121-0342/01 – Methodology of professional work for journalists (MOPŽ)

Gurantor departmentDepartment of Economics JournalismCredits3
Subject guarantorprof. PhDr. Jana Geršlová, CSc.Subject version guarantorprof. PhDr. Jana Geršlová, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year2Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2010/2011Year of cancellation2016/2017
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesFollow-up Master
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
GER35 prof. PhDr. Jana Geršlová, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit 0+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

to defend a structure of professional work to verify information sources from the view of journalist to give reasons for the goals of professional work

Teaching methods

Seminars

Summary

Předmět je určen studentům k osvojení si zásad odborné práce, práce s literaturou a prameny a dalšími heuristickými materiály a práce s informačními zdroji z pohledu žurnalisty. Definice odborné práce, volba tématu, definování cílu odborné práce. Metodologie a metodika práce, struktura odborné práce. Otázky vědecké etiky (používání zdrojů, diskuse, polemika, kritika), organizace vlastní odborné práce a předpokladů jejího úspěšného zakončení. Na předmět bude navazovat diplomový seminář. Témata: Co je věda. Vědecké vyjadřování v odborném textu – oblast oborů společenskovědních disciplín, specifikace a charakter textu, kompoziční struktura vědecké práce. Stavba vědeckého odborného textu, struktura vědecké odborné práce – analytický a syntetický způsob zpracování tématu, vědecké metody (komparace, analogie, abstrakce apod.) Otázky vědecké etiky v oblasti odborné práce, používání zdrojů, diskuse, polemika, kritika. Organizace vlastní odborné práce a předpokladů jejího úspěšného zakončení – vzorová práce jako aplikace probírané látky, prezentace výsledků práce (aspekty komunikační, společenské, psychologické apod.).

Compulsory literature:

THEISEN, M. R. Wissenschaftliches Arbeiten. 12. Aufĺage. München: Verlag Franz Wahlen 2005.

Recommended literature:

THEISEN, M. R. ABC des wissenschaftlichen Arbeitens. Erfolgreich in der Schule, Studium und Beruf. München: Taschenbuchverlag 2006.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

What is science? Ways of scientific expressing in the professional text - the area of fields of social science disciplines, specification and character of the text, compositional structure of scientific work. Construction of scientific professional text, structure of scientific professional work, analytical and synthetic way of topic processing, and scientific methods (comparison, analogy, abstraction and the like.). Issues of scientific ethics in the field of professional work, applying of sources, discussions, polemics, criticism Organization of own professional work and preconditions of its successful completion, model work as the application of the subject matter, presentation of the results of work (communication, social and psychological aspects)

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 2010/2011 Winter semester, validity until: 2016/2017 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation Credit 85  85
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2014/2015 (N6202) Economic Policy and Administration (6202T095) Economics and Law in Journalism P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2013/2014 (N6202) Economic Policy and Administration (6202T095) Economics and Law in Journalism P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2012/2013 (N6202) Economic Policy and Administration (6202T095) Economics and Law in Journalism P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2011/2012 (N6202) Economic Policy and Administration (6202T095) Economics and Law in Journalism P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2010/2011 (N6202) Economic Policy and Administration (6202T095) Economics and Law in Journalism P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner