151-0401/03 – Mathematics B (MBKS)

Gurantor departmentDepartment of Mathematical Methods in EconomicsCredits4
Subject guarantorMgr. Marian Genčev, Ph.D.Subject version guarantorRNDr. Simona Pulcerová, Ph.D., MBA
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year1Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2006/2007Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
HRU61 RNDr. Jana Hrubá, Ph.D.
SOB33 RNDr. Simona Pulcerová, Ph.D., MBA
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Part-time Credit and Examination 6+8

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Knowledge, comprehension The student will be able to... - solve the systems of linear equations by using the Gaussian elimination and Cramer's rule, - control basic terminology and related applications in economics, - write the systems of linear equations with the help of the matrix notation - explain the concept of the primitive function and the indefinite integral, - explain and to control the basic rules, formulas and techniques of integration - define and to calculate the definite integral with the help of the Newton-Leibniz formula, - explain the validity of the geometric application (quadrature only), - present at least one application of the definite integral in economics - define the real function of two real variables, - give examples of basic functions of two variables (especially the constant, linear and Cobb-Douglass function), - give examples of using the functions of two variables in economics, - find the domain of the functions of two variables and its graphical visualization, - find the level curves of basic functions of two variables and to know the economic interpretation, - explain the concept of the homogenous functions of order 's' and to present the geometric and economic interpretation - define and to calculate the partial derivatives with the help of rules and formulas, - define the local extremes of functions of two variables, - interpret the local extremes in economics, - apply the partial derivatives for determining the existence and the nature of local extremes, - discuss the existence and nature of local extremes by means of their definition, - find the constrained extremes (the method of substitution, Lagrange's multiplier) - determine the type of a basic ordinary first-order differential equation, - solve basic types of first-order differential equations with the help of the direct integration, the constant variation and with the method of undetermined coefficients, - solve the basic second-order linear differential equations with the constant coefficients and with the special right-hand side by means of the method of undetermined coefficients, - outline at least one basic interpretation of the first- and second-order differential equations in economics - control and to explain the basic rules and formulas of the difference calculus, - explain the connection of the first- and second-order difference sign in connection with monotonicity and its dynamics, - determine the monotonicity of sequences with the help of the first- and second-order difference, - know the relationship between the summation and difference, - define the first- and second-order linear difference equations, - explain the existence of general first- and second-order linear difference equations with constant coefficients, - solve the first- and second-order linear difference equations with constant coefficients and with the special right-hand side, - find the closed form of basic finite sums with the help of the first-order linear difference equations, - present basic applications of difference equations in economics

Teaching methods

Lectures
Individual consultations
Tutorials

Summary

Aims of the subject are... - to get acquainted with further basic concepts of caluclus, - to develop the logical thinking and argumentation skills, - to point out the basic application context of mathematics and economics.

Compulsory literature:

Larson R., Falvo C.D.: Elementary Linear Algebra. Houghton Mifflin, Boston, New York (2008) Tan T.S.: Calculus: Multivariable Calculus. Brooks/Cole Cengage Learning, Belmont (2010) Hoy M., Livernois J., McKenna Ch., Rees R., Stengos T.: Mathematics for Economics. MIT Press, London (2011)

Recommended literature:

Šalounová D., Poloučková A.: Úvod do lineární algebry. VŠB-TU, Ostrava (2002) Genčev M.: Cvičebnice ke kurzu Matematika A. SOT, Ostrava (2013) Moučka J., Rádl P.: Matematika pro studenty ekonomie. Grada, Praha (2010) Tan T.S.: Calculus: Early Transcendentals. Brooks/Cole Cengage Learning, Belmont (2011)

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

Studenti mají ke každému učivu test, mohou si tak sami ověřit, zda probranému učivu porozuměli či nikoliv. Také mají vzor závěrečné písemné zkoušky, kde si mohou opět vyzkoušet, zda by u zkoušky uspěli či nikoliv.

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject codeAbbreviationTitleRequirement
151-0400 MatKomb Mathematics A Compulsory

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Témata výkladu zpracovaných v podobě multimediálních studijních opor: 1. Neurčitý integrál – definice a vlastnosti, základní vzorce, pravidla integrování, metody integrace: substituční metoda, metoda per partes, integrace racionální lomené funkce, rozklad na parciální zlomky, integrace některých iracionálních funkcí, integrace některých goniometrických funkcí. 2. Určitý integrál – motivace a jeho zavedení, definice a vlastnosti, Newton- Leibnizova formule, obsah rovinného obrazce, nevlastní integrál. 3. Funkce dvou proměnných – úvod a základní pojmy, definiční obor, obor hodnot, graf, parciální derivace prvního řádu, parciální derivace vyšších řádů, extrémy funkce dvou proměnných: lokální extrémy, vázané extrémy. 4. Obyčejné diferenciální rovnice 1. řádu – úvod a základní pojmy, obecné řešení, partikulární řešení, separovatelná diferenciální rovnice, homogenní diferenciální rovnice, lineární diferenciální rovnice homogenní a nehomogenní (metoda variace konstanty).

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2009/2010 (B6202) Economic Policy and Administration K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2009/2010 (B6202) Economic Policy and Administration K Czech Šumperk 1 Compulsory study plan
2008/2009 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R055) Public Economics and Administration (02) Public Economics and Administration K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2008/2009 (B6202) Economic Policy and Administration K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2008/2009 (B6202) Economic Policy and Administration (6210R004) European Integration (02) European Integration K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2008/2009 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R055) Public Economics and Administration (01) Public Economics and Administration K Czech Šumperk 1 Compulsory study plan
2008/2009 (B6202) Economic Policy and Administration K Czech Šumperk 1 Compulsory study plan
2007/2008 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R055) Public Economics and Administration (02) Public Economics and Administration K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2007/2008 (B6202) Economic Policy and Administration (6210R004) European Integration (02) European Integration K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2007/2008 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R055) Public Economics and Administration (01) Public Economics and Administration K Czech Šumperk 1 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner