151-0329/05 – Statistické metody v marketingu (SMM)

Garantující katedraKatedra matematických metod v ekonomiceKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Václav Friedrich, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Václav Friedrich, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2017/2018Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
FRI02 doc. Ing. Václav Friedrich, Ph.D.
MIH22 RNDr. Šárka Michalcová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 1+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Při úspěšném absolvování předmětu “Statistické metody v marketingu" (151329, verze 05 a 06) student získá následující znalosti, dovednosti a schopnosti: • Seznámí se s možnostmi použití statistických metod při řešení konkrétních problému z oblasti marketingového, případně sociologického průzkumu. • Naučí se navrhovat, realizovat a vyhodnocovat dotazníková šetření pro konkrétní problémy praxe, zejména pro průzkum spotřebitelského chování a spokojenosti. • Získá dovednosti při zpracování dat z dotazníkového šetření na počítači s pomocí statistického programu IBM SPSS Statistics. • Dokáže používat vybrané statistické metody pro analýzu dotazníkových šetření a interpretovat získané výsledky pro konkrétní rozhodování.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Předmět „Statistické metody v marketingu" seznamuje budoucího ekonoma – marketingového specialistu s vybranými jednoduchými i pokročilými statistickými metodami pro sběr, analýzu a interpretaci ekonomických dat pro potřeby marketingového výzkumu a při rozhodování na různých úrovních marketingového řízení. V předmětu si studenti zopakují a prohloubí znalosti ze základního kurzu bakalářské statistiky pro ekonomy (předmět „Statistika A“ nebo podobný) a naučí se používat vybrané kvantitativní statistické metody vhodné zejména při výzkumu trhu, spotřebitelském a sociologickém průzkumu, analýzách spokojenosti, apod. V předmětu budou studenti pracovat s reálnými statistickými daty získanými vlastním primárním šetřením. Ke sběru dat se naučí využívat online CAWI dotazníkovou službu (VYPLNTO.CZ), při analýzách dat budou používat profesionální statistický software (IBM SPSS Statistics). Předmět „Statistické metody v marketingu" je určen především studentům bakalářského studia oboru Marketing a obchod na ekonomické fakultě VŠB - Technické univerzity Ostrava, kteří jej absolvují jako oborově povinný, obvykle v zimním semestru 2. ročníku studia. Mohou jej však využít jako povinně volitelný i studenti jiných oborů. Předmět je vyučován v rozsahu 1+2, je zakončen klasifikovaným zápočtem a hodnocen 4 kredity.

Povinná literatura:

RABUŠIC, L. a kol. (2019). Statistická analýza sociálněvědních dat (prostřednictvím SPSS). 2. přepracované vydání. Brno: Masarykova Univerzita. ISBN 978-80-210-9247-1. FRIEDRICH, V. (2017). Statistické metody v marketingu. LMS - Elektronický výukový systém [online]. Ostrava: VŠB – Technická univerzita. Dostupné z: LMS Moodle DEMČÁK, M. (2017). Jak správně vytvořit dotazník. Vyplňto.cz [online]. Praha: Marek Demčák. Dostupné z: http://ww.vyplnto.cz/tipy/jak-spravne-sestavit-dotaznik POŽADOVANÝ SOFTWARE: IBM SPSS Statistics - studenti EkF VŠB-TU Ostrava si mohou aktuální verzi programu stáhnout na adrese: http://spss.ekf.vsb.cz K domácímu užívání programu IBM SPSS Statistics je třeba instalace VPN klienta pro dálkové připojení do školní sítě TUONET.

Doporučená literatura:

• BAČUVČÍK, R. (2010). Jak na marketingové průzkumy. Radim Bačuvčík - informace pro studenty [online]. Zlín: Univerzita Tomáše Bati. Dostupné z: http://www.bacuvcik.com/news/jak-na-marketingove-pruzkumy • FRIEDRICH, V. (2006). Statistika pro ekonomy [online]. 2. vydání. Ostrava: VŠB – Technická univerzita. Dostupné z: LMS Moodle • GAVORA, P. a kol. (2010). Elektronická učebnica pedagogického výskumu [online]. Bratislava: Univerzita Komenského. ISBN 978–80–22329514. Dostupné z: http://www.e-metodologia.fedu.uniba.sk • KOZEL, R., L. MYNÁŘOVÁ A H. SVOBODOVÁ. (2011). Moderní metody a techniky marketingového výzkumu. Praha: Grada Publishing. ISBN 978-80-24735276 • ŘEZANKOVÁ, H. (2011). Analýza dat z dotazníkových šetření. 3. doplněné vydání. Praha, Professional Publishing. ISBN 978-80-86946498 • WAGNER, W. E. (2011). Using IBM SPSS Statistics for Social Statistics and Research Methods. 3rd Edition. California: Pine Forge Press. ISBN 978-1-412991421 LITSCHMANNOVÁ, M. (2009). Máme dotazníky. A co dál? In: ŠKOMAM 2009 [online]. Ostrava: VŠB – Technická univerzita. Dostupné z: http:// homel.vsb.cz/~lit40/SKOMAM_09.PDF ŘEHÁK, J. a O. BROM. (2015). SPSS – Praktická analýz dat. Brno: Computer Press. ISBN 978-80-25146095 Literatura označená „Dostupné z: LMS Moodle“ je dostupná formou odkazu z eLearningového kurzu předmětu v LMS Moodle (http://lms.vsb.cz).

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

V průběhu semestru studenti řeší průběžné zápočtové úkoly: • 2 individuální autotesty; • 3 skupinové úkoly související se seminárním projektem. Individuální úkoly řeší každý student sám za sebe, skupinové úkoly řeší pracovní týmy (skupiny) společně a odevzdává je koordinátor týmu. Všechny úkoly jsou termínované. Termíny jednotlivých úkolů jsou závazné, jejich nedodržení může znamenat vyřazení studenta nebo pracovního týmu z dalšího průběhu výuky předmětu. Termíny jsou závazné i pro studenty s individuálním studijním plánem. Pokud student s ISP ví, že nebude moci nějaký termín dodržet (zdravotní důvody, zahraniční stáž ERASMUS/SOKRATES a pod.), musí tuto záležitost konzultovat se cvičícím pedagogem nejpozději v 2. týdnu semestru, a to sepsáním podmínek pro ISP na oficiálním formuláři. Studenti navštěvující centrum SLUNEČNICE mohou přinést vyjádření centra, ke kterému vyučující přihlédne.

E-learning

Předmět „Statistické metody v marketingu" je navržen pro prezenční formu studia s e-learningovou podporou (tzv. blended learning). E-learningový kurz předmětu je umístěn na univerzitním vzdělávacím portálu LMS Moodle (http://lms.vsb.cz).

Další požadavky na studenta

Pro úspěšné absolvování předmětu se předpokládá znalost práce s osobním počítačem v rozsahu standardů ECDL, zejména schopnost práce s textovým editorem MS Word a tabulkovým kalkulátorem MS Excel. Doporučuje se mít rovněž minimálně zápočet z podmiňujícího předmětu ještě před zahájením studia předmětu „Statistické metody v marketingu“. znalosti statistiky v rozsahu předmětu Statistika A znalosti práce s počítačem v rozsahu ECDL

Prerekvizity

Kód předmětuZkratkaNázevPovinnost
151-0303 Stat A Statistika A Povinná

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

PŘEDNÁŠKY: Přednášky z předmětu „Statistické metody v marketingu" jsou tematicky zaměřené, relativně samostatné, ale na sebe navazující. Název přednášky a její stručný obsah si lze přečíst v harmonogramu předmětu. Pro každou přednášku jsou v kurzu předmětu na LMS Moodle připraveny podklady ve formátu PDF, které si může student předem vytisknout a přinést do výuky. Na vlastní přednášce se pak může lépe soustředit na výklad vyučujícího a do vytištěných podkladů pouze vpisovat poznámky a doplňující informace. Student, který přijde na přednášku bez přípravy a nebude mít vytištěné podklady, může mít problémy se zápisem informací a pochopením výkladu. Vyučující při přednášce promítá na projekční plochu dynamickou prezentaci, doplňuje ji podrobnějším výkladem a vysvětlujícími příklady. Tempo výkladu vyplývá z předpokladu, že studenti mají podklady k dispozici. Pozor! Tyto podklady vesměs obsahují pouze snímky obrazovek a nemohou nahradit učební texty ani osobní kontakt s vyučujícím. Účast na přednáškách sice není povinná, ale pokud chce student zvládnout předmět „Statistické metody v marketingu" bez větších potíží, měl by si pro účast na přednáškách najít čas. Obsah přednášek: P1. Úvod do předmětu P2. Základy marketingového výzkumu P3. Dotazníkové šetření a návrh dotazníku P4. Popisné statistiky a explorační analýza dat P5. Cíle výzkumu a testování hypotéz P6. Analýza postojových a hodnoticích škál P7. Prezentace výsledků výzkumu CVIČENÍ: Cvičení předmětu "Statistické metody v marketingu" jsou tematicky zaměřená. Ke každému z šesti témat patří dvě na sebe navazující praktická cvičení. Všechna cvičení se konají v počítačové učebně s nainstalovaným programem IBM SPSS Statistics, studenti pracují s reálnými daty z konkrétních výzkumů. Ke každému cvičení jsou pro studenty připraveny pracovní listy. Tento studijní materiál si student před cvičením vytiskne a prostuduje. Pro některá cvičení jsou také připraveny datové soubory ve formátu MS Excel nebo IBM SPSS Statistics. Tyto soubory si student před cvičením stáhne a zkopíruje do svého pracovního adresáře nebo na USB disk. Na začátku cvičení si studenti sami podle instrukcí v pracovním listu načtou příslušný datový soubor do počítače a otevřou. Student musí být na každé cvičení připraven, to znamená, že především: • má vytištěný pracovní list a stažené pracovní soubory pro dané cvičení; • má teoretické znalosti v rozsahu předepsaném v pracovním listu; • má konkrétní představu, jak řešit úlohy uvedené v pracovním listu, a dokáže vysvětlit postup jejich řešení ostatním. Tempo cvičení je individuální a je dáno i připraveností studentů řešit dané úlohy. Pokud jsou studenti na cvičení nedostatečně připraveni, zvládnou vyřešit méně úkolů, než je uvedeno v zadání. Zbývající úkoly si musí studenti vyřešit samostudiem, není možné se jim věnovat v dalším cvičení. Pozor! Na cvičeních lze řešit pouze úlohy z pracovního listu, případně úkoly zadané vyučujícím. Jakákoliv činnost nesouvisející s výukou (mailování, chatování, surfování mimo vymezené stránky atd.) bude potrestána vyloučením studenta z daného cvičení. Obsah cvičení: TÉMA 1: DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ A NÁVRH DOTAZNÍKU C1. Dotazníkové šetření v prostředí VYPLŇTO.CZ C2. Příprava dat pro dotazníkové šetření TÉMA 2: PŘÍPRAVA DAT V PROSTŘEDÍ SPSS C3. Transformace datové tabulky do formátu SPSS C4. Editace tabulek, grafů a výstupních protokolů v SPSS TÉMA 3: EXPLORAČNÍ ANALÝZA DAT C5. Kategorizovaná data, tabulky a grafy četností C6. Číselná data, měření úrovně a heterogenity TÉMA 4: SROVNÁVACÍ STATISTICKÉ TESTY C7. Testování hypotéz, srovnávací testy průměrů C8. Analýza rozptylu, homogenní skupiny TÉMA 5: ANALÝZA ZÁVISLOSTI MEZI PROMĚNNÝMI C9. Analýza závislostí v tabulkách C10. Korelace a regrese číselných dat TÉMA 6: POKROČILÁ ANALÝZA HODNOTÍCÍCH BATERIÍ C11. Položková analýza v hodnotících bateriích C12. Latentní vlivy, faktorová a shluková analýza

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2017/2018 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100 (100) 51
        Úvodní autotest Jiný typ úlohy 20  10
        Skupinový projekt Semestrální projekt 60  31
        Souhrnný autotest Jiný typ úlohy 20  10
Rozsah povinné účasti: účast na cvičení je povinná

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2019/2020 (B6208) Ekonomika a management (6208R062) Marketing a obchod P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (B6208) Ekonomika a management (6208R062) Marketing a obchod P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (B6208) Ekonomika a management (6208R062) Marketing a obchod P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
Blok předmětů bez studijního plánu - EKF - P - cs 2020/2021 prezenční čeština volitelný odborný EKF - Ekonomická fakulta stu. blok