152-0308/05 – Methods of Economic Analysis (METEKRO)

Gurantor departmentDepartment of Business AdministrationCredits4
Subject guarantorIng. Pavlína Křibíková, Ph.D.Subject version guarantorIng. Vlasta Humlová, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduate
Study languageCzech
Year of introduction2007/2008Year of cancellation2012/2013
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
HUM10 Ing. Vlasta Humlová, Ph.D.
KRI13 Ing. Pavlína Křibíková, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

1. To know basic knowledge. 2. To understand the essence of solved task. 3. Identify the main targets of work. 4. Rate knowing state practice, to appreciate the main factors change the status quo and knowledge to design specific procedures for the effective improvement of the status quo. 5. Grasp and understand the essence of the problem at issue (task). 6. Familiar with the theory and practice of tasks, apply theoretical knowledge to practical analytical conclusions and outline proposals and recommendations to the task of the solved object.

Teaching methods

Lectures
Tutorials

Summary

Cílem předmětu je poskytnout studentům informace rozšiřující jejich znalosti získané předchozím studiem a naučit je aplikovat získané poznatky na řešení konkrétních problémů hospodářské praxe. Dovednosti získané v předmětu by měl student umět využít v rámci řešení bakalářské a následně i diplomové práce.

Compulsory literature:

1. DVOŘÁČEK, J.: Audit podniku a jeho operací.. Praha: C.H. Beck, 2005. 2. ESCHENBACH, Rolf a Helmut SILLER. Profesionální controlling. Koncepce a nástroje. Praha: Wolters Kluwer, 2012. 3. ZALAI, K. a kol.: Finančno-ekonomická analýza podniku. Bratislava: Sprint vfra, 2002 4. KALOUDA, František. Finanční řízení podniku. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2011. 5. MIKOVCOVÁ, Hana. Controlling v praxi. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2007. 6. RŮČKOVÁ, Petra a Michaela ROUBÍČKOVÁ. Finanční management. Praha: Grada Publishing, 2012. 7. MÁČE, M.: Finanční analýza obchodních a státních organizací. Praha: GRADA Publishing, 2006. 8. VOCHOZKA, Marek a Petr MULAČ a kol. Podniková ekonomika. Praha: Grada Publishing, 2012. 9. BARAN, D.: Analýza hospodárenia podniku. Bratislava: STU, 2001

Recommended literature:

ŠOLJAKOVÁ, Libuše a Jana FIBÍROVÁ. Reporting. 3.rozš. a aktual. vyd. Praha: Grada Publishing, 2010.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

průběžná práce, závěrečný test

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Introduction to course 2. The concept, purpose and tools of analytical enterprise operation 3. Analysis and their function in an enterprise 4. Methods of economical analysis 5. The elementary methods of analysis 6. The design of pyramid system of indicators 7. Methodology of analysis economical indicators time series 8. The risk analysis – methods and areas of utilization 9. The production function 10. The cost benefit analysis and cost effectiveness analysis 11. The analysis of labour and working time 12. The work productivity analysis 13. Analysis methods used for evaluation of enterprise health 14. The relation between enterprise operation analysis, controlling, benchmarking and internal audit. 15. The material consumption analysis 16. Analysis methods applied in experiment evaluation 17. The application of statistical analysis methods in preparation of long term final decisions

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 35 (35) 0
                Project Project 10  0
                Written exam Written test 20  0
                Other task type Other task type 5  0
        Examination Examination 65 (65) 0
                Written examination Written examination 45  0
                Oral Oral examination 20  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.FormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2011/2012 (B6208) Economics and Management (6208R020) Business Economics (00) Business Economics P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2011/2012 (B6208) Economics and Management (6208R020) Business Economics (01) Business Economics P Czech Valašské Meziříčí 3 Compulsory study plan
2010/2011 (B6208) Economics and Management (6208R020) Business Economics (00) Business Economics P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2010/2011 (B6208) Economics and Management (6208R020) Business Economics (01) Business Economics P Czech Valašské Meziříčí 3 Compulsory study plan
2009/2010 (B6208) Economics and Management (6208R020) Business Economics (00) Business Economics P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2009/2010 (B6208) Economics and Management (6208R020) Business Economics (01) Business Economics P Czech Valašské Meziříčí 3 Compulsory study plan
2008/2009 (B6208) Economics and Management (6208R020) Business Economics (00) Business Economics P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2008/2009 (B6208) Economics and Management (6208R020) Business Economics (01) Business Economics P Czech Valašské Meziříčí 3 Compulsory study plan
2007/2008 (B6208) Economics and Management (6208R020) Business Economics (00) Business Economics P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2007/2008 (B6208) Economics and Management (6208R020) Business Economics (01) Business Economics P Czech Valašské Meziříčí 3 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner