152-0308/07 – Metody ekonomických rozborů (METEKRO)

Garantující katedraKatedra podnikohospodářskáKredity5
Garant předmětuIng. Pavlína Křibíková, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Pavlína Křibíková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2012/2013Rok zrušení2017/2018
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
FRA135 Ing. Jiří Franek, Ph.D.
KRI13 Ing. Pavlína Křibíková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

1. Vědět základní znalosti. 2. Rozumět podstatě řešeného úkolu. 3. Určit hlavní a dílčí cíle úkolu. 4. Hodnotit poznaný stav praxe, ocenit hlavní faktory změny současného stavu a poznání. 5. Uchopit a pochopit podstatu řešeného problému. 6. Obeznámit se s teorií a praxí řešeného úkolu, aplikovat teoretické poznatky do praktických.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Cílem předmětu je poskytnout studentům informace rozšiřující jejich znalosti získané předchozím studiem a naučit je aplikovat získané poznatky na řešení konkrétních problémů hospodářské praxe. Dovednosti získané v předmětu by měl student umět využít v rámci řešení bakalářské a následně i diplomové práce.

Povinná literatura:

1. DVOŘÁČEK, J.: Audit podniku a jeho operací.. Praha: C.H. Beck, 2005. 2. ESCHENBACH, Rolf a Helmut SILLER. Profesionální controlling. Koncepce a nástroje. Praha: Wolters Kluwer, 2012. 3. ZALAI, K. a kol.: Finančno-ekonomická analýza podniku. Bratislava: Sprint vfra, 2002 4. KALOUDA, František. Finanční řízení podniku. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2011. 5. MIKOVCOVÁ, Hana. Controlling v praxi. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2007. 6. RŮČKOVÁ, Petra a Michaela ROUBÍČKOVÁ. Finanční management. Praha: Grada Publishing, 2012. 7. MÁČE, M.: Finanční analýza obchodních a státních organizací. Praha: GRADA Publishing, 2006. 8. VOCHOZKA, Marek a Petr MULAČ a kol. Podniková ekonomika. Praha: Grada Publishing, 2012. 9. BARAN, D.: Analýza hospodárenia podniku. Bratislava: STU, 2001

Doporučená literatura:

ŠOLJAKOVÁ, Libuše a Jana FIBÍROVÁ. Reporting. 3.rozš. a aktual. vyd. Praha: Grada Publishing, 2010.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

samostatná průběžná příprava, závěrečný test

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod do předmětu (význam, pojetí, klasifikace, nástroje, uživatelé) 2. Rozbory a jejich funkce v podniku (zásady, zdroje, organizace, problémy) 3. Základní rozborové metody a techniky 4. Ukazatelové soustavy, predikční a jiné modely 5. Mezipodnikové srovnávání 6. Technika analýzy časových řad ekonomických ukazatelů 7. Analýza rizika - metody a oblasti užití 8. Rozbor výroby a produktivity práce 9. Analýza nákladů a přínosů (cost benefit analysis) a analýza efektivity nákladů (cost effectives analysis) 10. Rozbor pracovních sil a pracovního času 11. Hodnocení výrobku a výrobního programu 12. Rozbor spotřeby materiálu a rozbor zásob 13. Vztah rozborů podnikové činnosti, controllingu, benchmarkingu a interního auditu

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2007/2008 zimní semestr, platnost do: 2017/2018 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30  16
        Zkouška Zkouška 70  36
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2016/2017 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku (03) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku P čeština Valašské Meziříčí 2 povinný stu. plán
2015/2016 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku P čeština Valašské Meziříčí 2 povinný stu. plán
2015/2016 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku (03) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku (03) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku P čeština Valašské Meziříčí 2 povinný stu. plán
2013/2014 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku (00) Ekonomika podniku P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku P čeština Valašské Meziříčí 2 povinný stu. plán
2013/2014 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku (01) Ekonomika podniku P čeština Valašské Meziříčí 2 povinný stu. plán
2013/2014 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku (03) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2012/2013 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku (00) Ekonomika podniku P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2012/2013 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku (01) Ekonomika podniku P čeština Valašské Meziříčí 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku