152-0320/02 – Řízení jakosti B (ŘJ B)

Garantující katedraKatedra podnikohospodářskáKredity4
Garant předmětudoc. Dr. Ing. Pavel BlecharzGarant verze předmětudoc. Ing. Pavla Macurová, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2005/2006Rok zrušení2012/2013
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
DEJ008 Ing. Oleg Dejnega
MAC40 doc. Ing. Pavla Macurová, CSc.
MIN079 Ing. Alena Minárová
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Absolventi předmětu budou: 1) schopni definovat a správně používat odbornou terminologii z oboru řízení jakosti, orientovat se v přístupech, metodách a technikách řízení jakosti, 2) rozumět a umět vysvětlit ekonomické důsledky jakosti, vliv jakosti na konkureční schopnost, klasifikovat náklady spojené s jakostí, nutnost prevence v řízení jakosti, strukturu a funkce systémů řízení podle mezinárodních standardů, principy analýzy a zlepšování jakosti, 3) schopni aplikovat metodiku Six Sigma, metodu SPC, metodu FMEA, metodu poka-yoke, srovnávat různé přístupy k řízení jakosti a zlepšování. 4) umět systematicky analyzovat problémy s jakostí od symptomů přes zjišťování nositelů problémů až k identifikaci kořenových příčin. 5) umět syntetizovat dílčí poznatky z analýz jakosti a navrhovat týmovým způsobem preventivní a nápravná opatření k řešení problémů. 6) umět posuzovat různé varianty opatření ke zlepšení kvality a stanovovat priority.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět navazuje na základy řízení kvality zařazené v předmětu Řízení jakosti A vyučovaném v bakalářském studiu. Smyslem předmětu je získání širších znalostí a nadhledu v oblasti systémů managementu v organizaci (dle ISO norem), dále v oblasti zlepšování procesů pomocí Six Sigma, a také získání dovedností v aplikaci metod a technik analýzy a zlepšování jakosti. Po absolvování předmětu by měli být posluchači schopni se stát platnými členy týmů kvality v organizaci, a také být připraveni k všestrannému využití získaných dovedností při řešení problémů s kvalitou v širokém slova smyslu.

Povinná literatura:

BLECHARZ, P.: Kvalita a zákazník. Praha, Ekopress 2015, 160s. ISBN: 978-80-87865-20-0. NENADÁL, J. a kol. Management kvality pro 21. století. Praha: Management Press, 2018. ISBN 978-89-7261-561-2.

Doporučená literatura:

VEBER, J. A KOL.: Management kvality, environmentu a bezpečnosti práce. Praha: Management Press, 2006. ISBN 80-7261-146-1. TOPFER, A. Six sigma. Koncepce a příklady pro řízení bez chyb. Brno: Computer Press, 2008. ISBN 978-80-251-1766-8.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

studium doplňkové literatury

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Shrnutí současného pojetí kvality a přístupů k jejímu řízení. 2. Systémy managementu organizací podle mezinárodních standardů ISO: systémy managementu kvality, systémy environmentálního managementu, systémy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Pojetí tzv. integrovaných systémů managementu organizací. 3. Metody a techniky na podporu prevence vůči vzniku neshod (QFD, FMEA). 4. Analýza a zlepšování procesů - přístupy, metody, techniky: cyklus PDCA, metodika Quality Journal a aplikace jednoduchých statistických nástrojů, statistická regulace procesů (SPC), výklad a srovnání přístupů Kaizen a Six Sigma. 5. Přístup Total Quality Management: filosofie, principy, nástroje TQM, postup při implementaci. 6. Koncepce „štíhlého podniku“ a její propojení s TQM. 7. Měření a řízení výkonnosti organizace pomocí Modelu úspěšnosti EFQM.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2008/2009 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  0
        Zkouška Zkouška 65 (65) 0
                Písemná zkouška Písemná zkouška 30  16
                Ústní zkouška Ústní zkouška 35  18
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2011/2012 (N6208) Ekonomika a management (6208T020) Ekonomika podniku (00) Ekonomika podniku P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2010/2011 (N6208) Ekonomika a management (6208T020) Ekonomika podniku (00) Ekonomika podniku P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (N6208) Ekonomika a management (6208T020) Ekonomika podniku (00) Ekonomika podniku P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (N6208) Ekonomika a management (6208T020) Ekonomika podniku (00) Ekonomika podniku P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2007/2008 (N6208) Ekonomika a management (6208T020) Ekonomika podniku (00) Ekonomika podniku P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2006/2007 (N6208) Ekonomika a management (6208T020) Ekonomika podniku (00) Ekonomika podniku P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2005/2006 (N6208) Ekonomika a management (6208T020) Ekonomika podniku (00) Ekonomika podniku P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku