151-0472/01 – Correlation and Regression Analysis (KRA)

Gurantor departmentDepartment of Mathematical Methods in EconomicsCredits4
Subject guarantorprof. Ing. Jana Hančlová, CSc.Subject version guarantorprof. Ing. Jana Hančlová, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year1Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2010/2011Year of cancellation2012/2013
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesFollow-up Master, Bachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
HAN60 prof. Ing. Jana Hančlová, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Part-time Credit 4+8

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Cílem předmětu je: - umět zkoumat závislost mezi veličinami, - pochopit proces modelování chování ekonomických systému na základě regresní analýzy, - zvolit a využít vhodné metody k formulaci, odhadování, verifikaci i predikci modelovaných systémů, - vysvětlit souvislosti chování teoretických ekonomických systémů s modelovanými empirickými výsledky a provádět odpovídající modifikace a korekce modelu, - využít odhadnuté regresní modely k predikci a stanovení úspěšnosti předvídání, - naučit se používat softwarový produkt SPSS pro regresní a korelační analýzu.

Teaching methods

Lectures
Tutorials
Other activities

Summary

1. Pearsonův korelační koeficient - vlastnosti, korelace a kovariance, korelace a kauzalita. 2. Pořadové koeficienty korelace, korelace pro dichotomické proměnné, testy hypotéz o významnosti koeficientu, testy rovnosti dvou koeficientů. 3. Korelační matice, parciální korelace a její význam. 4. Korelace a lineární regresní rovnice (přímka), vlastnosti jednoduché lineární regrese, princip metody nejmenších čtverců. 5. Testy hypotéz a odhad parametrů regresní přímky, koeficient determinace, rezidua a jejich analýza. 6. Nelineární regrese a možnosti transformace na lineární regresní model. 7. Predikce regresní rovnicí. 8. Model vícenásobné lineární regrese, význam regresních koeficientů, testování významnosti regresních koeficientů.

Compulsory literature:

• Hindls, R. - Hronová, S. - Seger, J. - Fisher, J. Statistika pro ekonomy. 8. vyd. Praha: Professional Publishing, 2007. 417 s. ISBN 978-80-86946-43-6. • Hušek, R. Ekonometrická analýza. 1. vydání. Praha: VŠE, 2007. ISBN 978-80-245-1300-3. • Lukáčiková, A., Lukáčik, M. Ekonometrické modelovanie s aplikáciami. BRATISLAVA: EKONÓM, 2008. ISBN-978-80-225-2614-2.

Recommended literature:

• Gujarati, D. N.: Basic Econometrics, 4. Ed., Mc Graw-Hill, Singapore, 2003. ISBN 0-07-233542-4. • Marek, L. Statistika v SPSS – časové řady. Praha: VŠE, 1995, ISBN 80-7079-642-1.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

1. Zpracování a odevzdání domácího úkolu. 2. Úspěšné absolvování průběžného testu1. 3. Úspěšné absolvování závěrečného testu2. Termíny odevzdání domácího úkolu a termíny testu1 a testu2 jsou dány časovým rozpisem předmětu. Každý test je možné jednou opakovta. Podmínkou úspěšného absolvování je získání minimálně poloviny možných bodů z každého testu a úkolu.

E-learning

http://moodle.vsb.cz/

Other requirements

**********************************************************

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

**********************************************************

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 2010/2011 Winter semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation Credit 85 (18) 85 2
        Test_1 Written test 9  5 2
        Test_2 Other task type 9  5 2
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2010/2011 (N6208) Economics and Management (6208T020) Business Economics (02) Business Economics K Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.