121-0343/01 – Media in postindustrial society (MPS)

Gurantor departmentDepartment of Economics JournalismCredits3
Subject guarantorPhDr.Mgr. Vojtěch BednářSubject version guarantorPhDr.Mgr. Vojtěch Bednář
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year2Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2010/2011Year of cancellation2016/2017
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesFollow-up Master
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
BED069 PhDr.Mgr. Vojtěch Bednář
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Examination 2+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

to justify the main features of the postindustrial society to carry out a critical reflection of media role in the postindustrial society to evaluate new forms of communication in the postindustrial society to judge an interrelation between media and politicians

Teaching methods

Lectures

Summary

Předmět seznamuje studenty s hlavními rysy postindustriální společnosti, které jsou relevantní z hlediska studia médií. Důraz klade na kritickou reflexi úlohy médií v tomto typu společnosti, tak jak je obsažena zejména nejnovější anglosaské literatuře. Vysvětluje zvláštnosti struktury, působení a dopadu médií v tzv. společnosti sítí či ve společnosti s postmoderní kulturou. Všímá si nových forem komunikace a pozornost věnuje diskusím, které jejich nástup doprovázejí. Pozornost je věnována rovněž vztahu médií a politiky, médií a spotřeby, médií a vzdělání ve věku tzv. společnosti vědění. Je rozebrána řada dnes již klasických kritických textů především z oblasti americké a francouzské sociologie médií. Cílem je připravit studenty na mnohdy ambivalentní působení a dopady médií v postindustriální společnosti služeb. Ve výkladu jsou kromě aspektů sociologických zohledněny též prvky ekonomické a kulturologické.

Compulsory literature:

CLOW, E. Keneth a Donald BAACK. Integrated Advertising, Promotion and Marketing Communication. 3rd Edition. Pearson Education, 2008. 544 p. ISBN-10: 0 132 38209 1. Bell, D: The Coming of Post-Industrial Society: A Venture in Social Forecasting, New York: Basic Books, 1973, ISBN 0-465-01281-7<http://en.wikipedia.org/wiki/Special:BookSources/0465012817>.

Recommended literature:

PICARD, R. G. Media Firms: Structures, Operations, Performance. New Persey: Lawrence Erlbaum 2002.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

dddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Acquainting students with the main features of postindustrial society which are relevant from the perspective of media study. 2. Critical reflection on the role of media in the society. 3. Particularities of the structure, media acting and impact in a so-called society of networks or in the society with postmodern culture. 4. New forms of communication in the society. 5. Relation of media and policy, media and consumption, media and education in the age of a so-called knowledge society 6. Analysis of classical critical texts especially from the area of American and French sociology of media.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 2010/2011 Winter semester, validity until: 2016/2017 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Examination Examination 100  51 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2015/2016 (N6202) Economic Policy and Administration (6202T095) Economics and Law in Journalism P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2014/2015 (N6202) Economic Policy and Administration (6202T095) Economics and Law in Journalism P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2013/2014 (N6202) Economic Policy and Administration (6202T095) Economics and Law in Journalism P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2012/2013 (N6202) Economic Policy and Administration (6202T095) Economics and Law in Journalism P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2011/2012 (N6202) Economic Policy and Administration (6202T095) Economics and Law in Journalism P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2010/2011 (N6202) Economic Policy and Administration (6202T095) Economics and Law in Journalism P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction2015/2016 Winter