121-0347/02 – Media management (ŘÍM)

Gurantor departmentDepartment of Economics JournalismCredits3
Subject guarantorIng. Jana Gibarti, Ph.D.Subject version guarantorIng. Jana Gibarti, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year2Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2011/2012Year of cancellation2016/2017
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesFollow-up Master
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
GIB15 Ing. Jana Gibarti, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit 2+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

to judge the organizational structure of a certain media type to evaluate interrelations among particular professions to give strengths and weaknesses of organizational structures of media organizations individual types to justify managing of particular sections

Teaching methods

Lectures

Summary

Cílem předmětu je objasnit organizační strukturu médií a vztahy mezi jednotlivými útvary a profesemi, a to jak uvnitř redakce, tak i v celém médiu. Popsána bude provázanost jednotlivých složek - realizace, technické profese a samotných redakcí jednotlivých typů médií (tisk, rozhlas, televize, internet). Témata: Rozhodovací procesy při výběru a zpracování témat. Regionální redakce - jejich pozice v rámci celostátního média. Personalistika - řízení jednotlivých útvarů, předpoklady pro správný výběr podřízených. Řešení konkrétních situací - např. krizové (přírodní katastrofy, hromadná neštěstí) nebo zpracování zásadních událostí jako jsou např. volby: struktura vysílání, rozhodování o prioritách, sestavení týmu, rozdělení pravomocí. Finanční řízení.

Compulsory literature:

ARIS, A., BUGNIN, J. Managing media companies. Chichester: John Wiley, 2005.

Recommended literature:

ALBARRAN, A., B. Handbook of Media Management and Economics. New Jersey: Mahwah, 2006.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

ddddddddddddddddddddddddddddd

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Solution of editorial policy: relationship managing editor - editors - heads of sections - editors. 2. Decision-making processes in the choice and processing of topics. 3. Regional editorial offices - their position within the nationwide media. 4. Career advancement within individual professions and in the whole system. 5. Human Resources - management of individual departments, preconditions for the right choice of subordinates. 6. Solution of actual situations - e.g. crisis situations (natural disasters, mass disasters) or processing of major events such as election, the structure of broadcasting, decision-making on priorities, team building, division of powers.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 2011/2012 Winter semester, validity until: 2016/2017 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation Credit 85  85 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2015/2016 (N6202) Economic Policy and Administration (6202T095) Economics and Law in Journalism P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2014/2015 (N6202) Economic Policy and Administration (6202T095) Economics and Law in Journalism P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2013/2014 (N6202) Economic Policy and Administration (6202T095) Economics and Law in Journalism P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2012/2013 (N6202) Economic Policy and Administration (6202T095) Economics and Law in Journalism P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2011/2012 (N6202) Economic Policy and Administration (6202T095) Economics and Law in Journalism P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner