151-0305/01 – Economic Statistics (ES)

Gurantor departmentDepartment of Mathematical Methods in EconomicsCredits4
Subject guarantorRNDr. Jana Hrubá, Ph.D.Subject version guarantorRNDr. Jana Hrubá, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
YearSemestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesFollow-up Master
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
FRI02 doc. Ing. Václav Friedrich, Ph.D.
HRB07 doc. Dr.Ing. Lubomír Hrbáč
HRU61 RNDr. Jana Hrubá, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

...

Teaching methods

Lectures
Tutorials
Other activities

Summary

Cílem předmětu je, aby posluchač uměl pracovat s problematikou indexní teorie (indexy a rozdíly jako nástroje srovnání a analýzy výsledků srovnání), s vybranými konkrétními indexy ve statistické praxi. Dále, aby student znal způsob vzniku statistických informací o hospodářských a sociálních jevech i procesech, možnosti a meze jejich provázanosti i praktické použitelnosti současně s možnostmi využívání statistických metod při analytických postupech v běžné statistické praxi. Také naučit posluchače využívat výsledky české i zahraniční statistiky, prezentované ve standardních publikacích i na internetu. Součástí výuky je využívání výpočetní techniky a získávání praktické dovednosti s využitím nástrojů MS Excel,SPSS .

Compulsory literature:

...

Recommended literature:

...

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1.Předmět a obsah ekonomické statistiky, indexy a absolutní rozdíly jako základní nástroj srovnávání ekonomických a sociálních jevů. 2.Statistika cen, cenové indexy, jejich konstrukce a vlastnosti, druhy cen sledovaných v české statistice a zjišťování jejich vývoje, měření inflace, statistická deflace, porovnávání cenových indexů, analýza reálných směnných relací. 3.Metody statistického zjišťování a analýzy příjmů a spotřeby obyvatelstva, konstrukce spotřebních jednotek a životního minima, měření příjmové diferenciace, hodnocení potenciální a skutečné spotřeby domácností, analytické přístupy v oblasti spotřeby, typy vhodných regresních funkcí. 4.Statistika zaměstnanosti, kategorizace obyvatelstva z hlediska jejich ekonomické aktivity, nezaměstnanost, podzaměstnanost, ukazatele ekonomické aktivity, analýza nezaměstnanosti, využití výsledků výběrových šetření pracovních sil, ukazatelů úřadů práce při měření zaměstnanosti. 5.Statistika obyvatelstva, rodin a domácností, mechanický a přirozený pohyb obyvatelstva, základní demografické ukazatelé, statistické demografické tabulky, demografická projekce, sociální statistika, statistika bydlení obyvatelstva, sociálního zabezpečení a sociální péče, vzdělávacích aktivit, zdravotnictví a veřejného pořádku. 6.Statistika produktivity, propočty produktivity, možnosti sledování hospodářského vývoje, mezinárodní srovnávání hlavních ekonomických ukazatelů. 7.Zdroje dat pro ekonomickou analýzu. 8.Časové řady v ekonomii, základní pojmy časových řad. Neperiodické časové řady. Časová řada, řada okamžiková a intervalová, řada dlouhodobá a krátkodobá, řada naturálních ukazatelů a peněžních ukazatelů, kalendářní očišťování, chronologický průměr, věcná, prostorová a časová srovnatelnost, diference a tempo růstu, průměrná hodnota a průměrné tempo růstu, modely časové řady: klasický – aditivní a multiplikativní, stochastický (Box – Jenkinsův), spektrální, vícerozměrné modely. Trendová funkce, typologie trendových funkcí. Lineární a parabolický trend. Metoda nejmenších čtverců, předpovědi. Ryzí a modifikovaný exponenciální trend. Logistický trend a Gompertzův trend. Metoda vybraných bodů a částečných součtů, zlepšování odhadu parametrů. Volba vhodného modelu trendu, růstové charakteristiky. 9.Trendová funkce, typologie trendových funkcí. Lineární a parabolický trend. Metoda nejmenších čtverců, předpovědi. Ryzí a modifikovaný exponenciální trend. Logistický trend a Gompertzův trend. Metoda vybraných bodů a částečných součtů, zlepšování odhadu parametrů. Volba vhodného modelu trendu, růstové charakteristiky. 10.Adaptivní modely časové řady. Modely sezónního chování Exponenciální vyrovnávání, jednoduché vyrovnávání. Volba vyrovnávací konstanty. Klouzavé průměry, prosté a centrované klouzavé průměry. Použití klouzavých průměrů a exponenciálního vyrovnání k vyhlazení sezónnosti a extrapolaci.Sezónní rozdíly a indexy. Model konstantní sezónnosti a model proporcionální sezónnosti. Sezónní očišťování pomocí klouzavých průměrů a empirických sezónních indexů. Hendersonovy filtry. 11.Analýza cyklické složky. Popis náhodné složky. Konjukturní průzkumy Hospodářský cyklus a jeho pojetí. Identifikace hospodářského cyklu metodou zbytku. Veličiny procyklické, kontracyklické a acyklické. Veličiny předstihové, zpožděné a synchronizované. Vlastnosti náhodné složky. Homoskedasticita. Autoregrese, Durbin – Watsonův test. Korelace mezi časovými řadami, zdánlivá korelace a autokorelace. Korelogram, funkce ACF. Průzkumy očekávání ve vývoji NH. Konjunkturní salda. Indikátory důvěry a obchodní indikátory. Konjunkturní průzkumy v České republice. 12.Bankovní a burzovní statistika.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 45 (45) 0
                Written exam Written test 30  0
                Other task type Other task type 15  0
        Examination Examination 55 (55) 0
                Written examination Written examination 55  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2007/2008 (B6209) Systems Engineering and Informatics (6209R025) System Engineering and Informatics P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (B6207) Quantitative Methods in Economics (6207R015) Managerial and Decision Making Methods in Economics P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2005/2006 (B6208) Economics and Management (6208R037) Management (00) Management P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2005/2006 (B6208) Economics and Management (6208R037) Management (02) Management P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2005/2006 (B6208) Economics and Management (6208R101) Sports Management (01) Sports Management P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2005/2006 (B6209) Systems Engineering and Informatics (6209R001) Applied Informatics (01) Applied Infomatics P Czech Valašské Meziříčí Choice-compulsory study plan
2005/2006 (B6209) Systems Engineering and Informatics (6209R001) Applied Informatics (01) Applied Infomatics P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2005/2006 (M6209) Systems Engineering and Informatics (6209T025) System Engineering and Informatics P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2005/2006 (N6202) Economic Policy and Administration (6202T010) Finance (00) Finance P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2005/2006 (N6202) Economic Policy and Administration (6202T049) Accounting and Taxes P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2005/2006 (B6208) Economics and Management (6208R037) Management (05) Management P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M6209) Systems Engineering and Informatics (6209T025) System Engineering and Informatics P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M6209) Systems Engineering and Informatics (6201T004) Economics P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (B6208) Economics and Management (6208R037) Management (00) Management P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (N6202) Economic Policy and Administration (6202T010) Finance (00) Finance P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (B6208) Economics and Management (6208R037) Management (02) Management P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner