151-0426/01 – Decision-Making Methods in Public Economy (MRR_Vd)

Gurantor departmentDepartment of Mathematical Methods in EconomicsCredits3
Subject guarantordoc. Ing. Václav Friedrich, Ph.D.Subject version guarantordoc. Ing. Václav Friedrich, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year3Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2008/2009Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesBachelor, Follow-up Master, Master
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
FRI02 doc. Ing. Václav Friedrich, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Part-time Credit 6+6

Subject aims expressed by acquired skills and competences

• To obtain knowledge of basic methods of management and decision making in the economy. • To get acquainted with the selected decision methods in certainty, risk and uncertainty and the foundations of game theory. • To understand and be able to describe the solution of selected economic problems using basic methods of decision making and management. • To have ability to solve problems of decision making using MS Excel spreadsheet tools.

Teaching methods

Summary

Rozhodování představuje jednu ze základních manažerských aktivit, jejíž kvalita do značné míry ovlivňuje efektivnost i výsledky návazných ekonomických činností. V předmětu Metody řízení a rozhodování v ekonomice student využije poznatky získané v exaktních (matematika, statistika, operační výzkum), teoretických (mikro a makroekonomie) i odborných ekonomických předmětech (marketing, management, podniková ekonomika, atp.) a naučí se s jejich pomocí řešit různé úlohy z oblasti řízení a rozhodování. Pozornost je věnována především těm řídícím a rozhodovacím metodám, které lze využít v oblasti ekonomiky národního hospodářství, ale i veřejné správy, tj. státní správy a samosprávy. Důraz je přitom kladen na použití uvedených metod v ekonomické praxi.

Compulsory literature:

• FRIEDRICH, Václav – HRBÁČ, Lubomír: Studijní opory k předmětu Metody řízení a rozhodování v ekonomice. Moodle na EkF-VŠB TU Ostrava, 2009. • FOTR, Jiří - DĚDINA, Jiří - HRŮZOVÁ, Helena: Manažerské rozhodování. 2. aktualiz. vyd. Ekopress, Praha 2000. 229 stran. ISBN 80-86119-20-3. • HRŮZOVÁ, H. - RICHTER, J. - ŠVECOVÁ, L.: Manažerské rozhodování (cvičebnice s řešenými příklady). 1. vydání VŠE, Praha 2001. 186 stran. ISBN 80-245-0211-9. POŽADOVANÝ SOFTWARE Microsoft Excel (nebo Open Office Calc)

Recommended literature:

• BERKA, Petr: Inteligentní systémy. Oeconomica, Praha 2008. 172 stran. ISBN 978-80-245-1436-9. • FIALA, Petr: Modely a metody rozhodování. Oeconomica, Praha 2008. 292 stran. ISBN 978-80-245-1345-4. • FOTR, Jiří - HRŮZOVÁ, Helena: Případové studie manažerského rozhodování a manažerské hry VŠE, Praha 1996. 135 stran. ISBN 80-7079-559-X. • VEBER, Jaromír a kol.: Management. Základy, prosperita, globalizace. 1. vyd. Management Press, Praha 2000. 700 stran, str. 314-689. ISBN 80-7261-029-0. • FOTR, Jiří: Podnikatelský plán a investiční rozhodování. 2. vyd. Grada, Praha 1999. 214 stran. ISBN 80-7169-812-1.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

Zápočet uděluje cvičící učitel. Problémy s udělením zápočtu student řeší s garantem předmětu, případně s vedoucím katedry. K získání zápočtu je třeba splnit následující požadavky: a) splnění souhrnného testu - student musí získat alespoň 20 bodů (z max. 40 bodů) b) splnění autotestu – lze získat až 20 bodů, předepsané minimum je 10 bodů c) student se může zúčastnit aktivity v doporučené části a může získat až 25 bodů celkem: - za esej může získat až 20 bodů - za vyplnění závěrečného dotazníku 5 bodů Celkově musí student získat minimálně 43 bodů ze všech aktivit (z max. 85 bodů). Pokud na konci semestru student nezíská požadovaných 43 bodů, bude tuto situaci řešit se svým cvičícím pedagogem, který určí, které úkoly bude muset vykonat znovu nebo opravovat.

E-learning

Elearningový kurz předmětu je umístěn na CMS Moodle: http://moodle.vsb.cz/vyuka.

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Podmínky předmětu pro prezenční a kombinované studium jsou srovnatelné. V kombinovaném studiu řeší studenti stejné zápočtové úkoly a za stejných podmínek jako v prezenčním studiu. TÉMATA SAMOSTUDIA: 1. Základní pojmy z teorie rozhodování rozhodovací procesy a problémy, modely rozhodování, klasifikace rozhodovacích procesů a modelů, struktura a prvky rozhodovacích modelů, informace v rozhodování 2. Analýza rozhodovacího problému analýza a formulace rozhodovacích problémů, influenční diagramy, kognitivní mapy, šestislovný graf, Paretův diagram, kauzální diagnóza, analýza silového pole 3. Metody skupinového rozhodování míra participace při rozhodování, styly rozhodování, skupinové rozhodování a jeho vlastnosti, brainstorming, metoda Delphi, model Vrooma – Yettona pro výběr rozhodovacího stylu 4. Metody společenského a expertního výběru volební systémy, volební hry a tvorba koalic, funkce společenského výběru, expertní výběr, kompromisní rozhodování, metoda AHP pro expertní výběr 5. Metody rozhodování za rizika a nejistoty rozhodovací matice, rozhodování při neurčitosti, rozhodování při riziku, Bayesovská analýza rizika, víceetapové rozhodovací procesy, bayesovské rozhodovací stromy, riziko a funkce utility 6. Vícekriteriální modely rozhodování vícekriteriální hodnocení variant, výběr a stanovení vah kritérií, tvorba variant, stanovení důsledků a hodnocení variant 7. Metody rozhodování na bázi teorie her maticové hry, antagonistické hry, Nashovo optimum – princip minimaxu, hodnota hry, čisté a smíšené strategie, princip dominování, neantagonistické hry, kooperativní a nekooperativní hry OSNOVA TUTORIÁLŮ: 1. tutoriál Základní pojmy z teorie rozhodování. Analýza rozhodovacího problému. Metody skupinového rozhodování. Metody společenského a expertního výběru. 2. tutoriál Metody rozhodování za rizika a nejistoty. Vícekriteriální modely rozhodování. Metody rozhodování na bázi teorie her. 3. tutoriál Praktikum vybraných rozhodovacích metod v prostředí MS Excel.

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation Credit 85 (85) 0 3
        Project Other task type 85  43 2
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2009/2010 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R055) Public Economics and Administration (01) Public Economics and Administration K Czech Šumperk 2 Choice-compulsory study plan
2009/2010 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R055) Public Economics and Administration (01) Public Economics and Administration K Czech Šumperk 3 Choice-compulsory study plan
2009/2010 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R055) Public Economics and Administration (02) Public Economics and Administration K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2009/2010 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R055) Public Economics and Administration (02) Public Economics and Administration K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2008/2009 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R055) Public Economics and Administration (01) Public Economics and Administration K Czech Šumperk 2 Choice-compulsory study plan
2008/2009 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R055) Public Economics and Administration (02) Public Economics and Administration K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction2009/2010 Winter