151-0095/01 – Aplikace metod předvídání v ekonomice (AMPE)

Garantující katedraKatedra matematických metod v ekonomiceKredity3
Garant předmětuprof. RNDr. Jaroslav Ramík, CSc.Garant verze předmětuprof. RNDr. Jaroslav Ramík, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1990/1991Rok zrušení2009/2010
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HAN60 prof. Ing. Jana Hančlová, CSc.
RAM35 prof. RNDr. Jaroslav Ramík, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 1+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Studenti se seznámí se základními i pokročilými metodami prognózování v typických aplikačních oblastech ekonomiky, marketingu, podnikání, financí a služeb. Dovedou získat zpracovat příslušné datové zdroje a využít přitom počítače a příslušný software. Na příslušných datech dokáží aplikovat metody prognózování, zvládnou interpretaci získaných výsledků pro praxi. Získané znalosti uplatní na případových studiích - projektech zaměřených na makro a mikroekonomické modely časových řad.

Vyučovací metody

Anotace

Seznámit studenty s možnostmi využití prognostických metod v typických aplikačních oblastech ekonomiky, marketingu, podnikání, financí a služeb. Vypracovat seminární projekty zaměřené na vybranou zájmovou aplikační oblast.

Povinná literatura:

•Gujarati, D.N.: Basic Econometrics. 4 ed. Mc Graw Hill, 2003, ISBN 0-07-233542-4 •Hušek , R.: Základy ekonometrické analýzy .VŠE Praha 1998, ISBN 80-7079-441-0.

Doporučená literatura:

•Cipra, T. Analýza časových řad s aplikacemi v ekonomii. Praha, SNTLALFA, 1986. •Artl,J., Artlová, M., Rublíková, E. Analýza ekonomických časových řad s příklady. Praha, VŠE, 2002. ISBN80-245-0307-7.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Předmět a metody ekonometrie, proces ekonometrického modelování na příkladu vlivu změny ceny na poptávku. Cvičení. Opakování základních pojmů a dovedností v prostředí Excel v.5.0: spuštění, menu, zadávání a úprava dat, vzorce, funkce, grafy, maticové operace, řešení příkladů. 2. Opakování pojmů ze statistiky: populační a výběrový soubor, pravděpodobnostní rozdělení, normální rozdělení, bodové a intervalové odhady, testování hypotéz. Cvičení: Opakování základních pojmů a dovedností při aplikaci Excelu na úlohy statistické inference, využití Analýzy dat při řešení úloh stanovení intervalu spolehlivosti a testů hypotéz o střední hodnotě, řešení příkladů. 3. Jednoduchá lineární regrese: metoda nejmenších čtverců - příklad časové řady, odvození vzorců pro regresní koeficienty, 4 předpoklady klasického modelu, intervaly spolehlivosti a testy hypotéz pro regresní koeficienty, měření těsnosti přiléhavosti regresní přímky, koeficienty determinace a korelace. Cvičení. Jednoduchá lineární regrese v prostředí Excelu: využití funkce LINREGRESE a Analýza dat, jednotlivé prvky nabídek a jejich modifikace, řešení příkladů. 4. Model vícenasobné regrese lineární v parametrech, maticové vyjádření a předpoklady klasického modelu, rozptyly odhadů regresních koeficientů, intervaly spolehlivosti a testy hypotéz o regresních koeficientech a koeficientu determinace. Cvičení. Vícenásobná lineární regrese v prostředí Excelu: využití funkce REGRESE v položce Analýza dat, jednotlivé prvky nabídek a jejich modifikace, řešení příkladů. 5. Nelineární regresní funkce,log-lineární, semilogaritmické, reciproké a polynomiální regresní modely Cvičení. Nelineární regrese v prostředí Excelu: využití statistických funkcí a Analýzy dat, jednotlivé prvky nabídek a jejich modifikace, řešení příkladů. 6. Multikolinearita, heteroskedasticita, autokorelace v regresních modelech, metody k jejich eliminaci, příklady. Cvičení. Příklady regresních modelů s multikolinearitou, heteroskedasticitou a autokorelací v Excelu. 7. Predikce a prognózování pomocí ekonometrických modelů, bodové a Cvičení. Prognózování a predikce v ekonometrických modelech s využitím statistických funkcí Excelu, příklady.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet Zápočet 85  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2006/2007 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T027) Národní hospodářství P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T027) Národní hospodářství P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T027) Národní hospodářství P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T027) Národní hospodářství P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T027) Národní hospodářství P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva (01) Eurospráva P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T040) Regionální rozvoj (01) Regionální rozvoj P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T027) Národní hospodářství P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (M6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva (01) Eurospráva P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T040) Regionální rozvoj (01) Regionální rozvoj P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku