151-0305/03 – Economic Statistics (ES)

Gurantor departmentDepartment of Mathematical Methods in EconomicsCredits5
Subject guarantorRNDr. Jana Hrubá, Ph.D.Subject version guarantorRNDr. Jana Hrubá, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year1Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2004/2005Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesFollow-up Master
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
FRI02 doc. Ing. Václav Friedrich, Ph.D.
HRB07 doc. Dr.Ing. Lubomír Hrbáč
HRU61 RNDr. Jana Hrubá, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

...

Teaching methods

Lectures
Tutorials
Other activities

Summary

Cílem předmětu je, aby posluchač uměl pracovat s problematikou indexní teorie (indexy a rozdíly jako nástroje srovnání a analýzy výsledků srovnání), s vybranými konkrétními indexy ve statistické praxi. Dále, aby student znal způsob vzniku statistických informací o hospodářských a sociálních jevech i procesech, možnosti a meze jejich provázanosti i praktické použitelnosti současně s možnostmi využívání statistických metod při analytických postupech v běžné statistické praxi. Také naučit posluchače využívat výsledky české i zahraniční statistiky, prezentované ve standardních publikacích i na internetu. Součástí výuky je využívání výpočetní techniky a získávání praktické dovednosti s využitím nástrojů MS Excel,SPSS .

Compulsory literature:

...

Recommended literature:

...

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Předmět a obsah ekonomické statistiky, indexy a absolutní rozdíly jako základní nástroj srovnávání ekonomických a sociálních jevů. 2. Statistika cen, cenové indexy, jejich konstrukce a vlastnosti, druhy cen sledovaných v české statistice a zjišťování jejich vývoje, měření inflace, statistická deflace, porovnávání cenových indexů, analýza reálných směnných relací. 3. Metody statistického zjišťování a analýzy příjmů a spotřeby obyvatelstva, konstrukce spotřebních jednotek a životního minima, měření příjmové diferenciace, hodnocení potenciální a skutečné spotřeby domácností, analytické přístupy v oblasti spotřeby, typy vhodných regresních funkcí. 4. Statistika zaměstnanosti, kategorizace obyvatelstva z hlediska jejich ekonomické aktivity, nezaměstnanost, podzaměstnanost, ukazatele ekonomické aktivity, analýza nezaměstnanosti, využití výsledků výběrových šetření pracovních sil, ukazatelů úřadů práce při měření zaměstnanosti. 5. Statistika obyvatelstva, rodin a domácností, mechanický a přirozený pohyb obyvatelstva, základní demografické ukazatelé, statistické demografické tabulky, demografická projekce, sociální statistika, statistika bydlení obyvatelstva, sociálního zabezpečení a sociální péče, vzdělávacích aktivit, zdravotnictví a veřejného pořádku. 6. Statistika produktivity, propočty produktivity, možnosti sledování hospodářského vývoje, mezinárodní srovnávání hlavních ekonomických ukazatelů. 7. Zdroje dat pro ekonomickou analýzu. 8. Časové řady v ekonomii, základní pojmy časových řad. Neperiodické časové řady. Časová řada, řada okamžiková a intervalová, řada dlouhodobá a krátkodobá, řada naturálních ukazatelů a peněžních ukazatelů, kalendářní očišťování, chronologický průměr, věcná, prostorová a časová srovnatelnost, diference a tempo růstu, průměrná hodnota a průměrné tempo růstu, modely časové řady: klasický – aditivní a multiplikativní, stochastický (Box – Jenkinsův), spektrální, vícerozměrné modely. Trendová funkce, typologie trendových funkcí. Lineární a parabolický trend. Metoda nejmenších čtverců, předpovědi. Ryzí a modifikovaný exponenciální trend. Logistický trend a Gompertzův trend. Metoda vybraných bodů a částečných součtů, zlepšování odhadu parametrů. Volba vhodného modelu trendu, růstové charakteristiky. 9. Trendová funkce, typologie trendových funkcí. Lineární a parabolický trend. Metoda nejmenších čtverců, předpovědi. Ryzí a modifikovaný exponenciální trend. Logistický trend a Gompertzův trend. Metoda vybraných bodů a částečných součtů, zlepšování odhadu parametrů. Volba vhodného modelu trendu, růstové charakteristiky. 10. Adaptivní modely časové řady. Modely sezónního chování - Exponenciální vyrovnávání, jednoduché vyrovnávání. Volba vyrovnávací konstanty. Klouzavé průměry, prosté a centrované klouzavé průměry. Použití klouzavých průměrů a exponenciálního vyrovnání k vyhlazení sezónnosti a extrapolaci. - Sezónní rozdíly a indexy. Model konstantní sezónnosti a model proporcionální sezónnosti. Sezónní očišťování pomocí klouzavých průměrů a empirických sezónních indexů. Hendersonovy filtry. 11. Analýza cyklické složky. Popis náhodné složky. Konjukturní průzkumy - Hospodářský cyklus a jeho pojetí. Identifikace hospodářského cyklu metodou zbytku. Veličiny procyklické, kontracyklické a acyklické. Veličiny předstihové, zpožděné a synchronizované. - Vlastnosti náhodné složky. Homoskedasticita. Autoregrese, Durbin – Watsonův test. Korelace mezi časovými řadami, zdánlivá korelace a autokorelace. Korelogram, funkce ACF. - Průzkumy očekávání ve vývoji NH. Konjunkturní salda. Indikátory důvěry a obchodní indikátory. Konjunkturní průzkumy v České republice. 12. Bankovní a burzovní statistika.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51 3
        Examination Examination 100  0 3
        Exercises evaluation Credit 45  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2009/2010 (B6208) Economics and Management (6208R101) Sports Management (01) Sports Management P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2009/2010 (B6208) Economics and Management (6208R101) Sports Management (02) Sports Management P Czech Uherské Hradiště 3 Choice-compulsory study plan
2009/2010 (N6202) Economic Policy and Administration (6202T027) National Economy (00) National Economy P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2009/2010 (N6208) Economics and Management (6202T049) Accounting and Taxes P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2009/2010 (B6208) Economics and Management (6208R037) Management (00) Management P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2009/2010 (B6207) Quantitative Methods in Economics (6207R015) Managerial and Decision Making Methods in Economics P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2009/2010 (N6202) Economic Policy and Administration (6202T010) Finance (00) Finance P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2009/2010 (N6202) Economic Policy and Administration (6202T095) Economics and Law in Journalism P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2008/2009 (N6202) Economic Policy and Administration (6202T010) Finance (00) Finance P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2008/2009 (B6208) Economics and Management (6208R037) Management (00) Management P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2008/2009 (N6208) Economics and Management (6202T049) Accounting and Taxes P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2008/2009 (B6208) Economics and Management (6208R101) Sports Management (01) Sports Management P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2008/2009 (B6208) Economics and Management (6208R101) Sports Management (02) Sports Management P Czech Uherské Hradiště 3 Choice-compulsory study plan
2008/2009 (N6202) Economic Policy and Administration (6202T027) National Economy (00) National Economy P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (B6207) Quantitative Methods in Economics (6207R015) Managerial and Decision Making Methods in Economics P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2007/2008 (N6202) Economic Policy and Administration (6202T027) National Economy (00) National Economy P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (N6202) Economic Policy and Administration (6202T010) Finance (00) Finance P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (B6208) Economics and Management (6208R037) Management (00) Management P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (N6208) Economics and Management (6202T049) Accounting and Taxes P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (B6208) Economics and Management (6208R101) Sports Management (01) Sports Management P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (B6207) Quantitative Methods in Economics (6207R015) Managerial and Decision Making Methods in Economics P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2006/2007 (B6208) Economics and Management (6208R101) Sports Management (01) Sports Management P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (N6202) Economic Policy and Administration (6202T010) Finance (00) Finance P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (N6202) Economic Policy and Administration (6202T049) Accounting and Taxes P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (B6208) Economics and Management (6208R037) Management (00) Management P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (N6202) Economic Policy and Administration (6202T027) National Economy (00) National Economy P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.