151-0322/01 – Decision-Making Methods in National Economy (MŘRNH)

Gurantor departmentDepartment of Mathematical Methods in EconomicsCredits3
Subject guarantordoc. Dr.Ing. Lubomír HrbáčSubject version guarantordoc. Dr.Ing. Lubomír Hrbáč
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year3Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2004/2005Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
FRI02 doc. Ing. Václav Friedrich, Ph.D.
HRB07 doc. Dr.Ing. Lubomír Hrbáč
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit 1+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Získat znalosti z oblasti základních metod řízení a rozhodování v NH (národním hospodářství). Schopnost porozumět a popsat řešení vybraných ekonomických problémů , a to obecně a rovněž na úrovni NH za využití základních metod rozhodování a řízení.

Teaching methods

Summary

Decision making is one of basic management aktivities. Quality of decision making influence effectivity of economical activities. Accent is puting up a managing methods which are possibly use in national economy and in economic praktice.

Compulsory literature:

1. BONINI, Charles, P. – HAUSMAN, Warren H. – BIERMAN, Harold Jr.: Quantitative Analysis for Management. 9th Edition. Irwin Book Team, Mc Graw Hill Companies, Boston 1997. ISBN 0-256-14021-9. 2. HAMMOND, John S. - KEENEY, Ralf L. - RAIFFA, Howard: Smart Choices. A Practical Guide to Making Better Decisions Harvard Business School Press, Boston 1999. ISBN 0-87584-857-5. 3· JAGO, Artur - VROOM, Victor: The New Leadership : Managing Participation in Organizations. 1st ed. Prentice Hall, Englewood Cliffs 1988. 244 stran. ISBN 0-13-615030-6.

Recommended literature:

BONINI, Charles, P. – HAUSMAN, Warren H. – BIERMAN, Harold Jr.: Quantitative Analysis for Management. 9th Edition. Irwin Book Team, Mc Graw Hill Companies, Boston 1997. ISBN 0-256-14021-9. GOGA, Marian.: Kvantitativný manažment. Prvé vydanie. Edícia Ekonomia, IURA Edition, Bratislava 2000. ISBN 80-88715-85-7. HAMMOND, John S. - KEENEY, Ralf L. - RAIFFA, Howard: Smart Choices. A Practical Guide to Making Better Decisions Harvard Business School Press, Boston 1999. ISBN 0-87584-857-5. JAGO, Artur - VROOM, Victor: The New Leadership : Managing Participation in Organizations. 1st ed. Prentice Hall, Englewood Cliffs 1988. 244 stran. ISBN 0-13-615030-6.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

OSNOVA PŘEDNÁŠEK: Přednášky se konají v prvních 7 týdnech semestru v rozsahu 2 vyučovacích hodin týdně (celkem 14 vyučovacích hodin). Přednášky jsou tématicky zaměřené, název přednášky a její stručný obsah si lze přečíst v obsahu modulu, který je součástí tohoto metodického návodu. Pro každou přednášku je připraven studijní materiál ve formě slidové presentace, jehož statickou podobu (podklady) si lze předem vytisknout a přinést do výuky (soubor ve formátu PDF ? lze najít na CMS Moodle). Tempo výkladu při přednášce vyplývá z předpokladu, že všichni studenti mají materiály připravené a vytištěné. 1. Základní pojmy a poznatky z teorie řízení a rozhodování rozhodovací procesy a problémy, struktura a prvky rozhodovacích procesů, klasifikace rozhodovacích procesů, modely rozhodování, informace v rozhodování 2. Analýza rozhodovacího problému analýza a formulace rozhodovacích problémů, výběr kritérií, tvorba variant, stanovení důsledků a hodnocení variant, skupinové rozhodování, model Vrooma - Yettona 3. Metody rozhodování za jistoty výběr kritérií, tvorba variant, stanovení důsledků a hodnocení variant, vícekriteriální hodnocení variant, analytický hierarchický proces 4. Metody rozhodování za rizika a nejistoty podmíněná a úplná pravděpodobnost, bayesovské rozhodovací stromy, pojetí rizika a užitkové funkce, podnikatelská rizika 5. Metody rozhodování na bázi teorie her maticové hry, princip minimaxu, sedlový bod, hodnota hry, čisté a smíšené strategie, vlastnosti optimálních strategií, princip dominování 6. Metody rozhodování na bázi vícerozměrné statistiky vícerozměrné statistické metody, analýza rozptylu a plánování experimentu, metody redukce počtu variant, metody shlukové analýzy a klasifikační metody 7. Vybrané metody a modely rozhodování modely hromadné obsluhy, modely zásob, modely obnovy, strukturální analýza, Leonfieffovy modely OSNOVA CVIČENÍ: Cvičení se konají každý týden v rozsahu 2 vyučovacích hodin, všechna cvičení probíhají v počítačové učebně. Požadovaný software: Microsoft Excel, SPSS, LINGO, Matlab. Podkladové materiály ke všem cvičením jsou dostupné na internetu (CMS Moodle) ve formátu PDF nebo XLS. Požadavky na studenty: statistické tabulky, vědecký kalkulátor (nejlépe s dvourozměrnou statistikou). V první polovině semestru navazují cvičení na témata přednášek. Účast na cvičení není povinná, ale pro úspěšné zvládnutí předmětu a získání zápočtu by studenti měli co nejvíce cvičení aktivně absolvovat. Zvládnutí této části předmětu je kontrolováno závěrečným testem (viz požadavky k zápočtu). V závěru semestru studenti pracují pod dohledem pedagoga na svých semestrálních projektech, které nakonec obhajují. 1. Seznámení s problematikou předmětu 2. Optimalizační a statistické úlohy na počítači 3. Analýza rozhodovacího problému 4. Metody rozhodování za jistoty 5. Metody rozhodování za rizika a nejistoty 6. Metody rozhodování na bázi teorie her 7. Vícerozměrné statistické metody 8. Vybrané metody a modely rozhodování 9. - 12. Práce na seminární práci a její obhajoba

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation Credit 85 (85) 0
        Project Project 45  0
        Written exam Written test 30  0
        Other task type Other task type 10  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2009/2010 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R027) National Economy P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2009/2010 (B6207) Quantitative Methods in Economics (6207R015) Managerial and Decision Making Methods in Economics P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2008/2009 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R027) National Economy P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2008/2009 (B6207) Quantitative Methods in Economics (6207R015) Managerial and Decision Making Methods in Economics P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R027) National Economy P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (B6207) Quantitative Methods in Economics (6207R015) Managerial and Decision Making Methods in Economics P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R027) National Economy P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (B6207) Quantitative Methods in Economics (6207R015) Managerial and Decision Making Methods in Economics P Czech Ostrava 3 Optional study plan
2005/2006 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R027) National Economy P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner