151-0326/01 – Decision Making Methods in Public Administration Economics (MRR_V)

Gurantor departmentDepartment of Mathematical Methods in EconomicsCredits3
Subject guarantordoc. Ing. Václav Friedrich, Ph.D.Subject version guarantordoc. Ing. Václav Friedrich, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year2Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2004/2005Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesMaster, Bachelor, Follow-up Master
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
FRI02 doc. Ing. Václav Friedrich, Ph.D.
HRB07 doc. Dr.Ing. Lubomír Hrbáč
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit 1+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

• To obtain knowledge of basic methods of management and decision making in the economy. • To get acquainted with the selected decision methods in certainty, risk and uncertainty and the foundations of game theory. • To understand and be able to describe the solution of selected economic problems using basic methods of decision making and management. • To have ability to solve problems of decision making using MS Excel spreadsheet tools.

Teaching methods

Summary

Rozhodování představuje jednu ze základních manažerských aktivit, jejíž kvalita do značné míry ovlivňuje efektivnost i výsledky návazných ekonomických činností. V předmětu Metody řízení a rozhodování v ekonomice student využije poznatky získané v exaktních (matematika, statistika, operační výzkum), teoretických (mikro a makroekonomie) i odborných ekonomických předmětech (marketing, management, podniková ekonomika, atp.) a naučí se s jejich pomocí řešit různé úlohy z oblasti řízení a rozhodování. Pozornost je věnována především těm řídícím a rozhodovacím metodám, které lze využít v oblasti ekonomiky národního hospodářství, ale i veřejné správy, tj. státní správy a samosprávy. Důraz je přitom kladen na použití uvedených metod v ekonomické praxi.

Compulsory literature:

• FRIEDRICH, Václav – HRBÁČ, Lubomír: Studijní opory k předmětu Metody řízení a rozhodování v ekonomice. Moodle na EkF-VŠB TU Ostrava, 2009. • FOTR, Jiří - DĚDINA, Jiří - HRŮZOVÁ, Helena: Manažerské rozhodování. 2. aktualiz. vyd. Ekopress, Praha 2000. 229 stran. ISBN 80-86119-20-3. • HRŮZOVÁ, H. - RICHTER, J. - ŠVECOVÁ, L.: Manažerské rozhodování (cvičebnice s řešenými příklady). 1. vydání VŠE, Praha 2001. 186 stran. ISBN 80-245-0211-9. POŽADOVANÝ SOFTWARE Microsoft Excel (nebo Open Office Calc)

Recommended literature:

• BERKA, Petr: Inteligentní systémy. Oeconomica, Praha 2008. 172 stran. ISBN 978-80-245-1436-9. • FIALA, Petr: Modely a metody rozhodování. Oeconomica, Praha 2008. 292 stran. ISBN 978-80-245-1345-4. • FOTR, Jiří - HRŮZOVÁ, Helena: Případové studie manažerského rozhodování a manažerské hry VŠE, Praha 1996. 135 stran. ISBN 80-7079-559-X. • VEBER, Jaromír a kol.: Management. Základy, prosperita, globalizace. 1. vyd. Management Press, Praha 2000. 700 stran, str. 314-689. ISBN 80-7261-029-0. • FOTR, Jiří: Podnikatelský plán a investiční rozhodování. 2. vyd. Grada, Praha 1999. 214 stran. ISBN 80-7169-812-1.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

Zápočet uděluje cvičící učitel. Problémy s udělením zápočtu student řeší s garantem předmětu, případně s vedoucím katedry. K získání zápočtu je třeba splnit následující požadavky: a) splnění souhrnného testu - student musí získat alespoň 20 bodů (z max. 40 bodů) b) splnění autotestu – lze získat až 20 bodů, předepsané minimum je 10 bodů c) student se může zúčastnit aktivity v doporučené části a může získat až 25 bodů celkem: - za esej může získat až 20 bodů - za vyplnění závěrečného dotazníku 5 bodů Celkově musí student získat minimálně 43 bodů ze všech aktivit (z max. 85 bodů). Pokud na konci semestru student nezíská požadovaných 43 bodů, bude tuto situaci řešit se svým cvičícím pedagogem, který určí, které úkoly bude muset vykonat znovu nebo opravovat.

E-learning

Elearningový kurz předmětu je umístěn na CMS Moodle: http://moodle.vsb.cz/vyuka.

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

OSNOVA PŘEDNÁŠEK: Přednášky se konají v rozsahu 1 vyučovací hodiny týdně (celkem 14 vyučovacích hodin). Přednášky jsou tématicky zaměřené, název přednášky a její stručný obsah si lze přečíst v obsahu modulu, který je součástí tohoto metodického návodu. Pro každou přednášku je připraven studijní materiál ve formě slidové presentace, jehož statickou podobu (podklady) si lze předem vytisknout a přinést do výuky (soubor ve formátu PDF - lze najít na CMS Moodle). Tempo výkladu při přednášce vyplývá z předpokladu, že všichni studenti mají materiály připravené a vytištěné. 1. – 2. Základní pojmy z teorie rozhodování (H) rozhodovací procesy a problémy, modely rozhodování, klasifikace rozhodovacích procesů a modelů, struktura a prvky rozhodovacích modelů, informace v rozhodování 3. – 4. Analýza rozhodovacího problému (H) analýza a formulace rozhodovacích problémů, influenční diagramy, kognitivní mapy, šestislovný graf, Paretův diagram, kauzální diagnóza, analýza silového pole 5. – 6. Metody skupinového rozhodování (H) míra participace při rozhodování, styly rozhodování, skupinové rozhodování a jeho vlastnosti, brainstorming, metoda Delphi, model Vrooma – Yettona pro výběr rozhodovacího stylu 7. – 8. Metody společenského a expertního výběru (H) volební systémy, volební hry a tvorba koalic, funkce společenského výběru, expertní výběr, kompromisní rozhodování, metoda AHP pro expertní výběr 9. – 10. Metody rozhodování za rizika a nejistoty (F) rozhodovací matice, rozhodování při neurčitosti, rozhodování při riziku, Bayesovská analýza rizika, víceetapové rozhodovací procesy, bayesovské rozhodovací stromy, riziko a funkce utility 11. – 12. Vícekriteriální modely rozhodování (F) vícekriteriální hodnocení variant, výběr a stanovení vah kritérií, tvorba variant, stanovení důsledků a hodnocení variant 13. – 14. Metody rozhodování na bázi teorie her (F) maticové hry, antagonistické hry, Nashovo optimum – princip minimaxu, hodnota hry, čisté a smíšené strategie, princip dominování, neantagonistické hry, kooperativní a nekooperativní hry OSNOVA CVIČENÍ: Cvičení se konají každý týden v rozsahu 2 vyučovacích hodin, všechna cvičení probíhají v počítačové učebně. Požadovaný software: Microsoft Excel. Podkladové materiály ke všem cvičením jsou dostupné na internetu (CMS Moodle) ve formátu PDF nebo XLS. Požadavky na studenty: vědecký kalkulátor. Cvičení navazují na témata přednášek. Účast na cvičení není povinná, ale pro úspěšné zvládnutí předmětu a získání zápočtu by studenti měli co nejvíce cvičení aktivně absolvovat. Zvládnutí této části předmětu je kontrolováno individuálním autotestem a společným závěrečným testem (viz požadavky k zápočtu). 1. Modelování a simulace na počítači, spojité modely rozhodování (F) optimalizační úloha v Excelu, jednokriteriální spojité rozhodování, dopravní problém, výrobní plán, přiřazovací problém 2. Analýza rozhodovacího problému (H) influenční diagramy, kognitivní mapy, šestislovný graf, Paretův diagram, kauzální diagnóza, analýza silového pole 3. Skupinové rozhodování (H) brainstorming a brainwriting, metoda 6-3-5, metoda E-U-R, metoda Delphi, model Vrooma – Yettona pro výběr rozhodovacího stylu 4. Metody společenského a expertního výběru (H) volební systémy, volební hry a tvorba koalic, funkce společenského výběru, expertní výběr, kompromisní rozhodování, metoda AHP pro expertní výběr 5. – 6. PRVNÍ OPAKOVACÍ CVIČENÍ (H) 7. Modelování preferencí rozhodovatele (F) výběr a stanovení vah kritérií, alokační metody, párové srovnávání, Saatyho metoda, metoda rozkladu vah 8. Metody vícekriteriálního hodnocení variant (F) tvorba variant, vícekriteriální funkce utility, metoda pořadí, metoda lineární funkce utility, metoda bazické varianty, metoda Pattern, Saatyho metoda 9. Metody rozhodování za rizika a nejistoty (F) rozhodovací matice, rozhodování za nejistoty, pravidlo Waldovo, Hurwitzovo (maximax a fifty-fify), Laplaceovo, Savageovo, rozhodování za rizika, pravidlo očekávané utility, pravidlo očekávané hodnoty, resp. hodnoty a rozptylu 10. Víceetapové rozhodovací procesy (F) pravděpodobnostní stromy a scénáře, bayesovské rozhodovací stromy, optimální cesta v rozhodovacím stromu 11. Maticové hry s nulovým součtem výplat (F) maticové hry, princip minimaxu, sedlový bod, hodnota hry, princip dominování, čisté a smíšené strategie, vlastnosti optimálních strategií 12. Maticové hry s nenulovým součtem výplat (F) kooperativní a nekooperativní hry, hry s přenosem výher a bez přenosu výher, vězňovo dilema, manželské dilema 13 - 14. DRUHÉ OPAKOVACÍ CVIČENÍ (F) H – výuku vede doc. Ing. Lubomír Hrbáč, Ph.D. F – výuku vede Ing. Václav Friedrich, Ph.D., ING-PAED IGIP

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation Credit 85  43
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2009/2010 (B6207) Quantitative Methods in Economics (6207R015) Managerial and Decision Making Methods in Economics P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2009/2010 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R055) Public Economics and Administration (00) Public Economics and Administration P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2009/2010 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R055) Public Economics and Administration (00) Public Economics and Administration P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2008/2009 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R055) Public Economics and Administration (00) Public Economics and Administration P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2008/2009 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R055) Public Economics and Administration (00) Public Economics and Administration P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2008/2009 (B6207) Quantitative Methods in Economics (6207R015) Managerial and Decision Making Methods in Economics P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R055) Public Economics and Administration (00) Public Economics and Administration P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R055) Public Economics and Administration (00) Public Economics and Administration P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (B6207) Quantitative Methods in Economics (6207R015) Managerial and Decision Making Methods in Economics P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R055) Public Economics and Administration (00) Public Economics and Administration P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (B6207) Quantitative Methods in Economics (6207R015) Managerial and Decision Making Methods in Economics P Czech Ostrava 3 Optional study plan
2005/2006 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R055) Public Economics and Administration (00) Public Economics and Administration P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner