152-0308/01 – Methods of Economic Analysis (METEKRO)

Gurantor departmentDepartment of Business AdministrationCredits5
Subject guarantorIng. Pavlína Křibíková, Ph.D., LL.M.Subject version guarantorIng. Vlasta Humlová, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year1Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2012/2013
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
HUM10 Ing. Vlasta Humlová, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

1. To know basic knowledge. 2. To understand the essence of solved task. 3. Identify the main targets of work. 4. Rate knowing state practice, to appreciate the main factors change the status quo and knowledge to design specific procedures for the effective improvement of the status quo. 5. Grasp and understand the essence of the problem at issue (task). 6. Familiar with the theory and practice of tasks, apply theoretical knowledge to practical analytical conclusions and outline proposals and recommendations to the task of the solved object.

Teaching methods

Lectures
Tutorials

Summary

Cílem předmětu je poskytnout studentům informace rozšiřující jejich znalosti získané předchozím studiem a naučit je aplikovat získané poznatky na řešení konkrétních problémů hospodářské praxe. Dovednosti získané v předmětu by měl student umět využít v rámci řešení bakalářské a následně i diplomové práce.

Compulsory literature:

1. DVOŘÁČEK, J.: Audit podniku a jeho operací.. Praha: C.H. Beck, 2005. 2. ESCHENBACH, Rolf a Helmut SILLER. Profesionální controlling. Koncepce a nástroje. Praha: Wolters Kluwer, 2012. 3. ZALAI, K. a kol.: Finančno-ekonomická analýza podniku. Bratislava: Sprint vfra, 2002 4. KALOUDA, František. Finanční řízení podniku. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2011. 5. MIKOVCOVÁ, Hana. Controlling v praxi. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2007. 6. RŮČKOVÁ, Petra a Michaela ROUBÍČKOVÁ. Finanční management. Praha: Grada Publishing, 2012. 7. MÁČE, M.: Finanční analýza obchodních a státních organizací. Praha: GRADA Publishing, 2006. 8. VOCHOZKA, Marek a Petr MULAČ a kol. Podniková ekonomika. Praha: Grada Publishing, 2012. 9. BARAN, D.: Analýza hospodárenia podniku. Bratislava: STU, 2001

Recommended literature:

ŠOLJAKOVÁ, Libuše a Jana FIBÍROVÁ. Reporting. 3.rozš. a aktual. vyd. Praha: Grada Publishing, 2010.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

test, worshop, samostatná práce

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Úvod do předmětu 2. Pojetí, smysl a nástroje rozborové činnosti podniku 3. Rozbory a jejich funkce v podniku 4. Metody ekonomických rozborů 5. Základní rozborové techniky 6. Výstavba pyramidové soustavy ukazatelů 7. Technika analýzy časových řad ekonomických ukazatelů 8. Analýza rizika - metody a oblasti užití 9. Produkční funkce 10. Analýza nákladů a přínosů (cost benefit analysis) a analýza efektivity nákladů (cost effectives analysis) 11. Rozbor pracovních sil a pracovního času 12. Rozbor produktivity práce 13. Rozborové metody používané při posuzování zdraví firmy 14. Vztah rozborů podnikové činnosti, controllingu, benchmarkingu a interního auditu 15. Rozbor spotřeby materiálu 16. Rozborové metody používané při vyhodnocování experimentů 17. Použití metod statistické analýzy při přípravě dlouhodobých cílových rozhodnutí

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51 3
        Exercises evaluation Credit 35 (35) 0 3
                Project Project 10  0 3
                Written exam Written test 20  0 3
                Other task type Other task type 5  0 3
        Examination Examination 65 (65) 0 3
                Written examination Written examination 45  0 3
                Oral Oral examination 20  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2007/2008 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R055) Public Economics and Administration (00) Public Economics and Administration P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2006/2007 (B6208) Economics and Management (6208R020) Business Economics (00) Business Economics P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2005/2006 (B6208) Economics and Management (6208R020) Business Economics (00) Business Economics P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2005/2006 (B6208) Economics and Management (6208R020) Business Economics (02) Business Economics P Czech Valašské Meziříčí 3 Compulsory study plan
2005/2006 (B6208) Economics and Management (6208R020) Business Economics (05) Business Economics P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2004/2005 (N6202) Economic Policy and Administration (6202T010) Finance (00) Finance P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (B6208) Economics and Management (6208R020) Business Economics (00) Business Economics P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2004/2005 (B6208) Economics and Management (6208R020) Business Economics (02) Business Economics P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.