152-0329/02 – Total Quality Management (ŘJ)

Gurantor departmentDepartment of Business AdministrationCredits5
Subject guarantordoc. Dr. Ing. Pavel BlecharzSubject version guarantordoc. Dr. Ing. Pavel Blecharz
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year1Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2006/2007Year of cancellation2008/2009
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesFollow-up Master
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
BLE50 doc. Dr. Ing. Pavel Blecharz
KON385 Ing. Filip Konečný
TVR09 Ing. Leo Tvrdoň, Ph.D., ALog.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Cílem předmětu je seznámení posluchačů s aktuálními přístupy pro management jakosti v organizaci. Studenti získají základní znalosti a dovednosti pro aplikaci systému jakosti podle mezinárodních standardů a pro neustálé zlepšování kvality.

Teaching methods

Summary

Compulsory literature:

Blecharz, P.: Plánování a řízení jakosti, DPP Design, Ostrava 1998. ČSN ISO řady 9000:2000 (ČSN ISO 9000, 9001, 9004) Deming,W.E. : Out of the Crisis. Cambridge University Press,1986 Feigenbaum,A.V.:Total Quality Control. McGraw Hill,1991. Ishikawa,K.: Co je celopodnikové řízení jakosti. Japonská cesta. Česká společnost pro jakost 1994. Mizuno, S.: Řízení jakosti. Victoria Publishing, Praha 1994. Oakland,J.S. : Total Quality Management. Butterworth-Heinemann,1992. Časopisy: Svět jakosti Quality Progress European Quality

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Základní pojmy (charakteristiky jakosti, pojetí jakosti). 2. Systémový přístup k řízení jakosti. ISO 9000:2000. ISO/TS 16949 a TQM. 3. Plánování jakosti, Off-line Quality Control (jakost návrhu ). 4. Metoda QFD. 5. Taguchiho metoda, DOE (Design of Experiments). 6. On-line Quality Control (jakost shody s návrhem). 7. SPC (Statistical Process Control). 8. Neustálé zlepšování, Six Sigma. 9. Lidský faktor a jakost, týmová práce, kroužky jakosti. 10. Ekonomické aspekty jakosti, náklady na jakost. 11. Řízení jakosti v servisních organizacích.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 40 (40) 0
                Project Project 35  0
                Other task type Other task type 5  0
        Examination Examination 60 (60) 0
                Written examination Written examination 50  0
                Oral Oral examination 10  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2008/2009 (N6208) Economics and Management (6208T062) Marketing and Business (01) Marketing and Business P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (N6208) Economics and Management (6208T062) Marketing and Business (01) Marketing and Business P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (N6208) Economics and Management (6208T062) Marketing and Business (01) Marketing and Business P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner