152-0302/02 – Logistika A (LOG A)

Garantující katedraKatedra podnikohospodářskáKredity
Garant předmětudoc. Ing. Pavla Macurová, CSc.Garant verze předmětuFiktivní Uživatel
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2006/2007Rok zrušení2006/2007
Určeno pro fakultyUrčeno pro typy studia

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Absolvováním předmětu Logistika A studenti: 1) získají teoretické poznatky týkající se zaměření logistiky, jejích cílů a základních úloh, 2) pochopí a budou schopni vysvětlit vlivy, které působí na průběh toků v čase a na náklady toků, dále budou schopni vysvětlit způsoby stanovení velikosti dávek, postup plánování činností v čase, způsoby analýzy zásob a doplňování zásob, také základní postupy uplatňované ve skladování a distribuci, 3) budou schopni aplikovat metody pro stanovení velikosti dávek, velikosti kapacit, pro plánování průběžné doby a rozvrhování úkolů, vybrané metody racionalizace prostorového uspořádání pracovišť, Paretovu analýzu zásob, postup stanovení režimů doplňování zásob, 4) budou schopni analyzovat průběžnou dobu, rozmístění pracovišť, strukturu a pohyb zásob, 5) budou schopni rámcově vymezit vhodné směry zlepšování průběhu toků.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět seznamuje s pojetím, principy, cíli a základními úlohami logistiky. Jsou objasňovány základní postupy při organizování toků a při výpočtech základních logistických veličin.

Povinná literatura:

1.Macurová, P. – Klabusayová, N. – Tvrdoň, L. : Logistika. 2. upravené a doplněné vydání. Ostrava: VŠB-TU, 2018. ISBN 978-80-248-4158-8. 2.MACUROVÁ, Pavla a Naděžda KLABUSAYOVÁ: Praktikum z logistického managementu. VŠB-TU, Ostrava 2002. ISBN 80-248-0104-3.

Doporučená literatura:

1. Emmet, Stuart. Řízení zásob. Jak minimalizovat náklady a maximalizovat hodnotu. 1.vyd. Brno: Computer Press, 2008. 298 s. ISBN 978–80–251–1828–3. 2. Koch, Richard. Pravidlo 80/20. 2. aktualizované vydání. Praha: Management Press, 2008. 243 s. ISBN 978-80-7261-175-1. 3. Novák, R. – Zelený, L. – Pernica, P. – Kolář, P.: Přepravní, zasílatelské a logistické služby: Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2011. ISBN 978-80-7357-735-3. 4. Štůsek, J.: Řízení provozu v logistických řetězcích. Praha: C.H.BECK, 2007. ISBN 978-80-7179-534-6.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Podmínky absolvování předmětu

Podmínky absolvování jsou definovány pouze pro konkrétní verzi předmětu a formu studia

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2006/2007 (B6209) Systémové inženýrství a informatika (6209R001) Aplikovaná informatika (00) Aplikovaná informatika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.