152-0308/01 – Metody ekonomických rozborů (METEKRO)

Garantující katedraKatedra podnikohospodářskáKredity5
Garant předmětuIng. Pavlína Křibíková, Ph.D., LL.M.Garant verze předmětuIng. Vlasta Humlová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení2012/2013
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HUM10 Ing. Vlasta Humlová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

1. Vědět základní znalosti. 2. Rozumět podstatě řešeného úkolu. 3. Určit hlavní a dílčí cíle úkolu. 4. Hodnotit poznaný stav praxe, ocenit hlavní faktory změny současného stavu a poznání. 5. Uchopit a pochopit podstatu řešeného problému. 6. Obeznámit se s teorií a praxí řešeného úkolu, aplikovat teoretické poznatky do praktických.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Cílem předmětu je poskytnout studentům informace rozšiřující jejich znalosti získané předchozím studiem a naučit je aplikovat získané poznatky na řešení konkrétních problémů hospodářské praxe. Dovednosti získané v předmětu by měl student umět využít v rámci řešení bakalářské a následně i diplomové práce.

Povinná literatura:

1. DVOŘÁČEK, J.: Audit podniku a jeho operací.. Praha: C.H. Beck, 2005. 2. ESCHENBACH, Rolf a Helmut SILLER. Profesionální controlling. Koncepce a nástroje. Praha: Wolters Kluwer, 2012. 3. ZALAI, K. a kol.: Finančno-ekonomická analýza podniku. Bratislava: Sprint vfra, 2002 4. KALOUDA, František. Finanční řízení podniku. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2011. 5. MIKOVCOVÁ, Hana. Controlling v praxi. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2007. 6. RŮČKOVÁ, Petra a Michaela ROUBÍČKOVÁ. Finanční management. Praha: Grada Publishing, 2012. 7. MÁČE, M.: Finanční analýza obchodních a státních organizací. Praha: GRADA Publishing, 2006. 8. VOCHOZKA, Marek a Petr MULAČ a kol. Podniková ekonomika. Praha: Grada Publishing, 2012. 9. BARAN, D.: Analýza hospodárenia podniku. Bratislava: STU, 2001

Doporučená literatura:

ŠOLJAKOVÁ, Libuše a Jana FIBÍROVÁ. Reporting. 3.rozš. a aktual. vyd. Praha: Grada Publishing, 2010.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

test, worshop, samostatná práce

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod do předmětu 2. Pojetí, smysl a nástroje rozborové činnosti podniku 3. Rozbory a jejich funkce v podniku 4. Metody ekonomických rozborů 5. Základní rozborové techniky 6. Výstavba pyramidové soustavy ukazatelů 7. Technika analýzy časových řad ekonomických ukazatelů 8. Analýza rizika - metody a oblasti užití 9. Produkční funkce 10. Analýza nákladů a přínosů (cost benefit analysis) a analýza efektivity nákladů (cost effectives analysis) 11. Rozbor pracovních sil a pracovního času 12. Rozbor produktivity práce 13. Rozborové metody používané při posuzování zdraví firmy 14. Vztah rozborů podnikové činnosti, controllingu, benchmarkingu a interního auditu 15. Rozbor spotřeby materiálu 16. Rozborové metody používané při vyhodnocování experimentů 17. Použití metod statistické analýzy při přípravě dlouhodobých cílových rozhodnutí

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35 (35) 0
                Projekt Projekt 10  0
                Písemka Písemka 20  0
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 5  0
        Zkouška Zkouška 65 (65) 0
                Písemná zkouška Písemná zkouška 45  0
                Ústní zkouška Ústní zkouška 20  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2007/2008 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R055) Veřejná ekonomika a správa (00) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2006/2007 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku (00) Ekonomika podniku P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2005/2006 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku (00) Ekonomika podniku P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2005/2006 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku (02) Ekonomika podniku P čeština Valašské Meziříčí 3 povinný stu. plán
2005/2006 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku (05) Ekonomika podniku P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2004/2005 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance (00) Finance P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku (00) Ekonomika podniku P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2004/2005 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku (02) Ekonomika podniku P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku