151-0105/01 – Statistické metody v marketingu (STMM)

Garantující katedraKatedra matematických metod v ekonomiceKredity2
Garant předmětuprof. RNDr. Jaroslav Ramík, CSc.Garant verze předmětuprof. RNDr. Jaroslav Ramík, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení2009/2010
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studia
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
RAM35 prof. RNDr. Jaroslav Ramík, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Studenti se naučí elementární a pokročilé statistické metody užívané v marketingovém výzkumu. Poznají, jak získat statistická data, jak připravit vhodné dotazníky, jak aplikovat odpovídající statistické metody a jak by měly být získané výsledky správně vysvětleny a interpretovány.Získané znalosti jsou vyhodnocovány na případových studiích zaměřených na marketingový výzkum, reklamu, cenovou tvorbu a výrobkovou strategii. Využívá se SPSS a Excel.

Vyučovací metody

Anotace

Na základě znalostí ze základního kurzu matematické statistiky poskytnout základní i pokročilejší statistické metody používané v marketingu, zejména při výzkumu trhu, reklamě a propagaci, tvorbě cen, výrobkové strategii, apod. Na konkrétních marketingových případových studiích zvládnout používání funkcí Excelu a statistického programu SPSS.

Povinná literatura:

1. Ramík, J., Statistické metody v marketingu - modul I, distanční studijní opora, EkF - VŠB, Ostrava 2003. 2. Ramík, J., Statistické metody v marketingu - modul II, distanční studijní opora, EkF - VŠB, Ostrava 2003.

Doporučená literatura:

1. J. Ramík, Š. Čemerková: Statistika A. Skriptum SU OPF, Karviná, 2000. 2. J. Ramík, Š. Čemerková: Statistika B. Skriptum SU OPF, Karviná, 2000. 3. J. Ramík, Š. Čemerková: Statistika pro ekonomy. CD - elektronický učební text, SU OPF, Karviná, 2001. 4. M. Přibová: Marketingový výzkum v praxi. Grada, Praha, 1996. 5. T.H. Wonnacot, R.J. Wonnacot: Statistika pro obchod a hospodářství, Victoria Publishing, Praha, 1993. 6. D.S. Tull, D.I. Hawkins: Marketing research - Measurement & Method. Macmillan Publ.Comp., N. York, Oxford, Singapore, Sydney, 1993. 7. Software: MS Excel(Nástroje, Analýza dat), SPSS

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Marketingový výzkum: K čemu slouží Marketingový Výzkum (MV) Jaké informace jsou zapotřebí při rozhodování v marketingu Co je marketingový informační systém Jaký je význam statistických metod v marketingu Co jsou primární a sekundární data Které typy studií se využívají v MV 2. Měření v marketingovém výzkumu: Škály měření Pojem měření Prvky měření Přesnost měření Návrh měření Měření postojů 3. Vzorkování a rozsah výběru: Výběrové šetření (vzorkování) Metody výběru Obecné metody stanovení rozsahu výběru Výběrová rozdělení 4. Metody stanovení rozsahu výběru: Stanovení rozsahu vzorku pro výběrový průměr s danou přesností Stanovení rozsahu vzorku pro výběrový podíl s danou přesností Stanovení rozsahu vzorku s multinomickým rozdělením Stanovení rozsahu vzorku pro jednostupňové stratifikované náhodné výběry Stanovení rozsahu vzorku pro jednostupňové klastrové výběry 5. Redukce dat a statistické charakteristiky: Co znamená redukce dat Marketingový výzkum nového syceného nealkoholického nápoje (dále jen „Studie“) Vytváření nových charakteristik Histogram četnosti Kontingenční tabulky Charakteristiky polohy Charakteristiky variability 6. Testování hypotéz - parametrické testy: Co přináší parametrické testování statistických hypotéz Jednostranné a oboustranné testy Jednovýběrový t-test střední hodnoty Dvouvýběrový t-test střední hodnoty Dvouvýběrový párový t-test střední hodnoty Řešení příkladů ze Studie 7. Testování hypotéz - neparametrické testy:Co přináší neparametrické testování statistických hypotéz Mediánový test Chi-kvadrát test pro jeden výběr Kolomogorov-Smirnovův test Chi-kvadrát test pro dva výběry Mann- Whitneyův test Wilcoxonův párový (znaménkový) test Ilustrace na příkladech ze Studie 8. Analýza rozptylu: Co je analýza rozptylu - ANOVA v marketingu Jednofaktorová ANOVA Příklady ze studie a seminární práce Dvoufaktorová ANOVA Ilustrace na příkladech ze Studie 9. Míry asociace: Co jsou míry asociace Podmínky správného výběru metody stanovení míry asociace Míry asociace mezi 2 znaky: - nominální data (koeficienty kontingence) - ordinální data (pořadové koeficienty korelace) - poměrová/inervalová data (koeficienty korelace) Míry asociace mezi více znaky 10. Regresní a korelační analýza:Co je regresní analýza (RA - jednoduchá, vícenásobná, lineární, nelineární) Co je podstatou jednoduché lineární RA (bodový diagram, regresní přímka, regresní koeficienty, přiléhavost - koeficient determinace, testy hypotéz) Co je podstatou jednoduché nelineární RA (základní typy nelinearity, Törnquistovy křivky) Vícenásobná lineární RA (kritérium/prediktory, regresní nadrovina, koeficient determinace) Jak použít VRA pro nominální prediktory Problém multikolinearity a korelační koeficienty 11. Prognózování tržeb: Co jsou prognózy (tržeb) Jak prognóza souvisí s životním cyklem výrobku, 3 skupiny prognostických metod (krit. odhadu, čas. řad, kauzální )Dekompoziční metody časových řadTrendová složka, její hlavní typy a metody Analytické a syntetické metody stanovení trenduPříklady v Excelu a SPSS 12. Metody prognózování časových řad: Sezónní složka, základní metody a příklady Model konstatntní sezónnosti Náhodná složka, její vlastnosti a testovaní hypotéz Prognózování v ČŘ: bodové a intervalové prognózy Co jsou kauzální prognostické metody Příklady

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51
        Zkouška Zkouška 100  0
        Zápočet Zápočet 45  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2006/2007 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T027) Národní hospodářství P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T040) Regionální rozvoj (01) Regionální rozvoj P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (M6208) Ekonomika a management (6208T011) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (M6208) Ekonomika a management (6208T037) Management (02) Management P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (M6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (M6208) Ekonomika a management (6208T086) Podniková ekonomika a management P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (M6209) Systémové inženýrství a informatika (6209T025) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (M6208) Ekonomika a management (6208T086) Podniková ekonomika a management P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (M6208) Ekonomika a management (6208T037) Management (02) Management P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (M6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (M6208) Ekonomika a management (6208T011) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (M6209) Systémové inženýrství a informatika (6209T025) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (M6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva (01) Eurospráva P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T027) Národní hospodářství P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T040) Regionální rozvoj (01) Regionální rozvoj P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T027) Národní hospodářství P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva (01) Eurospráva P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T040) Regionální rozvoj (01) Regionální rozvoj P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M6208) Ekonomika a management (6208T011) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M6208) Ekonomika a management (6208T086) Podniková ekonomika a management P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M6208) Ekonomika a management (6208T037) Management (02) Management P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M6209) Systémové inženýrství a informatika (6209T025) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M6209) Systémové inženýrství a informatika (6201T004) Ekonomie P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku