151-0336/01 – Statistics B (Stat B-bak)

Gurantor departmentDepartment of Mathematical Methods in EconomicsCredits4
Subject guarantorRNDr. Pavel Hradecký, Ph.D.Subject version guarantorRNDr. Pavel Hradecký, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduate
Study languageCzech
Year of introduction2008/2009Year of cancellation2010/2011
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
KUB33 Mgr. Aleš Kubíček
MAD30 RNDr. Anna Madryová, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Statistika je na ekonomických fakultách vysokých škol nedílnou součástí studia a také nezbytný prostředek ke studiu odborných předmětů. Cílem předmětu je naučit studenty nejenom základní poznatky statistiky, postupy a metody, ale rovněž prohlubovat jejich logické myšlení. Studenti by se měli naučit analyzovat problém, odlišovat nepodstatné od podstatného, navrhovat postup řešení, kontrolovat jednotlivé kroky řešení, zobecňovat vytvořené závěry, vyhodnocovat správnost výsledků vzhledem k zadaným podmínkám, aplikovat úlohy na řešení ekonomických problémů, pochopit, že zvládnutí statistických metod je nutné pro každého absolventa ekonomické fakulty.

Teaching methods

Lectures
Tutorials
Project work
Other activities

Summary

Předmět navazuje na znalosti z oblasti statistiky a pravděpodobnosti získané v předcházejícím bakalářském studiu. Student se seznámí se soustavou ekonomických ukazatelů používaných v České republice a EU, naučí se zpracovávat statistická data prostředky popisné statistiky i používat metody statistické indukce (statistické odhady, testy), které jsou základem mnoha technik používaných v oblasti ekonomiky a podnikání (průzkum trhu, plánování výroby, kontrola jakosti, manažerské rozhodování a prognostika, personální politika apod.). Při práci se předpokládá využívání tabulkového kalkulátoru a vybraného statistického softwaru.

Compulsory literature:

Recommended literature:

Hindls,R. – Hronová,S. – Seger,J. Statistika pro ekonomy. Praha: VŠE, 2002. ISBN 80-86419-30-4. Friedrich,V. Statistika 1: Vysokoškolská učebnice pro distanční studium. Plzeň: Vydavatelství ZČU, 2002.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

2 písemky během semestru a vypracování projektu.

E-learning

Ne.

Další požadavky na studenta

Nejsou.

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Osnova předmětu: 1. Základní soubor a náhodný výběr Úkoly statistiky v ekonomické praxi, zákon o státní statistické službě. Statistické ukazatele. Druhy statistických šetření, prostý náhodný výběr. Základní a výběrový statistický soubor. Výběrové charakteristiky. 2. Bodové a intervalové odhady Bodový odhad a jeho vlastnosti. Intervalový odhad, konfidenční interval. Odhad průměru v základním souboru. Určení rozsahu výběru. Odhad rozptylu základního souboru. Odhad relativní četnosti. 3. Testování hypotéz – jednovýběrové testy Základní pojmy z testování hypotéz – hypotéza, chyba I. a II. druhu, kritický obor, významnost testu. Testy hypotéz o střední hodnotě. Testy hypotéz o relativní četnosti. Testy hypotéz o rozptylu. Testy hypotéz o parametru exponenciálního rozdělení. 4. Testy hypotéz – dvouvýběrové a neparametrické testy Testy hypotéz o shodě dvou středních hodnot. Párový test shody středních hodnot. Test hypotézy o shodě dvou rozptylů. Některé neparametrické testy – Pearsonuv-test dobré shody, Wilcoxonův test, Mann – Whitneyův test. 5. Měření závislosti kvalitativních znaků Kontingenční tabulka, Pearsonuv-test nezávislosti. Testy nezávislosti ve čtyřpolní tabulce. Mc Namarův test významnosti změn. Měření asociace a kontingence. 6. Analýza rozptylu ANOVA Princip analýzy rozptylu, plánování experimentu. Experimenty s jedním faktorem. Následná analýza. Experimenty s dvěma faktory, interakce a nezávislost faktorů. Analýza rozptylu kvalitativních znaků. 7. Jednoduchá lineární regrese a korelace Jednoduchý lineární regresní model, metoda nejmenších čtverců. Odhady parametrů regresní funkce. Odhady hodnot vysvětlované proměnné - podmíněné střední hodnoty, individuální hodnoty. Analýza reziduí, testování regresního modelu. Korelace, testování korelačního koeficientu. 8. Vícenásobná lineární regrese a korelace Vícenásobný lineární regresní model, maticový zápis. Odhady parametrů regresního modelu. Odhady hodnot vysvětlované proměnné. Volba nejlepší podmnožiny vysvětlujících proměnných. Analýza reziduí, testování regresního modelu. Problémy vícerozměrných regresních modelů - multikolinearita. Vícenásobná korelace, testování korelačních koeficientů. 9. Nelineární regrese, modely závislosti v ekonomické praxi Nelineární regresní modely, transformace a odhady parametrů. Modifikovaný exponenciální trend. Logistický trend a Gompertzova křivka. Odhad parametrů nelineárních modelů – metoda částečných součtů, metoda vybraných bodů. Numerické metody zpřesňování odhadu. Vybrané modely používané v ekonomické praxi. 10. Analýza časových řad Pojem a druhy časových řad. Základní charakteristiky časových řad. Modely časových řad. Popis trendové složky – lineární trend, kvadratický trend, exponenciální trend. Vyrovnání řady klouzavými průměry. Exponenciální vyrovnání. Míry přesnosti vyrovnání. Předpovědi pomocí časových řad, intervaly předpovědi. 11. Analýza sezónnosti časové řady Sezónní složka časové řady. Modely s konstantní a proporcionální sezónností. Dekompozice řady pomocí tabulky. Dekompozice pomocí alternativních proměnných. Dekompozice pomocí klouzavých průměrů. Test hypotézy o existenci sezónnosti. Analýza náhodné složky časové řady, Durbin – Watsonův test autokorelace. 12. Indexní analýza Indexy a diference jako nástroj analýzy. Jednoduché a složené individuální indexy. Souhrnné indexy. Rozklad indexů – postupný, se zbytkem, logaritmický. 13. Indexy v ekonomické praxi Cenové indexy - druhy cenových indexů. Cenová statistika - index spotřebitelských cen, spotřební koš, revize cenových indexů. Měření inflace - míry inflace, statistická deflace. Analýza směnných relací. Měření produktivity práce, indexy pracnosti a produktivity.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 2011/2012 Winter semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 30 (30) 15
                Project Project 15  5
                Written exam Written test 15  7
        Examination Examination 70 (70) 21
                Written examination Written examination 70  21
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.FormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2010/2011 (B6208) Economics and Management (6208R020) Business Economics (00) Business Economics P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2009/2010 (B6208) Economics and Management (6208R020) Business Economics (00) Business Economics P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2009/2010 (B6208) Economics and Management (6208R020) Business Economics (01) Business Economics P Czech Valašské Meziříčí 2 Compulsory study plan
2008/2009 (B6208) Economics and Management (6208R020) Business Economics (00) Business Economics P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2008/2009 (B6208) Economics and Management (6208R020) Business Economics (01) Business Economics P Czech Valašské Meziříčí 2 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner