151-0052/02 – Economic Statistics (ES)

Gurantor departmentDepartment of Mathematical Methods in EconomicsCredits2
Subject guarantorRNDr. Jana Hrubá, Ph.D.Subject version guarantorRNDr. Jana Hrubá, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year4Semesterwinter + summer
Study languageCzech
Year of introduction2001/2002Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesIntended for study types
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
FRI02 doc. Ing. Václav Friedrich, Ph.D.
HRB07 doc. Dr.Ing. Lubomír Hrbáč
HRU61 RNDr. Jana Hrubá, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

.

Teaching methods

Summary

Předmět navazuje na úvodní kurz Pravděpodobnost a statistika. Prohlubuje studium zejména v oblasti indexní teorie, modelování časových řad v ekonomii. Zabývá se užitím statistických metod v ekonomických aplikacích. Posluchači se seznámí se současnou českou soustavou hospodářských a sociálních statistických ukazatelů a její provázaností na harmonizovanou soustavu v rámci EU, s praktickými postupy při jejich zjišťování a současně také s možnostmi jejich využívání v analýze hospodářských jevů a procesů. Těžiště předmětu spočívá ve výkladu způsobu vzniku informací o stavu a vývoji hospodářských a sociálních jevů a procesů, které poskytuje státní statistická služba a v objasnění doporučovaných přístupů k jejich praktickému využívání (interpretace, analýza)

Compulsory literature:

Povinná literatura: 1. Macek, J-Hrbáč, L.-Hrubá, J.-Šedivá, B.: Ekonomická statistika.VŠB-TU Ostrava, Ostrava 2002. ISBN 80-248-0032-2. 2. Hindls, R. – Hronová, S. – Seger, J.: Statistika pro ekonomy. VŠE, Praha 2002. ISBN 80-86419-30-4. studijní materiály na internetových stránkách: www.ekf.vsb.cz, http://158.196.178.167/moodle Doporučená literatura: a) alternativní učebnice: 3. KOLEKTIV: Úvod do sociálněhospodářské statistiky, VŠE, Praha 2000.ISBN 80-245-0006-X. 4. Jílek, J. a kolektiv: Nástin sociálněhospodářské statistiky. VŠE, Praha 2002.ISBN 80-245-0214-3. 5. Hindls, R.-Hronová, S.-Novák, I. : Metody statistické analýzy pro ekonomy, Management Press, Praha 2000.ISBN 80-7261-013-9. 6. Moravová, J.: Základy sociální statistiky. VŠE, Praha 1998.ISBN 80- 7079-370-8. b) tuzemská literatura 7. Hindls, R.-Hronová, S.-Novák, I. :Analýza dat v manažerském rozhodování, Grada Publishing,Praha 1999. 8. Friedrich,V. Statistika 1 : Vysokoškolská učebnice pro distanční studium. Vydavatelství ZČU , Plzeň 2002. 9. Seger, J.- Hindls, R.: Statistické metody v tržním hospodářství. Victoria Publishing,, Praha 1995. 10. Seger, J.-Hindls, R.-Hronová, S. : Statistika v hospodářství,Manager – Podnikatel, Praha 1998.ISBN 80-86006-56-5. 11. Wonnacot, T. H., Wonnacot, R. J.: Statistika pro obchod a hospodářství. Victoria Publishing, Praha 1993. ISBN 80-85605-09-0. c) zahraniční literatura 12. KOLEKTIV: OECD Leading Indicators and Business Cycles in Member Countries 1960-1985, OECD, Paříž 1987. 13. Heston,A.-Kennessey,Z.-Kravis,I.B.-Summers,R.: A Systém of International Comoarisons – United Nations International Comparison Projecr, New York 1975.ISBN 99-00-00983-X. 14. Anderson, D. a kol.: Statistics for Business and Economics. Fifth Edition. West Publishing Company, St. Paul 1993. 15. Chajdiak, J. a kol.: Štatistické metódy v praxi. Statis, Bratislava 1997. 16. Lamoš, F. – Potocký, R.: Pravdepodobnosť a matematická štatistika. Alfa, Bratislava 1989. 17. Sanders, D.: Statistics. A first Course. Mc Graw Hill, New York 1995 18. Kvanli, A.H. – Pavur, R.J. – Guynes, C.S. Introduction to Business Statistics : A Computer Integrated, Data Analysis Approach, South-Western College Publishing, New York 2000. ISBN 0-324-01207-1. 19. Ingram, J.A. – Monks, J.G. Statistics for Business and Economics., HBJ Publishers, San Diego 1989. ISBN 0-15-583545-9. 20. Anderson, D.R. – Sweeney, D.J. – Williams, T.A. Statistics for Business and Economics.,: West Publishing Company, Minneapolis – St. Paul 1993. ISBN 0-314-01244-3. d) ostatní studijní materiály časopis Statistika. materiály Českého statistického úřadu Statistické ročenky ČR Statistické tabulky Internet Elektronické studijní opory: (např. http://www.czso.cz - Český statistický úřad nebo http://europa.eu.int/comm/eurostat/ – Evropská unie, Eurostat)

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2005/2006 (B6202) Economic Policy and Administration (6210R004) European Integration (05) European Integration P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2004/2005 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T040) Regional Development (01) Regional Development P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M6209) Systems Engineering and Informatics (6209T025) System Engineering and Informatics P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M6209) Systems Engineering and Informatics (6201T004) Economics P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T027) National Economy P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T010) Finance P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M6202) Economic Policy and Administration (6210T004) European Integration (01) European Integration P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T055) Public Economics and Administration P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T040) Regional Development (01) Regional Development P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M6208) Business and Management (6208T062) Marketing and Business (01) Marketing and Business P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M6208) Business and Management (6208T037) Management (02) Management P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M6209) Systems Engineering and Informatics (6209T025) System Engineering and Informatics P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T027) National Economy P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T010) Finance P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M6202) Economic Policy and Administration (6210T004) European Integration (01) European Integration P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T055) Public Economics and Administration P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T040) Regional Development (01) Regional Development P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M6208) Business and Management (6208T011) Economics and Law in Business P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M6208) Business and Management (6208T062) Marketing and Business (01) Marketing and Business P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M6208) Business and Management (6208T037) Management (02) Management P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M6209) Systems Engineering and Informatics (6209T025) System Engineering and Informatics P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T027) National Economy P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M6202) Economic Policy and Administration (6210T004) European Integration (01) European Integration P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T055) Public Economics and Administration P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T040) Regional Development (01) Regional Development P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M6208) Business and Management (6208T011) Economics and Law in Business P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M6208) Business and Management (6208T086) Enterprise Economics and Management P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M6208) Business and Management (6208T062) Marketing and Business (01) Marketing and Business P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M6208) Business and Management (6208T037) Management (02) Management P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M6209) Systems Engineering and Informatics (6209T025) System Engineering and Informatics P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner