121-0335/01 – Právní aspekty mediální práce A (PAMP A)

Garantující katedraKatedra ekonomické žurnalistikyKredity3
Garant předmětuJUDr. Aleš Rozehnal, Ph.D.Garant verze předmětuJUDr. Aleš Rozehnal, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2009/2010Rok zrušení2016/2017
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
ROZ0066 JUDr. Aleš Rozehnal, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

- klasifikovat strukturu českého právního řádu, - posoudit právní normy - shrnout znalost z oblasti civilního práva se zaměřením na žurnalistickou činnost (ochrana osobnosti, autorské právo), - napsat jednoduché právní úkony a žaloby, - uvést klady a závěry u jednotlivých způsobů vedení soudních sporů.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Ostatní aktivity

Anotace

Studentům bude podrobně analyzován systém soukromého práva, a to s akcentem jednotlivých právních disciplín, jež bezprostředně souvisejí s výkonem žurnalistické činnosti. Předmětem dalšího výkladu budou podrobnosti jednotlivých soukromoprávních disciplín a výňatek konkrétní problematiky v těchto disciplínách obsažených, jež mají úzkou souvislost s výkonem žurnalistiky, a to především s ohledem na možné praktické použití. Zejména se bude jednat o soukromoprávní aspekty práv duševního vlastnictví, ochranu osobnosti, hospodářskou soutěž a některé závazkové právní vztahy. Součástí je průprava právní dokumentací, jež se v praxi nejčastěji užívá (dvoustranné a jednostranné právní úkony) a dále též průprava k civilnímu procesu, strategii vedení civilního sporu a průprava základními procesními dokumenty (žaloby, odpory, odvolání, atd.), to vše v přímé souvislosti s problematikou, s níž žurnalisté přicházejí do styku.

Povinná literatura:

ŠÍMA, A. Občanské právo hmotné. 1. vydání, Praha: ARMEX PUBLISHING s.r.o., 2008 TELEC, I. Přehled práva duševního vlastnictví. 1. vydání. Brno, Doplněk, 2009

Doporučená literatura:

zák. č. 1/1993 Sb., Ústava ČR, usn. č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod, zák. č. 40/1964 Sb, občanský zákoník, zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, zák. č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorskýma a o změně některých zákon (autorský zákon), zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, zák. č. 140/1961 Sb., trestní zákoník, zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích, zák. č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Studenti jsou povinni mimo řádné docházky na přednášky a cvičení rovněž vytvořit v průběhu semestru seminární práci na téma zadané lektorem. Dalším požadavkem na studenta pro získání zápočtu, jenž je nezbytným předpokladem pro vykonání zkoušky, je úspěšné absolvování zápočtového testu, který se bude skládat ze dvou částí: a) praktické (zahrnuje příklady z právní praxe), b) teoretické (formou testu).

E-learning

Další požadavky na studenta

vytvořit seminární práci

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Teoretický úvod do práva a právní vědy 2. Systém práva s akcentem na právo civilní 3. Obecná ustanovení občanského zákoníku 4. Ochrana osobnosti 5. Vybrané problémy občanského práva, zejména s akcentem na práva věcná a závazková 6. Obecné otázky obchodně-právních vztahů 7. Hospodářská soutěž v teorii a praxi 8. Práva duševního vlastnictví - systém 9. Obecná část a systém autorského práva 10. Autor jako subjekt autorskoprávní ochrany 11. Obsah autorských práv – jednotlivá subjektivní práva autora 12. Omezení majetkových práv autorských 13. Dispozice s majetkovými právy autorskými (licenční smlouva, smlouva o dílo aj.) 14. Práva s právem autorským související 15. Postavení autora a forma jeho činnosti 16. Daňové aspekty autorského práva 17. Soukromoprávní prostředky ochrany autorských práv 18. Civilní proces

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2009/2010 zimní semestr, platnost do: 2016/2017 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100  51
        Zápočet Zápočet  
        Zkouška Zkouška  
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2014/2015 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T095) Ekonomika a právo v žurnalistice P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T095) Ekonomika a právo v žurnalistice P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T095) Ekonomika a právo v žurnalistice P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T095) Ekonomika a právo v žurnalistice P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2010/2011 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T095) Ekonomika a právo v žurnalistice P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T095) Ekonomika a právo v žurnalistice P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku