151-0009/03 – Inženýrská statistika pro ekonomy (ISE)

Garantující katedraKatedra matematických metod v ekonomiceKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Václav Friedrich, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Václav Friedrich, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2024/2025Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
FRI02 doc. Ing. Václav Friedrich, Ph.D.
FUN01 Mgr. Taťána Funioková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Hlavním cílem předmětu je seznámit studenty s nejčastěji používanými statistickými metodami a jejich použitím pro řešení ekonomických problémů, ale také prohloubit jejich logické myšlení. Při úspěšném absolvování předmětu studenti získají následující znalosti, dovednosti a schopnosti: • naučí se používat metody pro zpracování číselných i kategoriálních dat a získají schopnost porozumět datům ve vztahu k problémům reálného světa; • budou chápat nejistotu a variabilitu procesů v reálném světě a jejich vliv na rozhodování; • naučí se analyzovat problémy, navrhovat postup řešení, zobecňovat vytvořené závěry a vyhodnocovat správnost výsledků vzhledem k zadaným podmínkám; • získají schopnost vybírat a používat vhodné statistické metody při hledání odpovědí na otázky a řešení vybraných ekonomických problémů; • budou umět používat vybraný statistický software na analýzu reálných dat z ekonomické praxe; • pochopí, že zvládnutí statistických metod je nutné pro každého absolventa ekonomické fakulty.

Vyučovací metody

Přednášky

Anotace

Statistika je na ekonomických fakultách vysokých škol nedílnou součástí studia a také nezbytný prostředek ke studiu odborných předmětů. Předmět Inženýrská statistika pro ekonomy navazuje na znalosti z oblasti statistiky a pravděpodobnosti získané v bakalářském studiu. Student se naučí zpracovávat statistická data prostředky popisné statistiky i používat metody statistické indukce (statistické odhady, testy), které jsou základem mnoha technik používaných v oblasti ekonomiky a podnikání (průzkum trhu, plánování výroby, kontrola jakosti, manažerské rozhodování a prognostika, personální politika apod.). Při práci se předpokládá využívání vybraného statistického software.

Povinná literatura:

FRIEDRICH, V. a kol. Vybrané statistické metody. SOET, vol. 29. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2018. ISBN 978-80-248-4108-3. HENDL, J. a kol. Základy matematiky, logiky a statistiky pro sociologii a ostatní společenské vědy v příkladech. Praha: Karolinum, 2022. ISBN 978-80-246-5400-3. ZAIONTZ C. Real Statistics Using Excel Succinctly. [online] Morrisville: Syncfusion, 2015. ISBN 978-1-64200-078-8. Available from: https://www.syncfusion.com/succinctly-free-ebooks/statistics.

Doporučená literatura:

HENDL, J. Přehled statistických metod: Analýza a metaanalýza dat. 5. rozšířené vydání. Praha: Portál, 2015. ISBN 978-80-262-0981-2. MAREK, L. a kol. Statistika v příkladech. 2. vydání. Praha: Profesional Publishing, 2016. ISBN 978-80-7431-153-6. SALKIND, N. J. and FREY, B. B. Statistics for People Who (Think They) Hate Statistics: Using Microsoft Excel. Fifth Edition. Thousand Oaks: SAGE, 2021. ISBN 978-1071803882.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

aktivní účast na cvičeních vypracování průběžných úkolů a jejich odevzdání v elektronické podobě ověření praktických dovedností průběžným testem kombinovaná zkouška – teoretická a praktická část

E-learning

Předmět je podporován interaktivním kurzem v LMS Moodle. Průběžné úkoly jsou odevzdávány a hodnoceny prostřednictvím LMS Moodle.

Další požadavky na studenta

Znalost statistiky a teorie pravděpodobnosti v rozsahu bakalářského kurzu (např. Statistika pro ekonomy). Základy práce s programem Microsoft Excel.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Základy popisné statistiky – opakování. 2. Základní soubor a náhodný výběr. 3. Odhady parametrů základního souboru. 4. Testování statistických hypotéz. 5. Dvouvýběrové parametrické testy. 6. Neparametrické testy polohy. 7. Analýza rozptylu ANOVA. 8. Vybrané neparametrické testy. 9. Měření závislosti kategoriálních znaků. 10. Jednoduchá lineární korelace a regrese. 11. Odhady a testy v regresním modelu. 12. Vícenásobné a nelineární regresní modely. 13. Výzkumné metody a statistika.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2023/2024 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 45  23
        Zkouška Zkouška 55  28 3
Rozsah povinné účasti: Účast na přednáškách je doporučená. Cvičení jsou povinná, tolerovaná omluvená absence činí dvě cvičení (4 hodiny) v rámci semestru. Termíny zápočtové písemky jsou závazné pro všechny studenty.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Studenti s individuálním studijním plánem (ISP) mají stejné studijní povinnosti jako ostatní studenti. V odůvodněných případech může vyučující zvýšit povolenou absenci na cvičeních, ale maximálně do 50 %.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0311A050012) Aplikovaná ekonomie (S01) Mezinárodní ekonomické vztahy P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (N0412A050005) Finance P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (N0413A050014) Ekonomika a management (S03) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (N0413A050014) Ekonomika a management (S01) Podniková ekonomika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (N0413A050014) Ekonomika a management (S02) Management P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (N0414A050001) Marketing a obchod P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (N0414A050002) Marketing a obchod P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (N0688A050001) Informační a znalostní management KM P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (N0311A050013) Aplikovaná ekonomie (S02) Mezinárodní ekonomické vztahy P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (N0311A050013) Aplikovaná ekonomie (S01) Ekonomický rozvoj P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.