151-0307/01 – Multicriteria Methods for Managers (VKMM)

Gurantor departmentDepartment of Mathematical Methods in EconomicsCredits3
Subject guarantorprof. RNDr. Jaroslav Ramík, CSc.Subject version guarantorprof. RNDr. Jaroslav Ramík, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year1Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesIntended for study types
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
RAM35 prof. RNDr. Jaroslav Ramík, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit 1+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Students will learn basic and advanced multi-criteria methods for evaluation and decision support being important for managers on all decision making (DM) levels. Particularly, they will focus on AHP (Analytický Hierarchický Proces) and its software product Expert Choice (EC). By case studies they will be ready to solve practical DM problems by the help of Excel and EC.

Teaching methods

Summary

Based on courses of statistics, operations research and management basic and advanced multi-criteria methods for decision support are taught. The course is then focused on AHP (Analytický Hierarchický Proces)and its software product Expert Choice (EC). Case studies of practical decision-making situations are investigated by the help of Excel and EC.

Compulsory literature:

1. Ramík, J., Perzina P: Moderní metody hodnocení a rozhodování. Studia Oeconomica, Slezská univerzita v Opavě, OPF v Karviné, 2008. ISBN 978-80-7248-497-3. 2. Ramík, J.: Vícekriteriální rozhodování - AHP, OPF SU Karviná, 1999. Software: Excel, Expert Choice - EC (see www.expertchoice.com)

Recommended literature:

1. Fiala, P, Jablonský, J. Maňas, M.: Vícekriteriální rozhodování. VŠE, Fakulta informatiky a statistiky, Praha 1994 2. Fotr, J.: Manažérská rozhodovací analýza. Praha, Skripta VŠE, Podnikohospodářská fakulta 1992. 3. Fotr, J.: Jak hodnotit a snižovat podnikatelské riziko. Praha, Management Press 1992. 4. Hušek, R. - Maňas, M.: Matematické modely v ekonomii (vícekriteriální rozhodování). Praha, SNTL 1989. 5. Chen, S.J. - Hwang, F.P.: Fuzzy multiple attribute decision making. Springer - Verlag. Berlin 1992. 6. Laščiak, A. a kol.: Optimálne programovanie. Bratislava, SNTL/ALFA 1983. 7. Saaty, T.L.: Decision making for leaders. Pittsburg, RWS Publications 1990.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Vícekriteriálnost - podstatný rys rozhodování: kritéria, varianty, váhy, objektivní a subjektivní informace 2. Klasifikace metod vícekriteriální optimalizace (VKO): typy praktických úloh, kvalitativní a kvantitativní informace pro rozhodování 3. Metody modelování preferencí mezi kritérií: využití kvalitativních a kvantitativních informací – bodovací metody, metody párového porovnání 4. Metody modelování preferencí mezi variantami: využití kvalitativních a kvantitativních informací – měřené hodnoty, párové porovnání 5. Preferenční relace v hodnocení variant: vlastnosti relací v rozhodování a jejích vzájemné vztahy 6. Metody VKO s informací o aspiračních úrovních: nastavení aspiračních úrovní, agregace 7. Metody VKO s informací o uspořádání kritérií: bodovací metody, Fullerův trojúhelník 8. Metody VKO s informací o relativních významnostech kritérií: metody párových porovnání, Saatyho metoda 9. Analytický hierarchický proces (AHP): hierarchie, váhy, syntéza, párové porovnání důležitosti kritérií, párové porovnání variant podle jednotlivých kritérií, analýza senzitivity, rozhodovací grafy 10. Analytický hierarchický a síťový proces: vzájemná provázanost kritérií, oboustranné vazby mezi kritérii a variantami 11. Aplikace AHP v různých oblastech rozhodování: plánování, investování, marketing, personalistika, sociální práce aj. 12. Hodnocení variant za rizika a neurčitosti: pravděpodobnostní metody, fuzzy metody

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation Credit 85  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2009/2010 (B6207) Quantitative Methods in Economics (6207R015) Managerial and Decision Making Methods in Economics P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2007/2008 (B6207) Quantitative Methods in Economics (6207R015) Managerial and Decision Making Methods in Economics P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2006/2007 (B6207) Quantitative Methods in Economics (6207R015) Managerial and Decision Making Methods in Economics P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2006/2007 (N6202) Economic Policy and Administration (6202T049) Accounting and Taxes P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (N6208) Economics and Management (6208T037) Management P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (B6207) Quantitative Methods in Economics (6207R015) Managerial and Decision Making Methods in Economics P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2005/2006 (N6208) Economics and Management (6208T020) Business Economics (00) Business Economics P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (N6208) Economics and Management (6208T037) Management P Czech Šumperk 1 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (N6208) Economics and Management (6208T037) Management P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T027) National Economy P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2005/2006 (N6202) Economic Policy and Administration (6202T049) Accounting and Taxes P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (N6208) Economics and Management (6208T020) Business Economics (00) Business Economics P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (N6208) Economics and Management (6208T037) Management P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.