152-0302/09 – Logistika A (LOG A)

Garantující katedraKatedra podnikohospodářskáKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Pavla Macurová, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. Naděžda Klabusayová, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2011/2012Rok zrušení2012/2013
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské, bakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
JUR485 Ing. Karla Jurásková
KLA15 doc. Ing. Naděžda Klabusayová, CSc.
TVR09 Ing. Leo Tvrdoň, Ph.D., ALog.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 2+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Absolvováním předmětu Logistika A studenti: 1) získají teoretické poznatky týkající se zaměření logistiky, jejích cílů a základních úloh, 2) pochopí a budou schopni vysvětlit vlivy, které působí na průběh toků v čase a na náklady toků, dále budou schopni vysvětlit způsoby stanovení velikosti dávek, postup plánování činností v čase, způsoby analýzy zásob a doplňování zásob, také základní postupy uplatňované ve skladování a distribuci, 3) budou schopni aplikovat metody pro stanovení velikosti dávek, velikosti kapacit, pro plánování průběžné doby a rozvrhování úkolů, vybrané metody racionalizace prostorového uspořádání pracovišť, Paretovu analýzu zásob, postup stanovení režimů doplňování zásob, 4) budou schopni analyzovat průběžnou dobu, rozmístění pracovišť, strukturu a pohyb zásob, 5) budou schopni rámcově vymezit vhodné směry zlepšování průběhu toků.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět seznamuje s pojetím, principy, cíli a základními úlohami logistiky. Jsou objasňovány základní postupy při organizování toků a při výpočtech základních logistických veličin.

Povinná literatura:

1.Macurová, P. – Klabusayová, N. – Tvrdoň, L. : Logistika. 2. upravené a doplněné vydání. Ostrava: VŠB-TU, 2018. ISBN 978-80-248-4158-8. 2.MACUROVÁ, Pavla a Naděžda KLABUSAYOVÁ: Praktikum z logistického managementu. VŠB-TU, Ostrava 2002. ISBN 80-248-0104-3.

Doporučená literatura:

1. Emmet, Stuart. Řízení zásob. Jak minimalizovat náklady a maximalizovat hodnotu. 1.vyd. Brno: Computer Press, 2008. 298 s. ISBN 978–80–251–1828–3. 2. Koch, Richard. Pravidlo 80/20. 2. aktualizované vydání. Praha: Management Press, 2008. 243 s. ISBN 978-80-7261-175-1. 3. Novák, R. – Zelený, L. – Pernica, P. – Kolář, P.: Přepravní, zasílatelské a logistické služby: Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2011. ISBN 978-80-7357-735-3. 4. Štůsek, J.: Řízení provozu v logistických řetězcích. Praha: C.H.BECK, 2007. ISBN 978-80-7179-534-6.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

zápočtový 100% test

E-learning

Další požadavky na studenta

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1.Pojetí logistiky, její funkce a cíle. Systémový přístup v logistice, procesy, logistické řetězce a logistické sítě, logistická rozhraní. Vztah technické stránky logistiky a logistického řízení. 2.Úroveň logistických služeb a logistické náklady. Logistické vyvažování. 3.Cíle, principy a hierarchie úloh v logistickém managementu. 4.Typy produktů a procesů, typy výroby, princip tlaku a tahu. 5.Fáze a výstupy předvýrobní přípravy, logistické požadavky na projektování výrobků a procesů, standardizace. 6.Problematika stanovení velikosti dávek. 7.Průběžná doba – pojem, struktura, nástroje jejího zjišťování a analýzy. 8.Kapacita a specializace pracovišť a jejich vliv na logistiku. 9.Úvod do logistiky v zásobování: kategorie a funkce zásob, rychlost pohybu zásob, stanovení objednacích režimů a velikosti dodávek, diferenciace přístupů k doplňování zásob pomocí analýzy ABC. 10.Úvod do plánování a řízení výroby: principy plánování výroby, plánovací podklady, tvorba plánů odvádění a zadávání, kapacitní bilancování, rozvrhování, zásady a nástroje řízení výroby. 11.Problém lokalizace v logistice. Metody pro racionalizaci prostorového uspořádání. 12.Úvod do logistiky v distribuci: základní úlohy v distribuční logistice, sdružování, rozdružování a kompletace, úloha poskytovatelů logistických služeb, srovnání druhů dopravy. 13.Směry rozvoje technických prostředků pro logistiku. 14.Ekologické, sociální a právní aspekty logistiky.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2011/2012 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet Zápočet 85 (85) 20 2
        zápočet Jiný typ úlohy 85  20 2
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2011/2012 (B6209) Systémové inženýrství a informatika (6209R001) Aplikovaná informatika (00) Aplikovaná informatika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (B6209) Systémové inženýrství a informatika (6209R001) Aplikovaná informatika (01) Aplikovaná informatika P čeština Valašské Meziříčí 2 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (N6209) Systémové inženýrství a informatika (1802T001) Aplikovaná informatika P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2011/2012 letní