151-0308/01 – Mathematical Methods in Economics (MME)

Gurantor departmentDepartment of Mathematical Methods in EconomicsCredits5
Subject guarantorRNDr. Danuše Bauerová, Ph.D.Subject version guarantorRNDr. Danuše Bauerová, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year2Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2004/2005Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
BAU20 RNDr. Danuše Bauerová, Ph.D.
HRB07 doc. Dr.Ing. Lubomír Hrbáč
HRU61 RNDr. Jana Hrubá, Ph.D.
MAJ40 PaedDr. Renata Majovská, PhD.
SED02 Ing. Petr Seďa, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

To increase knowledge of mathematics and economics from the Bachelor Study Programme on the Master Study programme. Ability to understand and describe problem solving of selected economic topics using mathematical knowledge. To apply existing and new acquired mathematical knowledge for economic problem solving. To analyze selected economic topics, to do synthesis of partial conclusions and suggest alternatives of solutions.

Teaching methods

Summary

The subject connects present mathematical and economic knowledge from the Bachelor Study Programme with new ones obtaining in the Master Study programme. Present as well as new knowledge are used in the real environment, which strengthens and stabiles understanding of new relationships. After successful graduation you • will know to use mathematics as the tool for deeper understanding, • will be able to study economics effectively, • will get confidence in own mathematical ability. The subject deepens students’ knowledge of the Economics realm and leads it to the level of accurate mathematical comprehension. It teaches students finding out and thinking of clear arguments for the justification of various economic phenomena. In the name of this aim, it shows students the procedures which they can use their knowledge of Economics and mathematical and logical apparatus for.

Compulsory literature:

- Chiang, A. C.: Fundamental Methods of Mathematical Ekonomics. Aucland, USA, 1984. - Birchenhall, Chris, Grout, Paul, Mathematics for Modern Economics, Philip Allan, New York, 1992. - Braun, M.: Differential Equations and Their Applications: An Introduction to Applied Mathematics, 2nd ed., Springer-Verlag New York Inc., 178. - Burmeister, E., - Dobell, A., R.: Mathematical Theories of Economic Growth, The Macmillan Company, New York, 1970. (A through exposition of growth models of varying degrees of complexity.)

Recommended literature:

Blatt,J.M.: Dynamic Economic Systems, New York, 1983 Bierman,H.: Quantitative Analysis for Management, 9th Edition

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

Zadávání a evidence úkolů v LMS Moodle (http://moodle.vsb.cz)

E-learning

Kurz je plně pokryt v online prostředí LME Moodle, a to prostřednictvím dvou kurzů: 1. Online Průvodce studiem (týdenní uspořádání); součástí je aktivní tvorba studentů 2. Repository studijních materiálů (online přístupné studijní materiály). Klíče do kurzů sdělí pedagog ve výuce.

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Úvod do předmětu 1. týden  Úvod do předmětu,  Abstrakce a systemizace  Matematické modelování v ekonomii, kvantifikace ekonomických veličin a jejich měření  Kauzalita ekonomických proměnných; nespojitý a spojitý přístup  Matematické funkce v MS Excel, resp. s využitím jiného sw,  Konstrukce funkční závislosti z empirických dat, aproximace diskrétních hodnot spojitou diferencovatelnou funkcí Matematická analýza ekonomických funkcí jedné proměnné 2. týden  Diferenciální počet v ekonomických aplikacích I  Sklon funkce  Funkce hladká 3. týden  Diferenciální počet v ekonomických aplikacích II  Veličiny celkové průměrné a mezní  Elasticita funkce Statická rovnováha v ekonomii – funkční závislost jedné proměnné jako nástroj pro modelování makroekonomických jevů 4. týden  Matematický výklad statických modelů rovnováhy v jedno-, dvou-, tří-, resp. čtyřsektorové ekonomice; statický multiplikátor 5. týden  Funkční závislost jedné proměnné jako nástroj pro modelování makroekonomických jevů II  Využití znalostí diferenciálního počtu pro studium modelu IS-LM (křivky IS, LM) 6. týden  Funkční závislost jedné proměnné jako nástroj pro modelování makroekonomických jevů III  Využití znalostí diferenciálního počtu pro studium modelu IS-LM (vlivy na rovnováhu současně na trzích zboží a peněz) 7. týden  Funkční závislost jedné proměnné jako nástroj pro modelování makroekonomických jevů IV  Využití znalostí diferenciálního počtu pro studium modelu IS-LM (multiplikátory fiskální a monetární ekonomiky, vytěsňovací efekt) Matematická analýza funkce dvou proměnných v ekonomických aplikacích 8. týden  Extrémy ekonomických funkcí dvou proměnných s vazbou  Maximalizace užitku při rozpočtových omezeních 9. týden  Systemizace formálních analogií mezi různými ekonomickými disciplínami  Využití abstrakce k budování jednotného formálního modelu pro maximalizaci ekonomické závislosti za omezení  Maximalizace produkce firmy při zdrojových omezeních  Další oblasti, např. maximalizace investičních příležitostí Integrální počet v ekonomii 10. týden  Integrální počet pro ekonomii + ekonomie pro matematiku – akumulace kapitálu Diferenciální a diferenční rovnice jako nástroj pro modelování dynamických procesů v ekonomii 11. týden  Spojitý a nespojitý přístup k času; pojem zpoždění  Dynamické procesy v mikroekonomii; model nespojitý (pavučinový) 12. týden  Dynamické procesy v mikroekonomii; model spojitý 13. týden  Dynamické procesy v makroekonomii; dynamický multiplikátor Uzavření předmětu 14. týden  Uzavření předmětu

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 40 (40) 0
                Project Project 25  0
                Other task type Other task type 15  0
        Examination Examination 60 (60) 0
                Written examination Written examination 40  0
                Oral Oral examination 20  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2009/2010 (B6207) Quantitative Methods in Economics (6207R015) Managerial and Decision Making Methods in Economics P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2007/2008 (B6207) Quantitative Methods in Economics (6207R015) Managerial and Decision Making Methods in Economics P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2006/2007 (B6207) Quantitative Methods in Economics (6207R015) Managerial and Decision Making Methods in Economics P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2005/2006 (B6207) Quantitative Methods in Economics (6207R015) Managerial and Decision Making Methods in Economics P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner