151-0107/01 – Insurance Mathematics (PMvol)

Gurantor departmentDepartment of Mathematical Methods in EconomicsCredits2
Subject guarantorRNDr. Jan HrubešSubject version guarantorRNDr. Jan Hrubeš
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year3Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
HRU31 RNDr. Jan Hrubeš
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 1+1

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Cílem předmětu je analyzovat postupy používané k pojistně-matematickým výpočtům v kontextu jejich historického vývoje, identifikovat jejich přednosti a slabiny a formulovat obecné principy, na nichž jsou tyto postupy založeny. Studenti by po absolvování předmětu měli těmto principům rozumět natolik, aby dokázali samostatně navrhovat modifikace známých výpočtů a posoudit jejich aplikovatelnost v praxi.

Teaching methods

Summary

The main goal is to acquaint students with the most fundamental results of present actuarial mathematics at the appropriate level, so that they will be able work further on these topics creatively on their own. Students will be acquainted with insurance risk models, main demographic characteristics used in life insurance, models of net premium and gross premium calculation as well in life as in non-life insurance, general principles of premium reserves calculation and reinsurance. Actual points related to pension systems and insurer’s solvency will also be discussed. The matter of the subject can be studied using the knowledge of financial mathematics, statistics, spreadsheets (esp. MS Excel) and the very elementary knowledge of algorithms and programming.

Compulsory literature:

WILLIAMS, Chester A., SMITH, Michael L., YOUNG, Peter C.: Risk Management and insurance. 7nd ed. New York: MacGraw-Hill, 1995. 680 s. ISBN 0-07-070584-4.

Recommended literature:

CIPRA, T.: Kapitálová přiměřenost ve financích a solventnost v pojišťovnicví. 1. vyd. Praha: Ekopress, 2002. 271 s. ISBN 80-86119-54-8. CIPRA, T.: Pojistná matematika v praxi. 1. vyd. Praha: HZ, 1993. 273 s. ISBN 80-901495-6-1. CIPRA, T.: Penzijní pojištění. 1. vyd. Praha: HZ, 1996. ISBN 80-86009-04-1. CIPRA, T.: Teorie rizika v pojistné matematice. 1. vyd. Praha: MFF UK, 1991. Vydáno společně s Českou Pojišťovnou jako interní tisk. 200 s. CIPRA, T.: Matematické metody demografie a pojištění. 1. vyd. Praha: SNTL, 1990. 455 s. ISBN 80-03-00222-2. KOSCHIN, F.: Aktuárská demografie (úmrtnost a životní pojištění). 2. vyd. Praha: VŠE, 2000. 123 s. ISBN 80-245-0022-1.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

<ol> <li>Modely rizika v pojišťovnictví <ul> <li>metody oceňování pojistného rizika </ul> <li>Pravděpodobnostní rozdělení pojistných nároků <ul> <li>principy výpočtu pojistného <li>princip ekvivalence </ul> <li>Životní pojištění - modelování úmrtnosti <ul> <li>dekrementní řád vymírání populace <li>úmrtnostní tabulky <li>vyhlazování úmrtnostních tabulek <li>metoda časového posunu, rizika selekce a antiselekce <li>skupinová rizika <li>komutační čísla </ul> <li>Základní druhy životního pojištění a jejich ocenění <ul> <li>všeobecné podmínky pojištění osob <li>kalkulace pojistného v životním pojištění <li>kapitálová pojištění <li>pojištění důchodu <li>bruttopojistné </ul> <li>Zdravotní aspekty životního pojištění <ul> <li>lékařský underwriting <li>úrazové a invalidní pojištění <li>soukromé zdravotní pojištění </ul> <li>Pojištění více životů a skupinová pojištění <li>Rezerva pojistného životních pojištění <ul> <li>nettorezerva, bruttorezerva <li>ukládací a riziková část pojistného </ul> <li>Výpočty založené na rezervě pojistného životních pojištění <ul> <li>odbytné <li>redukce při neplacení pojistného <li>podíl na zisku </ul> <li>Moderní postupy a produkty životního pojištění <ul> <li>profit testing, implicitní hodnota životní pojišťovny <li>flexibilní produkty životního pojištění <li>investiční životní pojištění </ul> <li>Penzijní pojištění <ul> <li>příspěvkově a dávkově definované penzijní plány <li>financování penzijního pojištění </ul> <li>Tarifní skupiny a základní ukazatele v neživotním pojištění <ul> <li>základní statistické podklady a ukazatele <li>kalkulace pojistného v neživotním pojištění </ul> <li>Pojistné rezervy v neživotním pojištění <ul> <li>trojúhelníková schémata <li>rezerva na vyrovnání mimořádných rizik </ul> <li>Matematické modelování v neživotním pojištění <ul> <li>modely počtu pojistných nároků, modely výše škod, složené pojistné modely <li>pojistné modely v čase <li>pravděpodobnost ruinování <li>systémy bonus-malus </ul> <li>Zajišťování <ul> <li>proporcionální zajištění <li>neproporcionální zajištění </ul> </ol>

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2007/2008 (M6209) Systems Engineering and Informatics (6209T025) System Engineering and Informatics P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T010) Finance P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T027) National Economy P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T040) Regional Development (01) Regional Development P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T055) Public Economics and Administration P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (M6208) Business and Management (6208T011) Economics and Law in Business P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (M6208) Business and Management (6208T037) Management (02) Management P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (M6208) Business and Management (6208T062) Marketing and Business (01) Marketing and Business P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (M6208) Business and Management (6208T086) Enterprise Economics and Management P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (M6209) Systems Engineering and Informatics (6209T025) System Engineering and Informatics P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (M6208) Business and Management (6208T086) Enterprise Economics and Management P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (M6208) Business and Management (6208T037) Management (02) Management P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (M6208) Business and Management (6208T062) Marketing and Business (01) Marketing and Business P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (M6208) Business and Management (6208T011) Economics and Law in Business P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (M6209) Systems Engineering and Informatics (6209T025) System Engineering and Informatics P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T055) Public Economics and Administration P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (M6202) Economic Policy and Administration (6210T004) European Integration (01) European Integration P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T010) Finance P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T027) National Economy P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T040) Regional Development (01) Regional Development P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M6208) Business and Management (6208T086) Enterprise Economics and Management P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner