151-0329/03 – Statistické metody v marketingu (SMM)

Garantující katedraKatedra matematických metod v ekonomiceKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Václav Friedrich, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Václav Friedrich, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2010/2011Rok zrušení2016/2017
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
FRI02 doc. Ing. Václav Friedrich, Ph.D.
MIH22 RNDr. Šárka Michalcová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 2+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Při úspěšném absolvování předmětu “Statistické metody v marketingu" (151329, verze 05 a 06) student získá následující znalosti, dovednosti a schopnosti: • Seznámí se s možnostmi použití statistických metod při řešení konkrétních problému z oblasti marketingového, případně sociologického průzkumu. • Naučí se navrhovat, realizovat a vyhodnocovat dotazníková šetření pro konkrétní problémy praxe, zejména pro průzkum spotřebitelského chování a spokojenosti. • Získá dovednosti při zpracování dat z dotazníkového šetření na počítači s pomocí statistického programu IBM SPSS Statistics. • Dokáže používat vybrané statistické metody pro analýzu dotazníkových šetření a interpretovat získané výsledky pro konkrétní rozhodování.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Předmět „Statistické metody v marketingu" seznamuje budoucího ekonoma – marketingového specialistu s vybranými jednoduchými i pokročilými statistickými metodami pro sběr, analýzu a interpretaci ekonomických dat pro potřeby marketingového výzkumu a při rozhodování na různých úrovních marketingového řízení. V předmětu si studenti zopakují a prohloubí znalosti ze základního kurzu bakalářské statistiky pro ekonomy (předmět „Statistika A“ nebo podobný) a naučí se používat vybrané kvantitativní statistické metody vhodné zejména při výzkumu trhu, spotřebitelském a sociologickém průzkumu, analýzách spokojenosti, apod. V předmětu budou studenti pracovat s reálnými statistickými daty získanými vlastním primárním šetřením. Ke sběru dat se naučí využívat online CAWI dotazníkovou službu (VYPLNTO.CZ), při analýzách dat budou používat profesionální statistický software (IBM SPSS Statistics). Předmět „Statistické metody v marketingu" je určen především studentům bakalářského studia oboru Marketing a obchod na ekonomické fakultě VŠB - Technické univerzity Ostrava, kteří jej absolvují jako oborově povinný, obvykle v zimním semestru 2. ročníku studia. Mohou jej však využít jako povinně volitelný i studenti jiných oborů. Předmět je vyučován v rozsahu 1+2, je zakončen klasifikovaným zápočtem a hodnocen 4 kredity.

Povinná literatura:

RABUŠIC, L. a kol. (2019). Statistická analýza sociálněvědních dat (prostřednictvím SPSS). 2. přepracované vydání. Brno: Masarykova Univerzita. ISBN 978-80-210-9247-1. FRIEDRICH, V. (2017). Statistické metody v marketingu. LMS - Elektronický výukový systém [online]. Ostrava: VŠB – Technická univerzita. Dostupné z: LMS Moodle DEMČÁK, M. (2017). Jak správně vytvořit dotazník. Vyplňto.cz [online]. Praha: Marek Demčák. Dostupné z: http://ww.vyplnto.cz/tipy/jak-spravne-sestavit-dotaznik POŽADOVANÝ SOFTWARE: IBM SPSS Statistics - studenti EkF VŠB-TU Ostrava si mohou aktuální verzi programu stáhnout na adrese: http://spss.ekf.vsb.cz K domácímu užívání programu IBM SPSS Statistics je třeba instalace VPN klienta pro dálkové připojení do školní sítě TUONET.

Doporučená literatura:

• BAČUVČÍK, R. (2010). Jak na marketingové průzkumy. Radim Bačuvčík - informace pro studenty [online]. Zlín: Univerzita Tomáše Bati. Dostupné z: http://www.bacuvcik.com/news/jak-na-marketingove-pruzkumy • FRIEDRICH, V. (2006). Statistika pro ekonomy [online]. 2. vydání. Ostrava: VŠB – Technická univerzita. Dostupné z: LMS Moodle • GAVORA, P. a kol. (2010). Elektronická učebnica pedagogického výskumu [online]. Bratislava: Univerzita Komenského. ISBN 978–80–22329514. Dostupné z: http://www.e-metodologia.fedu.uniba.sk • KOZEL, R., L. MYNÁŘOVÁ A H. SVOBODOVÁ. (2011). Moderní metody a techniky marketingového výzkumu. Praha: Grada Publishing. ISBN 978-80-24735276 • ŘEZANKOVÁ, H. (2011). Analýza dat z dotazníkových šetření. 3. doplněné vydání. Praha, Professional Publishing. ISBN 978-80-86946498 • WAGNER, W. E. (2011). Using IBM SPSS Statistics for Social Statistics and Research Methods. 3rd Edition. California: Pine Forge Press. ISBN 978-1-412991421 LITSCHMANNOVÁ, M. (2009). Máme dotazníky. A co dál? In: ŠKOMAM 2009 [online]. Ostrava: VŠB – Technická univerzita. Dostupné z: http:// homel.vsb.cz/~lit40/SKOMAM_09.PDF ŘEHÁK, J. a O. BROM. (2015). SPSS – Praktická analýz dat. Brno: Computer Press. ISBN 978-80-25146095 Literatura označená „Dostupné z: LMS Moodle“ je dostupná formou odkazu z eLearningového kurzu předmětu v LMS Moodle (http://lms.vsb.cz).

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Zápočet uděluje cvičící učitel. Problémy s udělením zápočtu student řeší s garantem předmětu, případně s vedoucím katedry. KRITÉRIA SPLNĚNÍ: Všechny průběžné zápočtové úkoly jsou termínované. Studenti úkoly odevzdávají prostřednictvím CMS Moodle, kde jsou vyhodnoceny. Termíny odevzdání hlídá interní aplikace Kalendář. a) Úvodní autotest – prověří Vaši teoretickou připravenost na předmět. V testu je náhodně vygenerováno 10 otázek pokrývajících problematiku předmětu Statistika A. Na jejich zodpovězení je 20 minut. Z testu je možno získat maximálně 20 bodů, předepsané minimum je 10 bodů. Test je možno opakovat, do výsledného hodnocení předmětu se počítá nejvyšší počet bodů (nejlepší pokus). b) Závěrečný (souhrnný) autotest – prověří Vaše teoretické znalosti z předmětu. V testu je náhodně vygenerováno 10 otázek pokrývajících celou problematiku předmětu. Na jejich zodpovězení je 20 minut. Z testu je možno získat maximálně 20 bodů, předepsané minimum je 10 bodů. Test je možno opakovat, do výsledného hodnocení předmětu se počítá nejvyšší počet bodů (nejlepší pokus). c) Skupinový projekt – v tomto úkolu je Vaším cílem vytvořit pracovní skupinu 3 – 4 studentů a v rámci této skupiny připravit a realizovat marketingové statistické šetření s využitím serveru VYPLNTO.CZ a programu SPSS. Ze šetření vypracuje skupina výzkumnou zprávu, kterou uloží do CMS Moodle. Úkol je hodnocen max. 45 bodů, podmínkou je získání alespoň 25 bodů. Hodnocení projektu je jednotné pro celou skupinu. K získání zápočtu musí student získat minimálně 45 bodů ze všech zápočtových úkolů. Zápočet je nutno získat nejpozději do konce zkouškového období semestru, ve kterém se předmět vyučuje! Všechny ostatní podmínky se řídí Jednotným studijním a zkušebním řádem VŠB-TU Ostrava.

E-learning

Elearningový kurz předmětu je umístěn na CMS Moodle: http://moodle.vsb.cz/vyuka.

Další požadavky na studenta

Další požadavky na studenta nejsou vyžadovány.

Prerekvizity

Kód předmětuZkratkaNázevPovinnost
151-0303 Stat A Statistika A Povinná

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Předmět Statistické metody v marketingu (151329) je navržen pro prezenční formu studia s elektronickou podporou (tzv. blended learning). Organizovaná výuka je koncentrována do přednášek, které se konají každý týden, a cvičení, která probíhají 1 x za 14 dní. Výuka je organizována do 12 tématických celků (kapitol). Každá kapitola odpovídá jedné přednášce. Cvičení jsou věnována obvykle 2 souvisejícím přednáškám. Přednášky: P1. Šetření v marketingovém výzkumu P2. Návrh dotazníku, metoda ABC P3. Explorace kategoriálních dat P4. Explorace číselných dat P5. Kontingenční tabulky, dvojné třídění P6. Analýza závislostí v tabulkách P7. Korelační a regresní analýza P8. Logistická regrese P9. Srovnávací testy P10. Analýza rozptylu ANOVA P11. Neparametrické testy P12. Prezentace výsledků výzkumu Cvičení: C1. Příprava dat v prostředí SPSS C2. Explorační analýza dat C3. Analýza závislostí v tabulce C4. Korelační a regresní analýza C5. Logistická regrese C6. Testování hypotéz

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2011/2012 letní semestr, platnost do: 2016/2017 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet Zápočet 85  45
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2016/2017 (B6208) Ekonomika a management (6208R062) Marketing a obchod P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (B6208) Ekonomika a management (6208R062) Marketing a obchod P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (B6208) Ekonomika a management (6208R062) Marketing a obchod P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (B6208) Ekonomika a management (6208R062) Marketing a obchod P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (B6208) Ekonomika a management (6208R062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2012/2013 (B6208) Ekonomika a management (6208R062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2011/2012 (B6208) Ekonomika a management (6208R062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku