152-0304/05 – Methods of Economic Analysis (MER)

Gurantor departmentDepartment of Business AdministrationCredits3
Subject guarantorIng. Pavlína Křibíková, Ph.D., LL.M.Subject version guarantorIng. Vlasta Humlová, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year3Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2011/2012Year of cancellation2012/2013
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
HUM10 Ing. Vlasta Humlová, Ph.D.
KRI13 Ing. Pavlína Křibíková, Ph.D., LL.M.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit 2+1

Subject aims expressed by acquired skills and competences

To know basic knowledge of how to write a Bachelor Thesis 2. To understand the essence task Solved 3. And identify the main targets of work 4. Rate knowing state practice, to appreciate the main factors change the status quo and knowledge to design specific procedures for the effective improvement of the status quo 5. Grasp and understand the essence of the problem at issue (task) 6. Familiar with the theory and practice of tasks, apply theoretical knowledge to practical analytical conclusions and outline proposals and recommendations to the task of the solved object

Teaching methods

Lectures
Tutorials

Summary

Cílem předmětu je poskytnout studentům informace rozšiřující jejich znalosti získané předchozím studiem a naučit je aplikovat získané poznatky na řešení konkrétních problémů hospodářské praxe. Dovednosti získané v předmětu by měl student umět využít v rámci řešení problémů hospodářské praxe, příp. jako pomocné metody při zpracování bakalářské a následně i diplomové práce.

Compulsory literature:

DOUCHA, R.: Finanční analýza podniku. Praha: Vox Consult, 1996 DVOŘÁČEK, J.: Interní audit a kontrola. Praha: C.H. Beck, 2000 FREIBERG, F.: Finanční controlling. Praha: Management Press, 1996 ZALAI, K. a kol.: Finančno-ekonomická analýza podniku. Bratislava: Sprint vfra, 2002 HOFFMAN, V.: Základy podnikové ekonomiky (Ředitelská analýza II). Praha: ČKVŘ, 1992 HOFMEISTER, R., STIEGLER, H.: Controlling. Praha: Babtext, 1992 PACLOVÁ,J.: Controlling. Ústí nad Labem: UJEP, 1995 RICCHUITE,D.N.: Audit. Praha: Victoria Publishing, 1994. ISBN 80-85608-86-4 SYNEK, M. a kol.: Manažerská ekonomika. Praha: Grada Publishing, 1996 VALACH, J. a kol.: Finanční řízení podniku. Praha: Ekopress, 1997 VOSOBA, K.: Řízení firemních financí. Praha: Ekopress, 1998 BARAN, D.: Analýza hospodárenia podniku. Bratislava: STU, 2001 http://www.controlling.cz/text/html/ http://www.irct.ct/or-info/34-98/strana2.html

Recommended literature:

GRASSEOVÁ, M. a kol. Analýza podniku v rukou manažera. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2010. ISBN 978-80-251-2621-9. PASEKOVÁ, M. Účetní výkazy v praxi. 1. vyd. Praha: Kernberg, 2007. ISBN 978-80-903962-6-5.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Introduction to the course (meaning, concept, classification, tools, users) 2. Analysis and their function in the company (policies, resources, organization, problems) 3. Basic methods of analysis and techniques 4. Pointer system, and other predictive models 5. Comparison among 6. The technique of time series analysis of economic indicators 7. Risk analysis - methods and the use of 8. Analysis of production and labor productivity 9. CBA (cost benefit analysis) and analysis of the effectiveness costs (cost effectives analysis) 10. Analysis of labor and working time 11. Product evaluation and production program 12. Analysis of material and inventory analysis 13. Relationship analysis of business activities, controlling, benchmarking and internal Audit

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 2011/2012 Winter semester, validity until: 2012/2013 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation Credit  (85) 3
        Metody ekonomických rozborů Written test 85  43
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2012/2013 (B6208) Economics and Management (6208R011) Economics and Law in Business P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2012/2013 (B6208) Economics and Management (6208R062) Marketing and Business (01) Marketing and Business P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2011/2012 (B6208) Economics and Management (6208R062) Marketing and Business (01) Marketing and Business P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2011/2012 (B6208) Economics and Management (6208R011) Economics and Law in Business P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2011/2012 (B6209) Systems Engineering and Informatics (6209R025) System Engineering and Informatics P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction2012/2013 Winter
2011/2012 Winter