152-0300/19 – Podniková ekonomika A (PE-A)

Garantující katedraKatedra podnikohospodářskáKredity5
Garant předmětudoc. Dr. Ing. Pavel BlecharzGarant verze předmětuDr.Ing. Zuzana Čvančarová
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2007/2008Rok zrušení2010/2011
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
C1V30 Dr.Ing. Zuzana Čvančarová
GAB0001 Ing. Lenka Gabrielová
HUJ30 Ing. Adéla Hujdusová, Ph.D.
HUM10 Ing. Vlasta Humlová, Ph.D.
NYT31 RNDr. Igor Nytra
PES0001 Anonymizovaná Osoba
SPA100 Petr Spáčil
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Jde o průřezový předmět, který studentům poskytuje základní teoretické znalosti o podnikové ekonomice. Studenti v tomto předmětu získávají poznatky o založení, vzniku, fungování a zániku podniku. Studenti se rovněž průřezově seznamují s jednotlivými podnikovými činnostmi. Ve výkladu je podtržen ekonomický aspekt dané problematiky a silný důraz je kladen na to, aby si studenti osvojili odbornou terminologii. Získané znalosti si studenti dále prohlubují ve speciálních předmětech v následujících ročnících.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Jde o průřezový předmět, který studentům poskytuje základní teoretické znalosti o podnikové ekonomice. Studenti v tomto předmětu získávají poznatky o založení, vzniku, fungování a zániku podniku. Studenti se rovněž průřezově seznamují s jednotlivými podnikovými činnostmi. Ve výkladu je podtržen ekonomický aspekt dané problematiky a silný důraz je kladen na to, aby si studenti osvojili odbornou terminologii. Získané znalosti si studenti dále prohlubují ve speciálních předmětech v následujících ročnících.

Povinná literatura:

1. SYNEK, Miloslav a Eva KISLINGEROVÁ. Podniková ekonomika. 6., přeprac. a dopl. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2015. Beckovy ekonomické učebnice. ISBN 978-80-7400-274-8. KAŠÍK Josef a kol. Základy podnikové ekonomiky. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, 2013.ISBN 978-80-248-3163-3.

Doporučená literatura:

VOCHOZKA,M., MULAČ, P. a kol. Podniková ekonomika. Praha: Grada, 2012. ISBN: 978-80-247-4372-1. Dluhošová, D. et al. Finanční řízení a rozhodování podniku.3. upravené vydání. Praha: Ekopress, 2011. ISBN 978-80-86929-68-2.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Podniková ekonomika jako vědní disciplína, výklad základních pojmů 2. Systémové pojetí podniku 3. Podnikatelské prostředí 4. Typologie podniků a organizací 5. Životní cyklus podniku 6. Majetková a kapitálová výstavba podniku 7. Efektivnost podniku- výnosy, náklady, HV 8. Finanční řízení podniku 9. Organizace a řízení podniku 10. Marketingové procesy 11. Výrobní procesy v podniku 12. Personální procesy v podniku 13. Diagnostika a terapeutika podniku 14. Krizové řízení v podniku

Podmínky absolvování předmětu

Podmínky absolvování jsou definovány pouze pro konkrétní verzi předmětu a formu studia

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.