151-0332/01 – Pravděpodobnost a statistika ()

Garantující katedraKatedra matematických metod v ekonomiceKredity10
Garant předmětuFiktivní UživatelGarant verze předmětuRNDr. Matěj Turčan, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2004/2005Rok zrušení2006/2007
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
TUR30 RNDr. Matěj Turčan, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

Předmět představuje vstupní kurs do problematiky pravděpodobnosti a statistiky. Poskytuje základy k dovednosti popisovat náhodné procesy v ekonomii pomocí náhodných proměnných a náhodných vektorů. Seznamuje se základy deskriptivní statistiky, statistické indukce, regresní analýzy, korelační analýzy a analýzy časových řad pro statistická data jedno i vícerozměrná. Poskytuje návod jak provádět statistická šetření a na jejich základě vyslovovat závěry o celé populaci. Tyto postupy jsou základem mnoha technik používaných v ekonomice (rozhodování, plánování výroby, průzkum trhu, kontrola jakosti, prognostika, personální politika apod.).

Povinná literatura:

1. Hradecký, P. - Madryová, A. - Turčan, M.: Pravděpodobnost. Ostrava, VŠB - TU, 1998. ISBN 80-7078-442-3. 2. Turčan, M. - Hradecký, P. - Madryová, A. - Harbichová, I. - Holčapek, M.: Statistika. Ostrava, VŠB - TU, 2002. ISBN 80-248-0131-0. 3. Doležalová, J. - Pavelka, L.: Pravděpodobnost a statistika. Ostrava, VŠB, 1993. 4. Cyhelský, L. - Kahounová, J. - Hindls, R.: Elementární statistická analýza. Praha, Management Press, 1996. ISBN 80-85943-18-2. 5. Seger, J. - Hindls, R. - Hronová, S.: Statistika v hospodářství. Praha, ETC Publishing, 1998. ISBN 80-86006-56-5. 6. Wonnacot, T. H., Wonnacot, R. J.: Statistika pro obchod a hospodářství. Victoria Publishing, Praha 1993 7. Anděl, J.: Matematická statistika. Praha/Bratislava, SNTL/Alfa, 1978

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Zimní semestr (rozsah 2+2): 1. Jevová algebra - základní pojmy (pokus, jev, relace a operace s jevy, zákony pro operace s jevy, systémy jevů). 2. Jevová algebra - dokončení (rozklad, jevové pole). Pravděpodobnost jevu - axiomatické zavedení, vlastnosti, definice. 3. Pravděpodobnost a operace s jevy (podmíněná pravděpodobnost, nezávislost jevů). 4. Bernoulliho posloupnost. Úplná pravděpodobnost a Bayesův vzorec. 5. Náhodná proměnná - definice, typy, zákon rozložení pravděpodobnosti (ZRP). Disktrétní náhodná proměnná (DNP) a popis jejího ZRP. 6. Typy rozložení DNP - binomické, hypergeometrické, geometrické, Poissonovo,... Aproximace binomického rozložení. 7. Spojitá náhodná proměnná (SNP) a popis jejího ZRP. Typy rozložení SNP - rovnoměrné, exponenciální,... 8. Normální rozložení SNP. Speciální (výběrová) rozložení (Pearsonovo, Studentovo, Fisher-Snedecorovo) 9. Charakteristiky rozložení náhodné proměnné. Klasifikace podle způsobu výpočtu a podle významu. 10. Dokončení charakteristik. Momentová vytvořující funkce. Přehled charakteristik základních typů rozložení. 11. Náhodný vektor (NV) - definice, zákon rozložení pravděpodobnosti, simultánní distribuční a frekvenční funkce, marginální a podmíněná rozložení složek, nezávislost složek. 12. Charakteristiky NV. 13. Korelační nůžky. Limitní věty: Čebyševova nerovnost, Zákon velkých čísel (Čebyševův a Bernoulliho), Lindeberg-Lévyho znění centrální limitní věty. 14. Typy statistických proměnných. Popis statistického souboru s jedním argumentem. Letní semestr (rozsah 2+2): 1. Empirické charakteristiky statistického souboru s jedním argumentem. 2. Rozdělení do tříd. Průzkumová analýza dat - krabička s vousy lodyha s listy. 3. Základní soubor, náhodný výběr, výběrové statistiky. 4. Bodové a intervalové odhady. 5. Podstata a postup testování hypotéz. Jednovýběrové parametrické testy. 6. Dvouvýběrové parametrické testy. Neparametrické testy. 7. Statistický soubor se dvěma argumenty. 8. Statistický soubor se dvěma argumenty s četnostní maticí. 9. Měření závislosti kvalitativních znaků 10. Analýza rozptylu. 11. Regresní a korelační analýza. Jednoduchá lineární regrese. Index korelace a index determinace. 12. Jednoduchá nelineární regrese. Vícenásobná regrese (lineární i nelineární). 13. Analýza časových řad. 14. Charakteristiky časových řad.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 45 (45) 0
                Projekt Projekt 15  0
                Písemka Písemka 30  0
        Zkouška Zkouška 55 (55) 0
                Písemná zkouška Písemná zkouška 40  0
                Ústní zkouška Ústní zkouška 15  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2005/2006 (M6209) Systémové inženýrství a informatika (6209T025) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2004/2005 (M6209) Systémové inženýrství a informatika (6209T025) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2004/2005 (M6209) Systémové inženýrství a informatika (6201T004) Ekonomie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku