152-0320/03 – Řízení jakosti B (ŘJ B)

Garantující katedraKatedra podnikohospodářskáKredity5
Garant předmětudoc. Dr. Ing. Pavel BlecharzGarant verze předmětudoc. Ing. Pavla Macurová, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2012/2013Rok zrušení2015/2016
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
MAC40 doc. Ing. Pavla Macurová, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Absolventi předmětu budou: 1) schopni definovat a správně používat odbornou terminologii z oboru řízení jakosti, orientovat se v přístupech, metodách a technikách řízení jakosti, 2) rozumět a umět vysvětlit ekonomické důsledky jakosti, vliv jakosti na konkureční schopnost, klasifikovat náklady spojené s jakostí, nutnost prevence v řízení jakosti, strukturu a funkce systémů řízení podle mezinárodních standardů, principy analýzy a zlepšování jakosti, 3) schopni aplikovat metodiku Six Sigma, metodu SPC, metodu FMEA, metodu poka-yoke, srovnávat různé přístupy k řízení jakosti a zlepšování. 4) umět systematicky analyzovat problémy s jakostí od symptomů přes zjišťování nositelů problémů až k identifikaci kořenových příčin. 5) umět syntetizovat dílčí poznatky z analýz jakosti a navrhovat týmovým způsobem preventivní a nápravná opatření k řešení problémů. 6) umět posuzovat různé varianty opatření ke zlepšení kvality a stanovovat priority.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět navazuje na základy řízení kvality zařazené v předmětu Řízení jakosti A vyučovaném v bakalářském studiu. Smyslem předmětu je získání širších znalostí a nadhledu v oblasti systémů managementu v organizaci (dle ISO norem), dále v oblasti zlepšování procesů pomocí Six Sigma, a také získání dovedností v aplikaci metod a technik analýzy a zlepšování jakosti. Po absolvování předmětu by měli být posluchači schopni se stát platnými členy týmů kvality v organizaci, a také být připraveni k všestrannému využití získaných dovedností při řešení problémů s kvalitou v širokém slova smyslu.

Povinná literatura:

BLECHARZ, P.: Kvalita a zákazník. Praha, Ekopress 2015, 160s. ISBN: 978-80-87865-20-0. NENADÁL, J. a kol. Management kvality pro 21. století. Praha: Management Press, 2018. ISBN 978-89-7261-561-2.

Doporučená literatura:

VEBER, J. A KOL.: Management kvality, environmentu a bezpečnosti práce. Praha: Management Press, 2006. ISBN 80-7261-146-1. TOPFER, A. Six sigma. Koncepce a příklady pro řízení bez chyb. Brno: Computer Press, 2008. ISBN 978-80-251-1766-8.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Kontrola úkolů řešených ve cvičeních.

E-learning

Další požadavky na studenta

Samostatné studium doplňkových materiálů.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Shrnutí současného pojetí kvality a přístupů k jejímu řízení. 2. Systémy managementu organizací podle mezinárodních standardů ISO: systémy managementu kvality, systémy environmentálního managementu, systémy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Pojetí tzv. integrovaných systémů managementu organizací. 3. Metody a techniky na podporu prevence vůči vzniku neshod (QFD, FMEA). 4. Analýza a zlepšování procesů - přístupy, metody, techniky: cyklus PDCA, metodika Quality Journal a aplikace jednoduchých statistických nástrojů, statistická regulace procesů (SPC), výklad a srovnání přístupů Kaizen a Six Sigma. 5. Přístup Total Quality Management: filosofie, principy, nástroje TQM, postup při implementaci. 6. Koncepce „štíhlého podniku“ a její propojení s TQM. 7. Měření a řízení výkonnosti organizace pomocí Modelu úspěšnosti EFQM.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2012/2013 letní semestr, platnost do: 2015/2016 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  18
        Zkouška Zkouška 65  33
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2013/2014 (N6208) Ekonomika a management (6208T020) Ekonomika podniku P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (N6208) Ekonomika a management (6208T020) Ekonomika podniku (00) Ekonomika podniku P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (N6208) Ekonomika a management (6208T020) Ekonomika podniku (00) Ekonomika podniku P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (N6208) Ekonomika a management (6208T020) Ekonomika podniku P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku