121-0335/01 – Juristic Aspect of Medial Work A (PAMP A)

Gurantor departmentDepartment of Economics JournalismCredits3
Subject guarantorJUDr. Aleš Rozehnal, Ph.D.Subject version guarantorJUDr. Aleš Rozehnal, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year1Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2009/2010Year of cancellation2016/2017
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesFollow-up Master
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
ROZ0066 JUDr. Aleš Rozehnal, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+1

Subject aims expressed by acquired skills and competences

- to classify the structure of the Czech legislation, - to judge the legal standards, - to summarize knowledge in the field of civil law aimed at journalistic activity (protection of personality, copyright), - to write simple legal acts and legal actions, - to mention strengths and weaknesses for particular ways of dealing with litigations

Teaching methods

Lectures
Tutorials
Other activities

Summary

Studentům bude podrobně analyzován systém soukromého práva, a to s akcentem jednotlivých právních disciplín, jež bezprostředně souvisejí s výkonem žurnalistické činnosti. Předmětem dalšího výkladu budou podrobnosti jednotlivých soukromoprávních disciplín a výňatek konkrétní problematiky v těchto disciplínách obsažených, jež mají úzkou souvislost s výkonem žurnalistiky, a to především s ohledem na možné praktické použití. Zejména se bude jednat o soukromoprávní aspekty práv duševního vlastnictví, ochranu osobnosti, hospodářskou soutěž a některé závazkové právní vztahy. Součástí je průprava právní dokumentací, jež se v praxi nejčastěji užívá (dvoustranné a jednostranné právní úkony) a dále též průprava k civilnímu procesu, strategii vedení civilního sporu a průprava základními procesními dokumenty (žaloby, odpory, odvolání, atd.), to vše v přímé souvislosti s problematikou, s níž žurnalisté přicházejí do styku.

Compulsory literature:

Feintuck, M. (1999): Media Regulation, Public Interest and the Law. Pember, D. Mass Media Law. New York: McGraf Hill, 2001

Recommended literature:

Feintuck, M. (1999): Media Regulation, Public Interest and the Law. Pember, D. Mass Media Law. New York: McGraf Hill, 2001

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

Studenti jsou povinni mimo řádné docházky na přednášky a cvičení rovněž vytvořit v průběhu semestru seminární práci na téma zadané lektorem. Dalším požadavkem na studenta pro získání zápočtu, jenž je nezbytným předpokladem pro vykonání zkoušky, je úspěšné absolvování zápočtového testu, který se bude skládat ze dvou částí: a) praktické (zahrnuje příklady z právní praxe), b) teoretické (formou testu).

E-learning

Other requirements

vytvořit seminární práci

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Theoretical introduction to the law and legal science 2. System of law with the accent on the civil law 3. General provisions of the Civil Code 4. Protection of privacy 5. Chosen issues of the civil law especially with the accent on substantive and contractual rights 6. General issues of commercial relations 7. Economic competition in theory and practice 8. Intellectual property rights - the system 9. General part and the system of copyright 10. The author as a subject of copyright protection 11. Contents of copyrights - individual subjective rights of the author 12. Restrictions on the ownership of copyrights 13. Dispositions to the ownership of copyrights (license agreement, contract for work and the like) 14. Rights related to copyright 15. Author's position and a form of their work 16. Tax aspects of copyright 17. Private-legal means of copyrights protection 18. Civil process

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 2009/2010 Winter semester, validity until: 2016/2017 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100  51
        Exercises evaluation Credit  
        Examination Examination  
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2014/2015 (N6202) Economic Policy and Administration (6202T095) Economics and Law in Journalism P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2013/2014 (N6202) Economic Policy and Administration (6202T095) Economics and Law in Journalism P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2012/2013 (N6202) Economic Policy and Administration (6202T095) Economics and Law in Journalism P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2011/2012 (N6202) Economic Policy and Administration (6202T095) Economics and Law in Journalism P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2010/2011 (N6202) Economic Policy and Administration (6202T095) Economics and Law in Journalism P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2009/2010 (N6202) Economic Policy and Administration (6202T095) Economics and Law in Journalism P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner