151-0329/02 – Statistical Methods in Marketing (SMM)

Gurantor departmentDepartment of Mathematical Methods in EconomicsCredits4
Subject guarantordoc. Ing. Václav Friedrich, Ph.D.Subject version guarantordoc. Ing. Václav Friedrich, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year2Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2010/2011Year of cancellation2010/2011
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesMaster, Bachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
FRI02 doc. Ing. Václav Friedrich, Ph.D.
SED02 Ing. Petr Seďa, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+1

Subject aims expressed by acquired skills and competences

On successful completion of the course "Statistical Methods in Marketing" (151329, versions 05 and 06), the students acquire the following knowledge, skills and abilities: • They become familiar with the applications of statistical methods in solving specific problems of marketing or social research. • They learn how to design, implement and evaluate questionnaires for specific practical problems, especially for a survey of consumer behaviour and satisfaction. • They acquire skills in processing questionnaire data files using statistical program SPSS. • They are able to use selected statistical methods to analyse the surveys and interpret results for specific management decisions.

Teaching methods

Lectures
Individual consultations
Tutorials
Project work

Summary

The subject "Statistical Methods in Marketing" introduces the future economist - marketing specialist with selected both simple and advanced statistical methods for economic data collection, analysis and interpretation for the purposes of market research and decision-making at various levels of marketing management. In this course the students will revise and deepen their knowledge of basic statistics course for economists (subject "Statistics A" or similar) and they will learn to use the selected quantitative statistical methods especially in market research, consumer and sociological surveys, analysis of satisfaction, etc. The students will work with real statistical data obtained from their own primary investigation in this course. They will learn how to use the online service for CAWI questionnaire research (VYPLNTO.CZ) and how to utilize he professional statistical software (SPSS) to analyse the collected data. The subject "Statistical Methods in Marketing" is primarily designed as the mandatory course for students of Bachelor's degree in Marketing and Business at the Faculty of Economics, VSB - Technical University of Ostrava. However, it can be also used as the selective course for students in other study disciplines. The course is taught in the range of 1 + 2 hours weekly. It is completed by graded credit and it is rated by 4 credits.

Compulsory literature:

The course is taught in Czech only. That is why no mandatory literature is presented here.

Recommended literature:

The course is taught in Czech only. That is why no selective literature is presented here.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

Zápočet uděluje cvičící učitel, zkoušku vede přednášející. Problémy s udělením zápočtu nebo zkoušky student řeší s garantem předmětu, případně s vedoucím katedry. KRITÉRIA SPLNĚNÍ: ZÁPOČET: Všechny průběžné zápočtové úkoly jsou termínované. Studenti úkoly odevzdávají prostřednictvím CMS Moodle, kde jsou vyhodnoceny. Termíny odevzdání hlídá interní aplikace Kalendář. a) Úvodní autotest – prověří Vaši teoretickou připravenost na předmět. V testu je náhodně vygenerováno 10 otázek pokrývajících problematiku předmětu Statistika A. Na jejich zodpovězení je 20 minut. Z testu je možno získat maximálně 10 bodů. Test je možno opakovat, do výsledného hodnocení předmětu se počítá nejvyšší počet bodů (nejlepší pokus). b) Závěrečný (souhrnný) autotest – prověří Vaše teoretické znalosti z předmětu. V testu je náhodně vygenerováno 10 otázek pokrývajících celou problematiku předmětu. Na jejich zodpovězení je 20 minut. Z testu je možno získat maximálně 10 bodů. Test je možno opakovat, do výsledného hodnocení předmětu se počítá nejvyšší počet bodů (nejlepší pokus). c) Skupinový projekt – v tomto úkolu je Vaším cílem vytvořit pracovní skupinu 3 – 4 studentů a v rámci této skupiny připravit a realizovat marketingové statistické šetření s využitím serveru VYPLNTO.CZ a programu SPSS. Ze šetření vypracuje skupina výzkumnou zprávu, kterou uloží do CMS Moodle. Úkol je hodnocen max. 25 bodů, podmínkou je získání alespoň 15 bodů. K získání zápočtu musí student získat minimálně 25 bodů ze všech zápočtových úkolů, z toho závěrečný projekt minimálně na 15 bodů. ZKOUŠKA: Zkouška z předmětu Statistické metody v marketingu je kombinovaná a probíhá v počítačové učebně. a) Teoretický test – skládá se z 15 otázek pokrývajících celou problematiku předmětu. Na jejich zodpovězení je 25 minut. Z testu lze získat maximálně 15 bodů. b) Praktická část zkoušky – je realizací marketingového statistického šetření na konkrétních datech a s předepsanými úkoly. Na rozdíl od skupinového projektu se hodnotí vlastní zpracování jednotlivých statistických úkolů, vhodnost použitých metod, interpretace výsledků a schopnost využití statistického programu SPSS. Z praktické zkoušky lze získat maximálně 40 bodů. Podmínkou splnění zkoušky je získání minimálně 25 bodů z obou částí zkoušky a 51 bodů souhrnně za celý předmět. Při opakování zkoušky z důvodů nesplnění se opakují obě části zkoušky. Výsledky předcházejícího pokusu se nezapočítávají. Všechny ostatní podmínky se řídí Jednotným studijním a zkušebním řádem VŠB-TU Ostrava.

E-learning

Elearningový kurz předmětu je umístěn na CMS Moodle: http://moodle.vsb.cz/vyuka.

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject codeAbbreviationTitleRequirement
151-0303 Stat A Statistics A Compulsory

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Předmět Statistické metody v marketingu (151329) je navržen pro prezenční formu studia s elektronickou podporou (tzv. blended learning). Organizovaná výuka je koncentrována do přednášek, které se konají každý týden, a cvičení, která probíhají 1 x za 14 dní. Výuka je organizována do 12 tématických celků (kapitol). Každá kapitola odpovídá jedné přednášce. Cvičení jsou věnována obvykle 2 souvisejícím přednáškám. Přednášky: P1. Metody marketingového výzkumu P2. Metody sběru dat, návrh dotazníku P3. Explorace primárních dat P4. Kontingenční tabulky, dvojné třídění P5. Srovnávací testy P6. Analýza závislostí v tabulkách P7. Korelační a regresní analýza P8. Analýza rozptylu ANOVA P9. Vícerozměrná korelace a regrese P10. Klasifikační metody P11. Hlavní komponenty a faktorová analýza P12. Prezentace výsledků výzkumu Cvičení: C1. Příprava dat v prostředí SPSS C2. Explorační analýza v SPSS C3. Testování hypotéz v SPSS C4. Analýza závislostí C5. Korelační a regresní analýza C6. Vícerozměrné statistické metody

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 2010/2011 Winter semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 45  25
        Examination Examination 55  25
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2010/2011 (B6208) Economics and Management (6208R062) Marketing and Business (01) Marketing and Business P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner