ekonomické hodnotě mediálních statků, formě konkurence na mediálních trzích, vlivu financování na chování médií, struktuře nákladů a výnosů mediálních institucí, tvorbě rozpočtu mediálních institucí, vlivech působících na řízení a chování médií. Vysvětlení ekonomické podstaty médií povede u studentů k pochopení aktuálního chování médií a proměny nabízených mediálních produktů.

Povinná literatura:

HOŘEJŠÍ, B., SOUKUPOVÁ, J., MACÁKOVÁ, L., SOUKUP, J. Mikroekonomie. 5. vydání. Praha: Management Press, 2010. PICARD, R. G. Media Firms: Structures, Operations, Performance. New Persey: Lawrence Erlbaum 2002.

Doporučená literatura:

BAKER, E. Media concentration and democrary: why ownership matters. Cambridge: Cambridge 2007 DOYLE, G. Media economic. London: Cromwell Press 2002 HOSKINS, C. Media economics: applying economics to new and traditional media. Thousand Osk: Sage 2004. MÁČE, M. Finanční analýza obchodních a státních organizací. Praha: Grada 2005. MCQUAIL, D. Úvod do teorie masové komunikace. Praha: Portál 2002. VALACH, J. Finanční řízení podniku. Praha: Ekopress 2004.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

ffffffffffffffffffffffffffffffff

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod do ekonomiky médií (vymezení základních pojmů - média, mediální instituce, mediální produkt; alternativní pohled na mediální instituce; média jako „odvětví poznání“; vazby mezi médií a společností). 2. Ekonomická podstata médií (veřejné a soukromé statky, charakter statků produkující média, ekonomická hodnota mediálních statků, selhání trhu, význačné rysy ekonomiky médií, úvod do problémů nabídkové a poptávkové strany trhu) 3. Poptávka a nabídka mediálních produktů (faktory ovlivňující poptávku a nabídku mediálních produktů; formy konkurence; regulace nabídky a poptávky). 4. Mediální průmysl a tržní prostředí (vymezení pojmů – informace, informační společnost, inovace; technologické změny a jejich vliv na tržní chování médií; technologické trendy). 5. Financování médií (základní zdroje financování veřejnoprávních a komerčních médií; zdroje přímé veřejné podpory, zdroje nepřímé veřejné podpory; vybrané zdroje financování: dárcovství, sponzoring, fondy; vliv financování na chování médií; ekonomika mediální instituce; struktura nákladů (výdajů) a výnosů(příjmů); odhady budoucích příjmů; tvorba rozpočtu mediálních institucí). 6. Ekonomické principy mediální struktury (dosah a rozmanitost mediálního trhu; různé mediální trhy a zdroje příjmů; inzerce a tržby od spotřebitelů; soupeření o tržbu). 7. Vlivy působící na řízení a chování médií (vymezení pojmů - vlastnictví, koncentrace, regulace; vlastnictví a kontrola; koncentrace a monopol; soutěž a koncentrace; regulace masových médií; nadnárodní vlastnictví; mezinárodní regulace médií). 8. Efektivita procesů probíhajících v médiích (procesy probíhající v médiích; definice procesů v mediálních organizacích; generování obsahu produktu; produkt a klient; ekonomická efektivita; měření výkonnosti). 9. Management v mediálních institucích (manažer, manažerské funkce; vnější a vnitřní prostředí managementu; organizování v managementu - organizační struktura, řídící struktura, vedení lidí, kontrolní systém; strategické plánování; příprava strategického plánu). 10. Marketing v mediálních institucích (marketing a jeho úloha v médiích; marketingové prostředí; segmentace trhu- význam, geografická, demografická, psychografická segmentace, segmentace podle chování; nástroje marketingu – produkt, cena, distribuce a propagace; marketingový mix).

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2009/2010 letní semestr, platnost do: 2016/2017 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (70) 51
        Zápočet Zápočet  
        Zkouška Zkouška 70  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2014/2015 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T095) Ekonomika a právo v žurnalistice P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T095) Ekonomika a právo v žurnalistice P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T095) Ekonomika a právo v žurnalistice P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T095) Ekonomika a právo v žurnalistice P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2010/2011 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T095) Ekonomika a právo v žurnalistice P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T095) Ekonomika a právo v žurnalistice P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku