151-0330/01 – Forecasting Methods Application in Economics (INECON)

Gurantor departmentDepartment of Mathematical Methods in EconomicsCredits3
Subject guarantorprof. Ing. Jana Hančlová, CSc.Subject version guarantorprof. Ing. Jana Hančlová, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
YearSemestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2004/2005Year of cancellation2010/2011
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesFollow-up Master, Bachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
CER417 Ing. Josef Černý
FRI02 doc. Ing. Václav Friedrich, Ph.D.
HAN60 prof. Ing. Jana Hančlová, CSc.
KUB33 Mgr. Aleš Kubíček
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit 1+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

The goal is to: - Be able to describe and apply the process of analyzing economic time series, - Understand the process of modeling the behavior of economic system based on regression analysis, - Select and use appropriate methods and options to the formulation, estimation, prediction and verification of modeled systems - Explain the context of the theoretical behavior of economic systems modeled with empirical results and make appropriate modifications and corrections model - Use the estimated regression models for prediction and forecasting success.

Teaching methods

Lectures
Individual consultations
Tutorials

Summary

First Analysis of economic time series (the basic characteristics, graphical time series analysis, time series transformation, decomposition of time series) Second Multivariate (non) linear regression models (model formulation, estimation model suitable method, model specification, assumptions, methods of application) Third Verification of the estimated regression model (statistical verification, econometric verification (problem of autocorrelation, heteroscedasticity, multicollinearity), economic verification). 4th Prediction (prediction typology, point and interval prediction, prediction of ex-post and ex ante forecasting accuracy rate). 5th Testing normality rezidudí (graphics tests, sophisticated tests).

Compulsory literature:

1. ARLT Josef, ARTLOVÁ Markéta, RUBLÍKOVÁ Eva. Analýza ekonomických časových řad s příklady. Praha: VŠE, 2002. ISBN 0-245-0307-7. 2. Centrum výuky SPSS. SPSS Base16.0 (Datový soubor a práce s výstupy, Statistické procedu-ry, Grafika). Praha: SPSS CR, 2008. Elektronická verze pro studenty v Moodle. 3. HINDLS, Richard, HRONOVÁ, Stanislava, SEGER, Jan, FISCHER, Jakub. Statistika pro ekonomy. 8. vyd. Praha: PROFESSIONAL PUBLISHING, 2007. 417 s. ISBN 978-80-86946-43-6. 4. HUŠEK Roman. Ekonometrická analýza. Praha: VŠE, 2007, ISBN 978-80-245-1300-3. 5. Podkladové materiály ke studiu budou v rámci institutu Inovace vzdělávání na odkazu: http://moodle.vsb.cz/vyuka Student po nalogování do systému získá přístup ke studijním materiálům. Klíč: AMPE910_C?, kde ? je identifikace cvičícího, která bude sdělena na prvním cvičení. 6. RUBLÍKOVÁ, Eva. Anaolýza časových radov. 1. vyd. Bratislava: Iura Edition, 2007. 207. S. ISBN 978-80-8078-139-2. 7. VINCÚR Pavol, ZAJAC Štefan a kol. Úvod do prognostiky. Bratislava: SPRINT-vfra, 2007. ISBN 978-80-89085-85-9.

Recommended literature:

......................................................................

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

Vypracování korespondenčního úkolu KÚ1 a zápočtového projektu ve skupině 2-3 studenti na obecné téma „Predikce prostřednictvím vícerozměrného regresního modelu“. Předložený projekt budou všichni autoři projektu obhajovat ve stejný termín a budou prokazovat, že tomu, co dělali v modelu rozumí. Název projektu bude mít konkrétní a bude v souladu s obsahem projektu. Termíny a hodnocení činnosti: - korespondenční úkol KÚ1 – nejpozději odevzdán v Moodle do 12.3.2009 (23:55) u prv-ního studenta dle seznamu autorů projektu. Struktura KÚ1 je v souladu s body 1-4 u zá-počtového projektu tj. lze maximálně získat 28 bodů. Požadavky na výchozí model v KÚ 1: alespoň 3-4 nezávislé proměnné na počátku, minimální hodnota R2 větší než 0,5; statis-ticky významné parametry; ekonomická významnost parametrů, minimálně 30 pozorován, data i 2. pololetí 2009. - zápočtový projekt (maximálně 75 bodů ) – odevzdat v tištěné podobě cvičícímu (pou-ze ve Wordu) a zároveň elektronicky zazipované soubory v Moodlu u prvního studenta v seznamu autorů – vše do 16.5.2009 (23:55). - aktivní přístup na cvičeních – hodnotí se průběžně – max 10 bodů ( bude zohledněno i při vyplnění dotazníku k hodnocení výuky). Soubory vkládané do Moodlu budou pojmenovány dle příjmení autorů projektu. Celkové je možné získat maximálně 85 bodů, na zápočet je minimální úroveň 45 bodů. Odevzdání KÚ1 po termínu = stržení 10 bodů, odevzdání zápočtového projektu po ter-mínu = stržení 10 bodů z hodnocení. Studenti s individuálním studijním plánem a studenti studující v rámci programu ERASMUS v zahraničí se musí nejpozději do 14 dnů po zahájení semestru domluvit s garantem předmětu a vyučujícím na termínech zpracování korespondenčního úkolu a odevzdání zápočtového pro-jektu. Požadovaná struktura zápočtového projektu je uvedena v následující příloze „Minimální po-žadavky na strukturu a obsah projektu“.

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1.Jednorozměrné časové řady 2.Vícerozměrné regresní modely 3.Statistická verifikace odhadnutých regresních modelů 4.Ekonometrická verifikace odhadnutých regresních modelů 5.Predikce Cvičení volně navazují na přednášky a dají se i dle potřeb studentů přizpůsobovat jejich požadavkům.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester, validity until: 2009/2010 Winter semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation Credit 85 (85) 0
        Project Project 85  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2010/2011 (B6209) Systems Engineering and Informatics (6209R001) Applied Informatics (00) Applied Informatics P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2010/2011 (B6208) Economics and Management (6208R037) Management (00) Management P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2009/2010 (N6202) Economic Policy and Administration (6202T027) National Economy (00) National Economy P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2009/2010 (B6208) Economics and Management (6208R037) Management (00) Management P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2009/2010 (B6208) Economics and Management (6208R011) Economics and Law in Business P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2009/2010 (N6202) Economic Policy and Administration (6202T010) Finance (00) Finance P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2009/2010 (B6209) Systems Engineering and Informatics (6209R001) Applied Informatics (00) Applied Informatics P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2009/2010 (B6209) Systems Engineering and Informatics (6209R001) Applied Informatics (01) Applied Infomatics P Czech Valašské Meziříčí 2 Compulsory study plan
2009/2010 (B6208) Economics and Management (6208R062) Marketing and Business (01) Marketing and Business P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2008/2009 (N6202) Economic Policy and Administration (6202T010) Finance (00) Finance P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2008/2009 (B6209) Systems Engineering and Informatics (6209R001) Applied Informatics (00) Applied Informatics P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2008/2009 (B6208) Economics and Management (6208R037) Management (00) Management P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2008/2009 (B6208) Economics and Management (6208R062) Marketing and Business (01) Marketing and Business P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2008/2009 (N6202) Economic Policy and Administration (6202T027) National Economy (00) National Economy P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2008/2009 (B6209) Systems Engineering and Informatics (6209R001) Applied Informatics (01) Applied Infomatics P Czech Valašské Meziříčí 2 Compulsory study plan
2008/2009 (B6208) Economics and Management (6208R011) Economics and Law in Business P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (N6202) Economic Policy and Administration (6202T027) National Economy (00) National Economy P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (N6202) Economic Policy and Administration (6202T010) Finance (00) Finance P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (B6208) Economics and Management (6208R062) Marketing and Business (01) Marketing and Business P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (N6202) Economic Policy and Administration (6202T010) Finance (00) Finance P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (B6208) Economics and Management (6208R062) Marketing and Business (01) Marketing and Business P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (N6202) Economic Policy and Administration (6202T027) National Economy (00) National Economy P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (B6208) Economics and Management (6208R062) Marketing and Business (01) Marketing and Business P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2005/2006 (N6202) Economic Policy and Administration (6202T010) Finance (00) Finance P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2004/2005 (N6202) Economic Policy and Administration (6202T010) Finance (00) Finance P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner