152-0308/07 – Methods of Economic Analysis (METEKRO)

Gurantor departmentDepartment of Business AdministrationCredits5
Subject guarantorIng. Pavlína Křibíková, Ph.D.Subject version guarantorIng. Pavlína Křibíková, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year2Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2012/2013Year of cancellation2017/2018
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
FRA135 Ing. Jiří Franek, Ph.D.
KRI13 Ing. Pavlína Křibíková, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

1. To know basic knowledge. 2. To understand the essence of solved task. 3. Identify the main targets of work. 4. Rate knowing state practice, to appreciate the main factors change the status quo and knowledge to design specific procedures for the effective improvement of the status quo. 5. Grasp and understand the essence of the problem at issue (task). 6. Familiar with the theory and practice of tasks, apply theoretical knowledge to practical analytical conclusions and outline proposals and recommendations to the task of the solved object.

Teaching methods

Lectures
Tutorials

Summary

Cílem předmětu je poskytnout studentům informace rozšiřující jejich znalosti získané předchozím studiem a naučit je aplikovat získané poznatky na řešení konkrétních problémů hospodářské praxe. Dovednosti získané v předmětu by měl student umět využít v rámci řešení bakalářské a následně i diplomové práce.

Compulsory literature:

1. DVOŘÁČEK, J.: Audit podniku a jeho operací.. Praha: C.H. Beck, 2005. 2. ESCHENBACH, Rolf a Helmut SILLER. Profesionální controlling. Koncepce a nástroje. Praha: Wolters Kluwer, 2012. 3. ZALAI, K. a kol.: Finančno-ekonomická analýza podniku. Bratislava: Sprint vfra, 2002 4. KALOUDA, František. Finanční řízení podniku. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2011. 5. MIKOVCOVÁ, Hana. Controlling v praxi. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2007. 6. RŮČKOVÁ, Petra a Michaela ROUBÍČKOVÁ. Finanční management. Praha: Grada Publishing, 2012. 7. MÁČE, M.: Finanční analýza obchodních a státních organizací. Praha: GRADA Publishing, 2006. 8. VOCHOZKA, Marek a Petr MULAČ a kol. Podniková ekonomika. Praha: Grada Publishing, 2012. 9. BARAN, D.: Analýza hospodárenia podniku. Bratislava: STU, 2001

Recommended literature:

ŠOLJAKOVÁ, Libuše a Jana FIBÍROVÁ. Reporting. 3.rozš. a aktual. vyd. Praha: Grada Publishing, 2010.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

Continuous work, final test

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Introduction to the course (meaning, concept, classification, tools, users) 2. Analysis and their function in the company (policies, resources, organization, problems) 3. Basic methods of analysis and techniques 4. Pointer system, and other predictive models 5. Comparison among 6. The technique of time series analysis of economic indicators 7. Risk analysis - methods and the use of 8. Analysis of production and labor productivity 9. CBA (cost benefit analysis) and analysis of the effectiveness costs (cost effectives analysis) 10. Analysis of labor and working time 11. Product evaluation and production program 12. Analysis of material and inventory analysis 13. Relationship analysis of business activities, controlling, benchmarking and internal Audit

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 2007/2008 Winter semester, validity until: 2017/2018 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 30  16
        Examination Examination 70  36
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.FormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2016/2017 (B6208) Economics and Management (6208R020) Business Economics P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2016/2017 (B6208) Economics and Management (6208R020) Business Economics (03) Ekonomika a právo v podnikání P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2016/2017 (B6208) Economics and Management (6208R020) Business Economics P Czech Valašské Meziříčí 2 Compulsory study plan
2015/2016 (B6208) Economics and Management (6208R020) Business Economics P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2015/2016 (B6208) Economics and Management (6208R020) Business Economics P Czech Valašské Meziříčí 2 Compulsory study plan
2015/2016 (B6208) Economics and Management (6208R020) Business Economics (03) Ekonomika a právo v podnikání P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2014/2015 (B6208) Economics and Management (6208R020) Business Economics P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2014/2015 (B6208) Economics and Management (6208R020) Business Economics (03) Ekonomika a právo v podnikání P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2014/2015 (B6208) Economics and Management (6208R020) Business Economics P Czech Valašské Meziříčí 2 Compulsory study plan
2013/2014 (B6208) Economics and Management (6208R020) Business Economics P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2013/2014 (B6208) Economics and Management (6208R020) Business Economics (00) Business Economics P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2013/2014 (B6208) Economics and Management (6208R020) Business Economics P Czech Valašské Meziříčí 2 Compulsory study plan
2013/2014 (B6208) Economics and Management (6208R020) Business Economics (01) Business Economics P Czech Valašské Meziříčí 2 Compulsory study plan
2013/2014 (B6208) Economics and Management (6208R020) Business Economics (03) Ekonomika a právo v podnikání P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2012/2013 (B6208) Economics and Management (6208R020) Business Economics (00) Business Economics P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2012/2013 (B6208) Economics and Management (6208R020) Business Economics (01) Business Economics P Czech Valašské Meziříčí 3 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner