151-0052/01 – Ekonomická statistika (ES)

Garantující katedraKatedra matematických metod v ekonomiceKredity5
Garant předmětuRNDr. Jana Hrubá, Ph.D.Garant verze předmětuRNDr. Jana Hrubá, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník4Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení2009/2010
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
FRI02 doc. Ing. Václav Friedrich, Ph.D.
HRB07 doc. Dr.Ing. Lubomír Hrbáč
HRU61 RNDr. Jana Hrubá, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

.

Vyučovací metody

Anotace

Předmět navazuje na úvodní kurz Pravděpodobnost a statistika. Prohlubuje studium zejména v oblasti indexní teorie, modelování časových řad v ekonomii. Zabývá se užitím statistických metod v ekonomických aplikacích. Posluchači se seznámí se současnou českou soustavou hospodářských a sociálních statistických ukazatelů a její provázaností na harmonizovanou soustavu v rámci EU, s praktickými postupy při jejich zjišťování a současně také s možnostmi jejich využívání v analýze hospodářských jevů a procesů. Těžiště předmětu spočívá ve výkladu způsobu vzniku informací o stavu a vývoji hospodářských a sociálních jevů a procesů, které poskytuje státní statistická služba a v objasnění doporučovaných přístupů k jejich praktickému využívání (interpretace, analýza)

Povinná literatura:

Povinná literatura: 1. Macek, J-Hrbáč, L.-Hrubá, J.-Šedivá, B.: Ekonomická statistika.VŠB-TU Ostrava, Ostrava 2002. ISBN 80-248-0032-2. 2. Hindls, R. – Hronová, S. – Seger, J.: Statistika pro ekonomy. VŠE, Praha 2002. ISBN 80-86419-30-4. studijní materiály na internetových stránkách: www.ekf.vsb.cz, http://158.196.178.167/moodle Doporučená literatura: a) alternativní učebnice: 3. KOLEKTIV: Úvod do sociálněhospodářské statistiky, VŠE, Praha 2000.ISBN 80-245-0006-X. 4. Jílek, J. a kolektiv: Nástin sociálněhospodářské statistiky. VŠE, Praha 2002.ISBN 80-245-0214-3. 5. Hindls, R.-Hronová, S.-Novák, I. : Metody statistické analýzy pro ekonomy, Management Press, Praha 2000.ISBN 80-7261-013-9. 6. Moravová, J.: Základy sociální statistiky. VŠE, Praha 1998.ISBN 80- 7079-370-8. b) tuzemská literatura 7. Hindls, R.-Hronová, S.-Novák, I. :Analýza dat v manažerském rozhodování, Grada Publishing,Praha 1999. 8. Friedrich,V. Statistika 1 : Vysokoškolská učebnice pro distanční studium. Vydavatelství ZČU , Plzeň 2002. 9. Seger, J.- Hindls, R.: Statistické metody v tržním hospodářství. Victoria Publishing,, Praha 1995. 10. Seger, J.-Hindls, R.-Hronová, S. : Statistika v hospodářství,Manager – Podnikatel, Praha 1998.ISBN 80-86006-56-5. 11. Wonnacot, T. H., Wonnacot, R. J.: Statistika pro obchod a hospodářství. Victoria Publishing, Praha 1993. ISBN 80-85605-09-0. c) zahraniční literatura 12. KOLEKTIV: OECD Leading Indicators and Business Cycles in Member Countries 1960-1985, OECD, Paříž 1987. 13. Heston,A.-Kennessey,Z.-Kravis,I.B.-Summers,R.: A Systém of International Comoarisons – United Nations International Comparison Projecr, New York 1975.ISBN 99-00-00983-X. 14. Anderson, D. a kol.: Statistics for Business and Economics. Fifth Edition. West Publishing Company, St. Paul 1993. 15. Chajdiak, J. a kol.: Štatistické metódy v praxi. Statis, Bratislava 1997. 16. Lamoš, F. – Potocký, R.: Pravdepodobnosť a matematická štatistika. Alfa, Bratislava 1989. 17. Sanders, D.: Statistics. A first Course. Mc Graw Hill, New York 1995 18. Kvanli, A.H. – Pavur, R.J. – Guynes, C.S. Introduction to Business Statistics : A Computer Integrated, Data Analysis Approach, South-Western College Publishing, New York 2000. ISBN 0-324-01207-1. 19. Ingram, J.A. – Monks, J.G. Statistics for Business and Economics., HBJ Publishers, San Diego 1989. ISBN 0-15-583545-9. 20. Anderson, D.R. – Sweeney, D.J. – Williams, T.A. Statistics for Business and Economics.,: West Publishing Company, Minneapolis – St. Paul 1993. ISBN 0-314-01244-3. d) ostatní studijní materiály časopis Statistika. materiály Českého statistického úřadu Statistické ročenky ČR Statistické tabulky Internet Elektronické studijní opory: (např. http://www.czso.cz - Český statistický úřad nebo http://europa.eu.int/comm/eurostat/ – Evropská unie, Eurostat)

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Předmět a obsah ekonomické statistiky, indexy a absolutní rozdíly jako základní nástroj srovnávání ekonomických a sociálních jevů. 2. Statistika cen, cenové indexy, jejich konstrukce a vlastnosti, druhy cen sledovaných v české statistice a zjišťování jejich vývoje, měření inflace, statistická deflace, porovnávání cenových indexů, analýza reálných směnných relací. 3. Metody statistického zjišťování a analýzy příjmů a spotřeby obyvatelstva, konstrukce spotřebních jednotek a životního minima, měření příjmové diferenciace, hodnocení potenciální a skutečné spotřeby domácností, analytické přístupy v oblasti spotřeby, typy vhodných regresních funkcí. 4. Statistika zaměstnanosti, kategorizace obyvatelstva z hlediska jejich ekonomické aktivity, nezaměstnanost, podzaměstnanost, ukazatele ekonomické aktivity, analýza nezaměstnanosti, využití výsledků výběrových šetření pracovních sil, ukazatelů úřadů práce při měření zaměstnanosti. 5. Statistika obyvatelstva, rodin a domácností, mechanický a přirozený pohyb obyvatelstva, základní demografické ukazatelé, statistické demografické tabulky, demografická projekce, sociální statistika, statistika bydlení obyvatelstva, sociálního zabezpečení a sociální péče, vzdělávacích aktivit, zdravotnictví a veřejného pořádku. 6. Statistika produktivity, propočty produktivity, možnosti sledování hospodářského vývoje, mezinárodní srovnávání hlavních ekonomických ukazatelů. 7. Zdroje dat pro ekonomickou analýzu. 8. Časové řady v ekonomii, základní pojmy časových řad. Neperiodické časové řady.Časová řada, řada okamžiková a intervalová, řada dlouhodobá a krátkodobá, řada naturálních ukazatelů a peněžních ukazatelů, kalendářní očišťování, chronologický průměr, věcná, prostorová a časová srovnatelnost, diference a tempo růstu, průměrná hodnota a průměrné tempo růstu, modely časové řady: klasický – aditivní a multiplikativní, stochastický (Box – Jenkinsův), spektrální, vícerozměrné modely.Trendová funkce, typologie trendových funkcí. Lineární a parabolický trend. Metoda nejmenších čtverců, předpovědi. Ryzí a modifikovaný exponenciální trend. Logistický trend a Gompertzův trend. Metoda vybraných bodů a částečných součtů, zlepšování odhadu parametrů. Volba vhodného modelu trendu, růstové charakteristiky. 9. Trendová funkce, typologie trendových funkcí. Lineární a parabolický trend. Metoda nejmenších čtverců, předpovědi. Ryzí a modifikovaný exponenciální trend. Logistický trend a Gompertzův trend. Metoda vybraných bodů a částečných součtů, zlepšování odhadu parametrů. Volba vhodného modelu trendu, růstové charakteristiky. 10. Adaptivní modely časové řady. Modely sezónního chování- Exponenciální vyrovnávání, jednoduché vyrovnávání. Volba vyrovnávací konstanty. Klouzavé průměry, prosté a centrované klouzavé průměry. Použití klouzavých průměrů a exponenciálního vyrovnání k vyhlazení sezónnosti a extrapolaci.- Sezónní rozdíly a indexy. Model konstantní sezónnosti a model proporcionální sezónnosti. Sezónní očišťování pomocí klouzavých průměrů a empirických sezónních indexů. Hendersonovy filtry. 11. Analýza cyklické složky. Popis náhodné složky. Konjukturní průzkumy- Hospodářský cyklus a jeho pojetí. Identifikace hospodářského cyklu metodou zbytku. Veličiny procyklické, kontracyklické a acyklické. Veličiny předstihové, zpožděné a synchronizované. - Vlastnosti náhodné složky. Homoskedasticita. Autoregrese, Durbin – Watsonův test. Korelace mezi časovými řadami, zdánlivá korelace a autokorelace. Korelogram, funkce ACF. - Průzkumy očekávání ve vývoji NH. Konjunkturní salda. Indikátory důvěry a obchodní indikátory. Konjunkturní průzkumy v České republice. 12. Bankovní a burzovní statistika.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 45 (45) 0
                Projekt Projekt 10  0
                Písemka Písemka 30  0
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 5  0
        Zkouška Zkouška 55 (55) 0
                Písemná zkouška Písemná zkouška 30  0
                Ústní zkouška Ústní zkouška 25  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.FormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2006/2007 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T027) Národní hospodářství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2005/2006 (M6208) Ekonomika a management (6208T086) Podniková ekonomika a management P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2005/2006 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T027) Národní hospodářství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2004/2005 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T027) Národní hospodářství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2004/2005 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2004/2005 (M6208) Ekonomika a management (6208T086) Podniková ekonomika a management P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T027) Národní hospodářství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2003/2004 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2003/2004 (M6208) Ekonomika a management (6208T086) Podniková ekonomika a management P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T027) Národní hospodářství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2002/2003 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2002/2003 (M6208) Ekonomika a management (6208T086) Podniková ekonomika a management P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T027) Národní hospodářství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2001/2002 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2001/2002 (M6208) Ekonomika a management (6208T086) Podniková ekonomika a management P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T027) Národní hospodářství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2000/2001 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2000/2001 (M6208) Ekonomika a management (6208T086) Podniková ekonomika a management P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku