151-0105/01 – Statistical Methods in Marketing (STMM)

Gurantor departmentDepartment of Mathematical Methods in EconomicsCredits2
Subject guarantorprof. RNDr. Jaroslav Ramík, CSc.Subject version guarantorprof. RNDr. Jaroslav Ramík, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year3Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesEKFIntended for study types
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
RAM35 prof. RNDr. Jaroslav Ramík, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

The students will learn elementary and advanced statistical methods used in marketing research. They will know how to get statistical data, how to prepare appropriate questionaries, how to apply the corresponding statistical methods and how the results should be properly explained and interpreted. The acquired knowledge is evaluated on case studies focused on market research, advertisement, promotion, pricing and product strategy. SPSS and Excel software is applied.

Teaching methods

Summary

Based on basic courses of statistics and marketing to supply elementary and advanced statistical methods used in marketing research. Case studies are focused on market research, advertisment and promotion, pricing and produst strategy. SPSS and Excel software is applied.

Compulsory literature:

1. Ramík, J., Statistické metody v marketingu - modul I, Statistical methods in marketing - I (in Czech), EkF - VŠB, Ostrava 2003. 2. Ramík, J., Statistické metody v marketingu - modul II, Statistical methods in marketing - II (in Czech), EkF - VŠB, Ostrava 2003.

Recommended literature:

1. J. Ramík, Š. Čemerková: Statistika A., Statistics A (in Czech), SU OPF, Karviná, 2000. 2. J. Ramík, Š. Čemerková: Statistika B. Statistics B (in Czech), SU OPF, Karviná, 2000. 3. J. Ramík, Š. Čemerková: Statistika pro ekonomy. Statistics for Economists (in Czech), CD - ROM, SU OPF, Karviná, 2001. 4. M. Přibová: Marketingový výzkum v praxi. Marketing research in practice (in Czech), Grada, Praha, 1996. 5. T.H. Wonnacot, R.J. Wonnacot: Statistika pro obchod a hospodářství, (in Czech),Victoria Publishing, Praha, 1993. 6. D.S. Tull, D.I. Hawkins: Marketing research - Measurement & Method. Macmillan Publ.Comp., N. York, Oxford, Singapore, Sydney, 1993. 7. Software: MS Excel(Nástroje, Analýza dat), SPSS

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Marketingový výzkum: K čemu slouží Marketingový Výzkum (MV) Jaké informace jsou zapotřebí při rozhodování v marketingu Co je marketingový informační systém Jaký je význam statistických metod v marketingu Co jsou primární a sekundární data Které typy studií se využívají v MV 2. Měření v marketingovém výzkumu: Škály měření Pojem měření Prvky měření Přesnost měření Návrh měření Měření postojů 3. Vzorkování a rozsah výběru: Výběrové šetření (vzorkování) Metody výběru Obecné metody stanovení rozsahu výběru Výběrová rozdělení 4. Metody stanovení rozsahu výběru: Stanovení rozsahu vzorku pro výběrový průměr s danou přesností Stanovení rozsahu vzorku pro výběrový podíl s danou přesností Stanovení rozsahu vzorku s multinomickým rozdělením Stanovení rozsahu vzorku pro jednostupňové stratifikované náhodné výběry Stanovení rozsahu vzorku pro jednostupňové klastrové výběry 5. Redukce dat a statistické charakteristiky: Co znamená redukce dat Marketingový výzkum nového syceného nealkoholického nápoje (dále jen „Studie“) Vytváření nových charakteristik Histogram četnosti Kontingenční tabulky Charakteristiky polohy Charakteristiky variability 6. Testování hypotéz - parametrické testy: Co přináší parametrické testování statistických hypotéz Jednostranné a oboustranné testy Jednovýběrový t-test střední hodnoty Dvouvýběrový t-test střední hodnoty Dvouvýběrový párový t-test střední hodnoty Řešení příkladů ze Studie 7. Testování hypotéz - neparametrické testy:Co přináší neparametrické testování statistických hypotéz Mediánový test Chi-kvadrát test pro jeden výběr Kolomogorov-Smirnovův test Chi-kvadrát test pro dva výběry Mann- Whitneyův test Wilcoxonův párový (znaménkový) test Ilustrace na příkladech ze Studie 8. Analýza rozptylu: Co je analýza rozptylu - ANOVA v marketingu Jednofaktorová ANOVA Příklady ze studie a seminární práce Dvoufaktorová ANOVA Ilustrace na příkladech ze Studie 9. Míry asociace: Co jsou míry asociace Podmínky správného výběru metody stanovení míry asociace Míry asociace mezi 2 znaky: - nominální data (koeficienty kontingence) - ordinální data (pořadové koeficienty korelace) - poměrová/inervalová data (koeficienty korelace) Míry asociace mezi více znaky 10. Regresní a korelační analýza:Co je regresní analýza (RA - jednoduchá, vícenásobná, lineární, nelineární) Co je podstatou jednoduché lineární RA (bodový diagram, regresní přímka, regresní koeficienty, přiléhavost - koeficient determinace, testy hypotéz) Co je podstatou jednoduché nelineární RA (základní typy nelinearity, Törnquistovy křivky) Vícenásobná lineární RA (kritérium/prediktory, regresní nadrovina, koeficient determinace) Jak použít VRA pro nominální prediktory Problém multikolinearity a korelační koeficienty 11. Prognózování tržeb: Co jsou prognózy (tržeb) Jak prognóza souvisí s životním cyklem výrobku, 3 skupiny prognostických metod (krit. odhadu, čas. řad, kauzální )Dekompoziční metody časových řadTrendová složka, její hlavní typy a metody Analytické a syntetické metody stanovení trenduPříklady v Excelu a SPSS 12. Metody prognózování časových řad: Sezónní složka, základní metody a příklady Model konstatntní sezónnosti Náhodná složka, její vlastnosti a testovaní hypotéz Prognózování v ČŘ: bodové a intervalové prognózy Co jsou kauzální prognostické metody Příklady

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2006/2007 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T010) Finance P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T027) National Economy P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T040) Regional Development (01) Regional Development P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T055) Public Economics and Administration P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (M6208) Business and Management (6208T011) Economics and Law in Business P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (M6208) Business and Management (6208T037) Management (02) Management P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (M6208) Business and Management (6208T062) Marketing and Business (01) Marketing and Business P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (M6208) Business and Management (6208T086) Enterprise Economics and Management P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (M6209) Systems Engineering and Informatics (6209T025) System Engineering and Informatics P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (M6208) Business and Management (6208T086) Enterprise Economics and Management P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (M6208) Business and Management (6208T037) Management (02) Management P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (M6208) Business and Management (6208T062) Marketing and Business (01) Marketing and Business P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (M6208) Business and Management (6208T011) Economics and Law in Business P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (M6209) Systems Engineering and Informatics (6209T025) System Engineering and Informatics P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T055) Public Economics and Administration P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (M6202) Economic Policy and Administration (6210T004) European Integration (01) European Integration P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T010) Finance P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T027) National Economy P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T040) Regional Development (01) Regional Development P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T027) National Economy P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T010) Finance P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M6202) Economic Policy and Administration (6210T004) European Integration (01) European Integration P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T055) Public Economics and Administration P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T040) Regional Development (01) Regional Development P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M6208) Business and Management (6208T011) Economics and Law in Business P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M6208) Business and Management (6208T086) Enterprise Economics and Management P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M6208) Business and Management (6208T062) Marketing and Business (01) Marketing and Business P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M6208) Business and Management (6208T037) Management (02) Management P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M6209) Systems Engineering and Informatics (6209T025) System Engineering and Informatics P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M6209) Systems Engineering and Informatics (6201T004) Economics P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner