121-0353/01 – Language in advertising (JAREK)

Gurantor departmentDepartment of Economics JournalismCredits3
Subject guarantordoc. PhDr. Hana Srpová, CSc.Subject version guarantordoc. PhDr. Hana Srpová, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year2Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2010/2011Year of cancellation2010/2011
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesFollow-up Master
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
SRP01 doc. PhDr. Hana Srpová, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Examination 1+1

Subject aims expressed by acquired skills and competences

to compare types of advertising to examine advertising abuse to evaluate legal regulation of advertising to give reasons for the importance of ethical self-regulation in practice

Teaching methods

Lectures
Seminars
Other activities

Summary

Při výuce je pozornost věnována marketingové komunikaci, cílům a druhům reklamy, rovněž nejfrekventovanějším strategiím při stylizaci reklamního komunikátu, a to především s ohledem na cílovou skupinu (target group). Kromě jazyka a stylu reklamy jsou analyzovány i prostředky neverbální se zřetelem na variabilní reklamní nosiče. Součástí výuky jsou také otázky zneužití reklamy a obrany před působením reklamy. Budou diskutovány filmové dokumenty na téma reklamní manipulace a persvaze. Osnova předmětu: 1. Reklamní diskurs jako součást marketingového komunikačního mixu. 2. Cíle a druhy reklamy, reklamní nosiče. 3. Etická samoregulace reklamy (Rada pro reklamu, Etický kodex reklamy) a právní regulace reklamy. 4. Gramatika reklamy I (prostředky spisovné). 5. Gramatika reklamy II (prostředky nespisovné). 6. Nonverbální prostředky v reklamním diskursu. 7. Reklamy zaměřené na nejmladší část populace. 8. Reklamy zaměřené na dospívající. 9. Reklamy zaměřené na ženy. 10. Reklamy zaměřené na muže. 11. Historický vývoj reklamy – prostředky verbální a nonverbální. 12. Historický vývoj reklamy – reklamní strategie. 13. Odborný styl a reklama. 14. Sociální reklamy.

Compulsory literature:

CAPLES, J. Tested Advertising Methods. New York: Prentice Hall, 1997.

Recommended literature:

ARIS, A., BUGNIN, J. Managing media companies. Chichester: John Wiley, 2005.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Reklamní diskurs jako součást marketingového komunikačního mixu. Cíle a druhy reklamy, reklamní nosiče. 2. Gramatika reklamy I (prostředky spisovné). 3. Gramatika reklamy II (prostředky nespisovné). 4. Reklamy zaměřené na nejmladší část populace. 5. Reklamy zaměřené na dospívající. 6. Reklamy zaměřené na ženy. 7. Reklamy zaměřené na muže. 8. Systém právní regulace reklamy a pojmy reklamního práva. 9. Veřejnoprávní regulace reklamy I (zákazy a omezení šíření reklamy) 10. Veřejnoprávní regulace reklamy II (odpovědnost za šíření nedovolené reklamy, správní delikt) 11. Veřejnoprávní regulace reklamy III (reklama v rozhlasovém a televizním vysílání) 12. Veřejnoprávní regulace reklamy IV ( reklama a tisk, spotřebitel. veřejné komunikace, informační společnost) 13. Soukromoprávní regulace reklamy ( nekalá soutěž, ochrana osobnosti a pověsti osob, soudní ochrana) 14. Etická samoregulace reklamy (Rada pro reklamu, Etický kodex reklamy, prostředky působení reklamy)

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 2010/2011 Winter semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Examination Examination 100  51
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2010/2011 (N6202) Economic Policy and Administration (6202T095) Economics and Law in Journalism P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner